Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Enyi Xɔ́ntɔn Ce Wà Nǔ Nyì Dò nú Mì ɔ ka Lo?

Enyi Xɔ́ntɔn Ce Wà Nǔ Nyì Dò nú Mì ɔ ka Lo?

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

  • Kancica e gbɛtɔ́ nɔ ɖó é bǐ mɛ wɛ tagba nɔ wá tíìn ɖè. Ðó xɔ́ntɔn towe ɖagbe ɖé, vlafo mɛ e a tlɛ mɔ dó mɔ xɔ́ntɔn towe ɖagbe hugǎn ɔ é nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, é sixu wà nùɖé alǒ ɖɔ nùɖé nyì dò nú we. É ɖò wɛn ɖɔ hwɛhutɔ́ wɛ hwi lɔmɔ̌ nyí. Enɛ wu ɔ, nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, a ka sixu flín hwenu e a jɛ agɔ dó mɛ ɖevo é ɖé à?—Jaki 3:2

  • Ɛntɛnɛti sixu zɔ́n bɔ è yawu jɛ agɔ dó we. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, dɔnkpɛvu e nɔ nyí David é ɖɔ: “Enyi a ɖò ɛntɛnɛti jí, bo mɔ fɔtóo ɖěɖee mɛ xɔ́ntɔn towe ɖè ɖò agɔ̌ ɖé sín tɛnmɛ lɛ é ɔ, a sixu jɛ nǔ e wu è ma ylɔ hwɛ d’emɛ ǎ é kanbyɔ hwiɖée jí. A sixu jɛ mimɔ jí ɖɔ é zán emi, bɔ xomɛ na sìn we.”

  • A sixu kplɔ́n bá nɔ ɖeɖɛ tagba lɛ.

 Nǔ e a sixu wà é

Gbějé hwiɖée kpɔ́n. Biblu ɖɔ: “È ma nɔ yawu sìn xomɛ ó, ɖó mɛ e ma nɔ lin tamɛ ganji ǎ lɛ wɛ ma nɔ lín sìn xomɛ ǎ.”—Nǔnywɛtɔ́xɔ́ 7:9.

“Hweɖelɛnu ɔ a na mɔ ɖò nukɔnmɛ ɖɔ nǔ e wu a ɖò xomɛsin wɛ é kún nyí tagba ɖaxó ɖé ó.”—Alyssa.

Lin tamɛ d’ewu: Nǔ nɔ yawu vɛ́ nú we wɛ à? A ka sixu kplɔ́n bá nɔ myɔ nukún dó nùwanyido mɛ ɖevo lɛ tɔn hú ɖ’ayǐ tɔn à?—Nùnywɛtɔ́xó 7:21, 22.

Ðǒ ayi lè ɖěɖee ɖò hwɛsɔkɛ mɛ mɛ lɛ é wu. Biblu ɖɔ: “Wi e ɖò ta tɔn ɔ wu wɛ é . . . wɔn agɔ e è jɛ dó è lɛ.”—Nùnywɛxó 19:11.

“Enyi è na bo tlɛ wà nǔ nyì dò nú we ɔ, é na nyɔ́ ɖɔ a ni sɔ́ jlǒ dó sɔ́ hwɛ kɛ mɛ, tinmɛ enɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ a ni ma kpó ɖò nǔ e mɛ ɔ wà nyì dò nú we lɛ é flín i wɛ, bɔ mɛ ɔ na ɖò kɛnklɛn dó nú we wɛ hwebǐnu ó. Enyi a sɔ́ hwɛ kɛ mɛ hǔn, ma sɔ́ vɔ́ nǔ e jɛ é ɖɔ ɖě ó.”—Mallory.

Lin tamɛ d’ewu: Nǔ e jɛ é ka syɛn sɔmɔ̌ dóó à? A ka sixu sɔ́ hwɛ kɛ mɛ bonu fífá ni dó tíìn à?—Kolosinu lɛ 3:13.

Enyi è nɔ ɖò tagba e nɔ tíìn ɖò xɔ́ntɔn xɔ́ntɔn tɛntin é sɔ́ nyì atɛ jí wɛ magbokɔ ɔ, é cí ɖɔ hɔn hun wɛ è ɖè hwɛhwɛ bonu jɔhɔn zozo na nɔ byɔ xɔ fífá mɛ ɖɔhun

Keya nú mɛ ɖě ɔ. Biblu ɖɔ: “Mɛɖebǔ ni ma nɔ ba ɖagbe éɖesunɔ tɔn ó; loɔ, mɛ ɖokpo ɖokpo ni nɔ ba ɖagbe mɛ ɖě lɛ tɔn.”—Filipunu lɛ 2:4.

“Enyi wanyiyi kpo sísí kpo tíìn ɖò xɔ́ntɔn zunzun ɖé mɛ ɔ, è ɖó na nɔ yawu ɖeɖɛ tagba lɛ, ɖó è xò kàn dó xɔ́ntɔn zunzun enɛ tamɛ wutu. È ko xò kàn dó ta tɔn mɛ, è sɔ́ na ba ɖɔ é ni gblé ǎ.”—Nicole.

Lin tamɛ d’ewu: A ka sixu mɔ nǔ ɖagbe ɖé lɛ ɖò linlin mɛ ɖě ɔ tɔn mɛ à?—Filipunu lɛ 2:3.

Tasuna: Tuùntuùn lee è na ɖu ɖò nǔ e mɛ ɖevo lɛ nɔ wà nyì dò nú mɛ lɛ é jí gbɔn é nyí nǔwukpikpé ɖé bo na d’alɔ mɛ tawun hwenu e è na nyí mɛxo é. Etɛwu a ma ka na kplɔ́n, bá ɖó nǔwukpikpé enɛ dìn ǎ?