Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyi Alɔ nú Linlin Masɔgbe lɛ Ðiɖó Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Nyi Alɔ nú Linlin Masɔgbe lɛ Ðiɖó Gbɔn?

 Etɛ a ka nɔ lin dó hwiɖée wu?

 • Nukúnɖiɖó Nǔ Ðagbe Hwebǐnu

  “Un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖó awǎjijɛ bo lɛ́ vo lee un kpéwú gbɔn é. Un nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na nɔ ko nǔ bo lɛ́ ɖó awǎjijɛ gbè bǐ gbè.”—Valérie.

 • Linlin Nyanya Ðiɖó Dó Sɔgudo Wu

  “Enyi nǔ ɖagbe ɖé jɛ hweɖebǔnu ɔ, nǔ nukɔntɔn e un nɔ lin é wɛ nyí ɖɔ nǔ sixu nyí mɔ̌ ǎ.”—Rebecca.

 • Jlɛ̌jininɔ

  Nukúnɖiɖó nǔ ɖagbe hwebǐnu nɔ zɔ́n bɔ enyi nǔ ɖagbe ma jɛ ǎ ɔ, è nɔ flú, bɔ enyi è ka nɔ lɛ́ ɖó linlin nyanya dó sɔgudo wu ɔ, è nɔ ɖó awǎjijɛ ǎ. Jlɛ̌jininɔ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ mɔ nǔ lɛ lee ye ɖè gbɔn nǔgbo nǔgbo é.”—Anna.

 Etɛwu é ka ɖò taji?

Biblu ɖɔ ɖɔ “mɛ e awǎjijɛ gɔ́ ayi mɛ na é nɔ ɖò agɔ̌ ɖu wɛ hwebǐnu.” (Nǔnywɛxó 15:15, nwt) Nǔgbo ɔ, mɛ ɖěɖee nɔ nyi alɔ nú linlin masɔgbe e ma ɖò dandan ǎ lɛ é, bo nɔ tɛ́n kpɔ́n bá mɔ nǔ ɖagbe e ɖò nǔ lɛ mɛ é nɔ ɖó awǎjijɛ hwɛhwɛ. Ye nɔ lɛ́ ɖibla ɖó xɔ́ntɔn gegě. È na ɖɔ ɔ, enyi mɛɖé nɔ blawǔ bɔ linlin masɔgbe lɛ ɖó wɛ jɛn é nɔ ɖè hwebǐnu ɔ, é na mɔ mɛ nabi ɖé dó éɖée wǔ ǎ.

Amɔ̌, enyi a na bo tlɛ nɔ ɖó nukún nǔ ɖagbe hwebǐnu ɔ, gbɛmɛ tagba ɖé lɛ tíìn bɔ a sixu xógló ǎ. Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe:

 • A sixu sè ahwan, wɔ̌nxixogbɛwu, dǎnúwiwa sín xó lɛ ɖò ɖɔnúese lɛ mɛ.

 • É sixu byɔ ɖɔ a ni ɖí xwi xá tagba xwédo tɔn lɛ.

 • É ɖò wɛn ɖɔ a ɖó gǎnmaɖó hwiɖesunɔ tɔn lɛ bo ɖó na ɖu ɖò ye jí.

 • Xɔ́ntɔn ɖé sixu wà nǔɖe alǒ ɖɔ nǔɖe b’ɛ vɛ́ nú we.

Ma ɖɔ emi na myɔ nukún dó tagba enɛ lɛ, alǒ sɔ́ ayi towe bǐ dó ye jǐ kaka bo blawǔ bǐ ó, é nyɔ́ wà hǔn, tɛ́n kpɔ́n bo nɔ ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é dó ye wu. Linlin e ɖò jlɛ̌ jí é ɖiɖó na d’alɔ we bɔ a na nyi alɔ nú linlin masɔgbe lɛ, bɔ a na lɛ́ yí gbè nú gbɛmɛ tagba lɛ cobɔ awakanmɛ ka na kú we zɛ xwé wu ǎ.

A sixu ɖí xwi xá gbɛmɛ tagba e cí jɔhɔn syɛnsyɛn ɖɔhun lɛ é, bo ɖeji ɖɔ hwesivɔ na lɛ́vɔ wá hun

 Nǔ e a sixu wà é

 • Nɔ ɖó linlin e sɔgbe é dó gǎnmaɖó towe lɛ wu.

  Biblu ɖɔ: “Gbɛtɔ́ hwɛjijɔnɔ e nɔ wà ɖagbe bo ma nɔ hu hwɛ ǎ é ɖokpo géé tíìn ɖò ayikúngban jí fí ǎ.” (Nǔnywɛtɔ́xó 7:20) Nǔwanyido towe lɛ nɔ xlɛ́ ɖɔ a kún xɔ akwɛ ó ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, ye nɔ xlɛ́ kpowun ɖɔ gbɛtɔ́ wɛ nú we.

  Lee a sixu ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é gbɔn é: Tɛ́n kpɔ́n bo nɔ jla nǔwanyido towe lɛ ɖó, amɔ̌, ma ɖó nukún ɖɔ emi na huzu mɛ maɖóblɔ̌ ó. Dɔnkpɛvu e nɔ nyí Caleb é ɖɔ: “Un nɔ lɔn bonu ayi sísɔ́ dó nǔwanyido ce lɛ jí zɛ xwé wu ni gbɔjɔ awakanmɛ nú mì ǎ, é nyɔ́ wà ɔ, un nɔ tɛ́n kpɔ́n bɔ nǔwanyido ce lɛ nɔ kplɔ́n nǔ mì, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, un nɔ ba ali ɖěɖee nu un sixu kpɔ́n te d’eji ɖè lɛ é.”

 • Ma nɔ jlɛ́ hwiɖée dó mɛ ɖevo lɛ wu ó.

  Biblu ɖɔ: “Mǐ ni ma nyí goyitɔ́ ó; mǐ ni ma nɔ dó xomɛsin xomɛ nú mǐɖée ó; mǐɖée nú ni ma nɔ sù mǐɖée nukúnmɛ ó.” (Galatinu lɛ 5:26) Enyi a mɔ fɔtóo ɖěɖee xɔ́ntɔn towe lɛ ɖè ɖò nǔwiwa ɖé lɛ tɛnmɛ, bɔ ye ma ka ylɔ́ we dó tɛn yetɔn mɛ ǎ lɛ é ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é jí ɔ, é sixu zɔ́n bɔ akpɔ ɖó we, bɔ a lɛ́ flú. Enɛ sixu zɔ́n bɔ a na sɔ́ xɔ́ntɔn vívɛ́ towe lɛ dó mɔ kɛntɔ́ towe gudogudo tɔn lɛ na.

  Lee a sixu ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é gbɔn é: Tuùn ɖɔ è kún sixu ylɔ́ we dó mɛkplékpɔ́mɛ núwiwa lɛ bǐ tɛnmɛ ó. Gɔ́ na ɔ, fɔtóo e a mɔ ɖò tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é nɔ ɖɔ doyidoslɔ́ nǔ e jɛ lɛ é bǐ tɔn ǎ. Alexis ee nyí mɛ winnyawinnya ɖé é ɖɔ: “Nǔ ɖěɖee nyɔ́ hugǎn ɖò mɛ lɛ sín gbɛzán mɛ é kɛɖɛ wɛ ye nɔ sɔ́ ɖó tɛn ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é jí hwɛhwɛ. Hwɛhwɛ ɔ, ye nɔ sɔ́ nǔ e ma nɔ sɔ́ akpakpa mɛ sɔmɔ̌ ǎ lɛ é dó ye jí ǎ.”

 • Nɔ xò fífá kan, taji ɔ, ɖò xwédo towe mɛ.

  Biblu ɖɔ: “Enyi mi kpéwú hǔn, mi tɛ́n kpɔ́n gbɔn alɔkpa bǐ mɛ lee mi kpéwú gbɔn é, bo nɔ fífá mɛ.” (Hlɔmanu lɛ 12:18) A sixu ɖ’acɛ dó nǔ e mɛ ɖevo lɛ nɔ wà é bǐ jí mlɛ́mlɛ́ ǎ, loɔ, a sixu ɖ’acɛ dó nǔ e hwiɖesunɔ nɔ wà lɛ é jí. A sixu jló bo nɔ nɔ fífá mɛ xá mɛ lɛ.

  Lee a sixu ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é gbɔn é: Kánɖeji bo ma nɔ gɔ́ sò nú tagba e ɖò xwédo ɔ mɛ lɛ é ó, loɔ, tɛ́n kpɔ́n bo nɔ xò fífá kan ɖò xwédo ɔ mɛ lee a nɔ bló gbɔn xá xɔ́ntɔn towe lɛ é ɖɔhun. Melinda ee nyí mɛ winnyawinnya ɖé é ɖɔ: “Mɛɖebǔ nyí mɛ maɖóblɔ̌ ǎ, é lín oo, é yá oo ɔ, è na wà nǔɖe b’ɛ na vɛ́ nú mɛ jɛn wɛ. Enyi nǔ mɔhun jɛ ɔ, mǐ na xò fífá kan alǒ gbɔ ɔ, é kpó ɖò mǐ sí.”

 • Nǔ ni nɔ sù nukún towe mɛ.

  Biblu ɖɔ: “Mi tuùn nǔ e Mawu wà nú mi ɔ n’i.” (Kolosinu lɛ 3:15) Enyi nǔ nɔ sù nukún towe mɛ ɔ, é na d’alɔ we bɔ a na nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ ɖagbe lɛ jí ɖò gbɛzán towe mɛ, é na nyí dó nǔ ɖěɖee é cí ɖɔ ye kún nyɔ́ ganji ó lɛ é jǐ ǎ.

  Lee a sixu ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é gbɔn é: Nɔ ɖ’ayi tagba towe lɛ wu, amɔ̌, ma nɔ wà nǔ cí ɖɔ nǔ ɖagbe ɖebǔ kún nɔ jɛ ɖò gbɛzán towe mɛ ó ɖɔhun ó. Rebecca ee nyí mɛ winnyawinnya ɖé é ɖɔ: “Un nɔ wlan nǔ ɖagbe e jɛ ɖò gbɛzán ce mɛ é ɖé dó wema kpɛví e mɛ un nɔ wlan kpáxó ce lɛ dó é ɖé mɛ gbè bǐ gbè. É nɔ flín mì ɖɔ enyi nǔ lɛ na bo ma ɖò yiyi wɛ ganji ǎ ɔ, un nɔ ɖó nǔ ɖagbe e jí un na lin tamɛ dó lɛ é hwebǐnu.”

 • Kpɔ́n xɔ́ntɔn towe lɛ bo cyan.

  Biblu ɖɔ: “Gbɛ̌ nyanya lɛ ɔ, walɔ ɖagbe e è ɖó ɔ wɛ ye nɔ hɛn gblé.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:33) Enyi a nɔ zán hwenu xá mɛ ɖěɖee nɔ ɖɔ slamɛ mɛ wu lɛ é ɔ, linlin masɔgbe yetɔn lɛ na wà nǔ dó wǔ we.

  Lee a sixu ɖó linlin e ɖò jlɛ̌ jí é gbɔn é: Enyi xɔ́ntɔn towe lɛ ɖò wuvɛ̌ syɛnsyɛn lɛ mɔ wɛ ɔ, ye sixu blawǔ alǒ nɔ linkpɔ́n mɛ nú táan ɖé. Nɔ gudo nú ye, amɔ̌, ma lɔn nú wuvɛ̌ yetɔn lɛ d’azɔn hwi lɔ ó. Ðyɔvǐ e nɔ nyí Michelle é ɖɔ: “Mǐ ɖó na nɔ dó gbɛ̌ xá mɛ ɖěɖee nǔɖe ma nɔ nyɔ́ ɖò nukún yetɔn mɛ gbeɖé ǎ lɛ é kɛɖɛ ǎ.”

 Xà nǔ dó lee a sixu ɖó linlin e sɔgbe é gbɔn é jí

Mǐ ɖò gbɛ̀ nɔ wɛ ɖò hwenu e Biblu ylɔ́ ɖɔ “hwenu vɛwǔ lɛ” é mɛ. (2 Timɔtée 3:1) Ðó tagba sukpɔ́ ɖò gbɛ̀ ɔ mɛ wutu ɔ, é nɔ vɛwǔ nú we nú a na ɖó linlin e sɔgbe é wɛ à? Xà “Etɛwu Wuvɛ̌ Mimɔ ka Sukpɔ́ Sɔmɔ̌?