Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?—Akpáxwé 2: Ðu Biblu Xixa Sín Vivǐ

Nɛ̌ Biblu ka Sixu D’alɔ Mì Gbɔn?—Akpáxwé 2: Ðu Biblu Xixa Sín Vivǐ

Mɛ winnyawinnya e nɔ nyí Will é ɖɔ, “Biblu xixa sixu ɖ’akpɔ̀ nú we, enyi a ma tuùn lee a na xà gbɔn ganji é ǎ ɔ nɛ.”

A ka jló na tuùn wlɛnwín e a na zán bá ɖu Biblu xixa sín vivǐ lɛ é à? Xota elɔ na d’alɔ we.

 Blǒ bonu Mawuxó ɔ ni ɖò gbɛ̀

Ð’alɔ ɖò nǔ e xà wɛ a ɖè é mɛ. A sixu zán wlɛnwín elɔ:

 1. Sɔ́ tan Biblu tɔn ɖé, ee jí a jló na kplɔ́n nǔ dó é. A sixu sɔ́ tan Biblu tɔn ɖé alǒ akpáxwé ɖé ɖò Wɛnɖagbe-Wema ɖé mɛ, kabǐ a sixu sɔ́ tan ɖé ɖò Biblu-xà-dó-kàn-jí e ɖò jw.org jí lɛ é mɛ.

 2. Xà tan ɔ. Hwiɖokponɔ sixu xà, kabǐ hwi kpo xɔ́ntɔn towe lɛ alǒ xwédo towe sín hagbɛ̌ lɛ kpo na xà dó jǐ. Mɛ ɖokpo sixu nyí nǔtinmɛtɔ́ bɔ mɛ ɖě lɛ na nɔ mɛ e ɖò tan ɔ mɛ lɛ é tɛnmɛ.

 3. Tɛ́n wěɖexámɛ e bɔ d’ewu lɛ é ɖokpo alǒ hú mɔ̌ kpɔ́n:

  • Ðè nǔ e ɖò tan ɔ mɛ lɛ é sín desɛ́ɛn. Ðè desɛ́ɛn klewun klewun ɖebɔdoɖewu lɛ dó xlɛ́ nǔ e jɛ ɖò tan ɔ mɛ é ɖé. Wlǎn nǔ klewun ɖé dó desɛ́ɛn ɖokpo ɖokpo glɔ́ dó ɖɔ nǔ e jɛ ɖò finɛ é.

  • Zǎn ɖiɖe nùjlɛdonǔwu tɔn lɛ. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, nú a ɖò nǔ xà dó gbejinɔtɔ́ ɖé wu wɛ hǔn, sɔ́ jijɔ tɔn lɛ kpo nǔwiwa tɔn lɛ kpo jlɛ́ dó nyɔna ɖěɖee é mɔ lɛ é wu.

  • Blǒ bonu tan ɔ ni huzu tan yɔyɔ̌ ɖé. Huzu tan ɔ dó alɔ gègě mɛ, bo sɔ́ “nùkanbyɔmɛ lɛ,” mɛ taji ɖevo lɛ kpo mɛ ɖevo e sixu ko nɔ nǔ ɔ tɛnmɛ lɛ é kpo d’emɛ.

  • Enyi mɛ e ɖò tan ɔ mɛ lɛ é ɖé wá gbeta e nùnywɛ ma kpé ǎ é kɔn hǔn, dǒ nukún nǔ ɖevo e é ɖó na ko wà é mɛ kpɔ́n. Ði kpɔ́ndéwú, lin tamɛ dó hwenu e Piyɛ́ɛ gbɛ́ Jezu é jí. (Maki 14:66-72) Nɛ̌ Piyɛ́ɛ ka sixu ko wà nǔ gbɔn ɖò kɔgbidinúmɛ enɛ nukɔn b’ɛ na nyɔ́?

  • Enyi a lin ɖɔ emi sixu ɖè nǔ yɔyɔ̌ ɖé tɔ́n hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo wlan tan hwiɖesunɔ tɔn e jinjɔn tan Biblu tɔn jí é ɖé. Bɛ̌ nǔ ɖěɖee tan ɔ sixu kplɔ́n mɛ lɛ é d’emɛ.—Hlɔmanu lɛ 15:4.

   A sixu bló bɔ Biblu xixa ɔ na ɖò gbɛ̀!

 Ba dò nú nǔ!

Enyi a gbéjé gǒflɛ́mɛ lɛ kpɔ́n ɔ, a sixu mɔ nǔ xɔ akwɛ e ɖò hwlàhwlá ɖò tan ɔ mɛ lɛ é. È na ɖɔ ɔ, hweɖelɛnu tíìn bɔ xókwin ɖokpo alǒ wè nɔ ɖò taji ɖò tan Biblu tɔn ɖé mɛ.

Ði kpɔ́ndéwú ɔ, sɔ́ Matie 28:7 jlɛ́ dó Maki 16:7 wu.

 •  Etɛwu Maki ka tinmɛ gǒflɛ́mɛ ɔ bo ɖɔ Jezu na ɖè éɖée xlɛ́ ahwanvu tɔn lɛ kpo “Piyɛ́ɛ” kpo?

 • Wuntun: Maki nɔ nǔ ɖěɖee jɛ lɛ é tɛnmɛ ǎ; é ɖò wɛn ɖɔ Piyɛ́ɛ wɛ kpi tan ɔ n’i.

 • Ba nǔ xɔ akwɛ ɔ: Etɛwu Piyɛ́ɛ ka ɖó na ko ɖeji hwenu e é sè ɖɔ Jezu jló na lɛ́vɔ mɔ ɛ é? (Maki 14:66-72) Nɛ̌ Jezu ɖesu ka ɖexlɛ́ ɖɔ emi nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ ɖé nú Piyɛ́ɛ gbɔn? Nɛ̌ a ka sixu wà nǔ Jezu ɖɔhun, bo nyí xɔ́ntɔn vívɛ́ nú mɛ ɖevo lɛ gbɔn?

Enyi a bló bɔ Mawuxó ɔ ɖò gbɛ̀, bo lɛ́ ba dò nú gǒflɛ́mɛ lɛ ɔ, a na ɖu Biblu xixa ɔ sín vivǐ d’eji tawun!