Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛwu È ka Ðó Na Nɔ Ðɔ Nugbǒ?

Etɛwu È ka Ðó Na Nɔ Ðɔ Nugbǒ?

 Nǔ e wu mɛɖé lɛ ma nɔ ɖɔ nugbǒ ǎ é

Ðò gbɛ̀ égbé tɔn mɛ ɔ, nugbǒɖiɖɔ sixu cí nǔ e ma ɖó lè ǎ é ɖɔhun. Mɛɖé lɛ sixu ɖɔ:

  • ‘Nú un ma ɖó adingban nú mɛjitɔ́ ce lɛ ǎ ɔ, ye sixu dó nùɖé lɛ sín sɛ́n nú mì nú táan ɖé.’

  • ‘Nú un ma fin nǔ kpɔ́n ɖò tɛnkpɔn elɔ hwenu ǎ ɔ, un sixu j’ayǐ.’

  • ‘Nú un ma fin nǔ elɔ ǎ ɔ, é na wá byɔ ɖɔ má kplé akwɛ cobo xɔ.’

Mɛɖé lɛ sixu ɖɔ ɖɔ nùɖé kún syɛn sɔmɔ̌ ó. ‘Mɛ bǐ jɛn nɔ ɖ’adingban à é?’

Xósin nùkanbyɔ enɛ tɔn wɛ nyí eǒ. Mɛ gègě, kaka jɛ mɛ winnyawinnya mɔkpan jí, ɖi nǔ ɖɔ nugbǒɖiɖɔ ɖó lè, bɔ hwɛ yetɔn ka jɔ. “Nǔ e è dó ɔ wɛ è nɔ ya,” wɛ Biblu ɖɔ. (Galatinu lɛ 6:7) Ðò xógbe ɖevo mɛ ɔ, nǔ e mǐ nɔ wà lɛ é nɔ jì nùɖé jɛn wɛ, é sixu nyí ɖagbe alǒ nyanya.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, lin tamɛ dó nǔ nyanya e adingban ɖiɖó jì nú mɛ lɛ é ɖé lɛ jí.

“Un ɖ’adingban nú mamáa ce ɖɔ nyì kpo sunnu ɖě kpo kún ɖɔ xó ó. Kúnnuɖenú e xlɛ́ vaàn ɖɔ un kún ɖò nugbǒ ɖɔ n’i wɛ ó é ɖò así tɔn. Un lɛ́ ɖó adingban enɛ azɔn atɔngɔ ɔ é ɔ, xomɛ sìn mamáa ce tawun. È dó nùɖé lɛ sín sɛ́n nú mì xɔ aklunɔzán gblamɛ wè, bɔ un sɔ́ sixu zán alokan ce alǒ kpɔ́n telée ǎ nú sun ɖokpo. Un sɔ́ ɖ’adingban nú mɛjitɔ́ ce lɛ kpɔ́n ǎ!”—Anita.

Lin nǔ kpɔ́n: Etɛwu é ka sixu byɔ táan ɖé lɛ hwɛ̌ cobɔ Anita sín mamáa na lɛ́ wá ɖeji dó wǔ tɔn?

Biblu ɖɔ: “Mi jó adingban dó, nú mɛ ɖokpo ɖokpo ni ɖɔ nugbǒ nú nɔzo tɔn.”—Efɛzinu lɛ 4:25.

“Un ɖ’adingban nú mɛjitɔ́ ce lɛ bo lin ɖɔ xó ko fó nɛ. Nukɔnmɛ ɔ, ye byɔ mì ɖɔ nyì ni lɛ́ vɔ́ nǔ e jɛ bɔ un ɖɔ wá yì lɛ é ɖɔ. Adingban dìn tɔn ɔ lɛ́vɔ wá syɛn kaka bɔ un tlɛ sixu flín gǒflɛ́mɛ lee nǔ lɛ jɛ gbɔn é tɔn lɔ ǎ. Enyi a nɔ ɖɔ nugbǒ ɖò bǐbɛ̌mɛ ɔ, a na mɔ tagba enɛ ǎ!”—Anthony.

Lin nǔ kpɔ́n: Nɛ̌ Anthony ka sixu ko nyì alɔ nú winnya enɛ ɖuɖu gbɔn?

Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ mɔ adingbannɔ ɔ, é nɔ vɛ́ mɔ n’i; é ka mɔ mɛ e nɔ ɖɔ xó nugbǒ ɔ, xomɛ nɔ hun i.”—Nùnywɛxó 12:22.

“Un ɖó xɔ́ntɔn ɖokpo b’ɛ nɔ klɔ́ xó tawun. É nɔ dosin xó tɔn lɛ jí, bɔ ye nɔ wá zɛ gbɛ̌ bǐ. Un yí wǎn n’i, bɔ un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ gbéjé nǔ e é ɖɔ lɛ é kpɔ́n zɛ xwé wu ǎ. Amɔ̌, é vɛwǔ tawun bɔ è na ɖi nǔ n’i alǒ ɖeji dó wǔ tɔn.”—Yvonne.

Lin nǔ kpɔ́n: Nɛ̌ sìn dido xó jí kpo adingban kpɛví enyíì lɛ ɖiɖó kpo ka ɖò xɔ́ntɔn Yvonne tɔn sín nyikɔ ɖagbe hɛn gblé wɛ gbɔn?

Biblu ɖɔ: “Mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [alǒ ‘nɔ ɖɔ nugbǒ,’ nwt] ɖò nǔ bǐ mɛ.”—Eblée lɛ 13:18.

Dodonú xɔ tɔn e zɛ lɛ é sixu zɔ́n bɔ xɔ ɔ blebu na vɔ́da; mɔ̌ ɖokpo ɔ, nugbǒmaɖɔ sixu hɛn nyikɔ ɖagbe towe gblé

 Nǔ e wu nugbǒɖiɖɔ ɖó lè é

Dìn ɔ, lin tamɛ dó nǔ ɖagbe e nugbǒɖiɖɔ sixu jì nú we é ɖé lɛ jí.

“Nawe ɖé ɖò zɔnlin ɖi wɛ ɖò nukɔn ce bɔ akwɛ tɔn j’ayǐ. Un ylɔ ɛ bo sɔ́ akwɛ tɔn n’i. É sù nukún tɔn mɛ tawun. É ɖɔ: ‘Nǔ ɖagbe tawun wɛ a wà. Mɛ e na nyí nugbǒɖɔtɔ́ bo na wà mɔ̌ lɛ é kpítí ǎ.’ Xomɛ hun mì ɖɔ, ɖó un wà nǔ e sɔgbe é wutu ɔ, è ɖ’ayi wǔ yè!”—Vivian.

Lin nǔ kpɔ́n: Etɛ ka sixu ko zɔ́n bɔ nugbǒɖiɖɔ mɔhun kpaca nawe ɔ? Lè tɛ nugbǒɖiɖɔ ka hɛn wá nú Vivian?

Biblu ɖɔ: “Nǔ nyɔ́ nú mɛ e . . . nɔ wà nǔ dó sɛ́nxwi jí hwebǐnu lɛ é.”—Ðɛhan 106:3.

“Xɔmɛ jijlaɖó sín azɔ̌ wɛ mǐ bǐ nɔ wà ɖò xwédo ɔ mɛ, bɔ hweɖelɛnu ɔ, nú mǐ ɖò azɔ̌xɔsa lɛ jlaɖó wɛ ɔ, mǐ nɔ mɔ akwɛ ɖò kɔ́mɛ. Enyi nǔ nyí mɔ̌ ɔ, mǐ nɔ sɔ́ akwɛ ɔ ɖó tavo e sɛkpɔ fí ɔ é jí. Nugbǒ e mǐ nɔ ɖɔ gbɔn mɔ̌ é nɔ ɖibla sìn xomɛ nú azɔ̌watɔ́ lɛ ɖokpo. É ɖɔ: ‘Maɖówǒ kpowun wɛ sín!’ A ka tuùn nǔ e nyɔ́ ɖ’emɛ é à? É nɔ ɖeji dó mǐ wu hwebǐnu.”—Julia.

Lin nǔ kpɔ́n: Hwenu e Julia na ɖò azɔ̌ ɖevo ba wɛ é ɔ, lè tɛ nugbǒɖɔtɔ́ e è dó tuùn i na é ka sixu hɛn wá n’i?

Biblu ɖɔ: “Dǒ gǎn bo sɔ́ hwiɖée jó nú Mawu, bo na nyí mɛ e é jɛxa ɖɔ Mawu na sixu ɖè gbě na é, bo na nyí azɔ̌watɔ́ e winnya ma na hu dó azɔ̌ e é wà lɛ wu ǎ é.”—2 Timɔtée 2:15.

“Ganxixo 64 wɛ un w’azɔ̌ na bɔ è ka sú ganxixo 80 sín akwɛ mì. Akwɛ e jɛji é ɖuɖu na nyla ɖebǔ ǎ, amɔ̌, un sixu wà mɔ̌ ǎ. Un tinmɛ nú nyɔnu e nɔ kpé nukún dó akwɛlínlɛ́n wu é, b’ɛ sù nukún tɔn mɛ tawun. Azɔ̌xwé ɔ ɖó nukɔnyiyi tawun, amɔ̌, un jló na cí akwɛ e na cí akwɛ finfin ɖɔhun é jí ǎ.”—Bethany.

Lin nǔ kpɔ́n: Ajojija dó azɔ̌xwé ɖé nyla sɔ ajojija dó mɛɖé ǎ wɛ à?

Biblu ɖɔ: “Mawu Mavɔmavɔ gbɛ́ wǎn nú mɛdídá lɛ, bo ka nɔ zun xɔ́ntɔn xá mɛ e nɔ wà nǔ jlɔjlɔ lɛ.”—Nùnywɛxó 3:32.