Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Un ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

Etɛwu Un ka Ðó Na Nɔ Xoɖɛ?

 Sɔgbe xá gbeɖiɖó ɖé ɔ, mɛ winnyawinnya e ɖò Amɛlika lɛ é 80 ɖò 100 jí wɛ nɔ xoɖɛ, amɔ̌, wevlɔ́ɖó ye mɛ enɛ lɛ e nɔ xoɖɛ é tɔn jɛn nɔ wà mɔ̌ gbè bǐ gbè. É ɖò wɛn ɖɔ ye mɛ ɖé lɛ na nɔ kan nǔ elɔ byɔ yeɖée: ‘Ðɛxixo ɔ, nǔ e nɔ xò hwihwɛ́ ayi mɛtɔn é ɖé kpowun wɛ à, alǒ nǔɖe wɛ bo hugǎn mɔ̌?’

 Etɛ ka nyí ɖɛxixo?

 Ðɛxixo ɔ, xóɖɔɖókpɔ́ xá Mɛ e dá nǔ lɛ bǐ é dó nǔjɔnǔ mɛ wɛ. Lin tamɛ dó tinmɛ enɛ tɔn jí! Jehovah hugǎn gbɛtɔ́ lɛ ɖò ali bǐ nu có, é “lín dó ɖokpo ɖokpo mǐtɔn ǎ.” (Mɛsɛ́dó 17:27) Nǔgbo ɔ, mɛylɔylɔ́ jiwǔ elɔ ɖò Biblu mɛ: “Mi sɛkpɔ́ Mawu; enɛ ɔ é na sɛkpɔ́ mi.”​—Jaki 4:8.

 Nɛ̌ a ka sixu sɛkpɔ́ Mawu gbɔn?

  •   Ali ɖokpo wɛ nyí gbɔn ɖɛxixo gblamɛ: lee a nɔ ɖɔ xó nú Mawu gbɔn é nɛ.

  •   Ali ɖevo wɛ nyí gbɔn Biblu kplɔnkplɔn gblamɛ: lee Mawu nɔ “ɖɔ xó” nú we gbɔn é nɛ.

 Xóɖɔɖókpɔ́ mɔ̌hun, enɛ wɛ nyí ɖɛxixo kpo Biblu kplɔnkplɔn kpo, na d’alɔ we bɔ a na zun xɔ́ntɔn vívɛ́ xá Mawu.

 “Xó ɖiɖɔ nú Jehovah, enɛ wɛ nyí xóɖɔɖókpɔ́ xá Ajalɔnnɔ ɔ, wǔjɔmɛ ɖaxó hugǎn e gbɛtɔ́ lɛ sixu ɖó é ɖokpo wɛ.”​—Jeremy.

 “Lee nǔ cí nú mì ɖò ayi gɔngɔn mɛ é mimá xá Jehovah gbɔn ɖɛxixo gblamɛ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ mɔ ɖɔ un sɛkpɔ́ ɛ.”​—Miranda.

 Mawu ka nɔ ɖótó à?

 Enyi a na bo tlɛ ɖi nǔ nú Mawu, bo tlɛ nɔ lɛ́ xoɖɛ sɛ́dó è ɔ, gbeyiyi ɖɔ é nɔ ɖótó ɖɛ lɛ nǔgbo nǔgbo sixu nyí nǔ bo vɛwǔ. É ɖò mɔ̌ có, Biblu ɖɔ dó Jehovah wu ɖɔ é “wɛ nɔ sè ɖɛ.” (Ðɛhan 65:3) É tlɛ lɛ́ byɔ we ɖɔ hwi ni ‘zlɔ́n nǔ e ɖò linkpɔ́n nyí nú we wɛ lɛ bǐ sín agban ɖó jǐ tɔn.’ Etɛwu? ‘Ðó é ɖò nukún kpé dó wǔ we wɛ.’​—1 Piyɛ́ɛ 5:7.

 Lin tamɛ d’ewu: A ka nɔ ba hwenu dó ɖɔ xó nú xɔ́ntɔn towe vívɛ́ lɛ hwɛhwɛ à? A sixu wà nǔ ɖokpo ɔ nú Mawu. Nɔ ylɔ́ ɛ hwɛhwɛ ɖò ɖɛ mɛ, bo nɔ lɛ́ zán nyikɔ tɔn Jehovah ɔ dó wà mɔ̌. (Ðɛhan 86:​5-7; 88:10) Nǔgbo ɔ, Biblu byɔ we ɖɔ hwi ni “nɔ xoɖɛ hwebǐnu.”​—1 Tɛsalonikinu lɛ 5:​17.

 “Ðɛxixo ɔ, xóɖɔɖókpɔ́ ɖé wɛ é nyí ɖò nyi kpó Tɔ́ ce jixwé tɔn ɔ kpo tɛntin; é hwenu wɛ un nɔ ɖɔ nǔ e ɖò ayi ce mɛ lɛ é bǐ.”​—Moises.

 “Un nɔ ɖɔ xó nú Jehovah dó nǔ lɛ wu doyidoslɔ́ tɔn, lee un na ɖɔ nú m’máa ce alǒ xɔ́ntɔn ce vívɛ́ ɖé gbɔn é.”​—Karen.

 Etɛ lɛ takúnmɛ un ka sixu xoɖɛ dó?

 Biblu ɖɔ: “Mi ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ hǔn, mi ni nɔ sɔ́ kúdónúmɛ sín ayixa dó xoɖɛ, bo byɔ nǔ e hudo mi lɛ Mawu.”​—Filipunu lɛ 4:6.

 Tinmɛ enɛ tɔn wɛ nyí ɖɔ a hɛn ɔ, a na xoɖɛ dó tagba towe lɛ takúnmɛ à? Ɛɛn! Nǔgbo ɔ, Biblu ɖɔ: “Sɔ́ nǔ linlin towe dó alɔ mɛ nú Mawu Mavɔmavɔ; é na hɛn we ɖó te.”​—Ðɛhan 55:23.

 É ɖò wɛn ɖɔ, ɖò ɖɛ e a nɔ xò sɛ́dó Mawu lɛ é mɛ ɔ, a kún ɖó na nɔ ɖɔ xó dó tagba towe lɛ kɛɖɛ jí ó. Ðyɔvǐ ɖé nɔ nyí Chantelle bo ɖɔ: “Enyi alɔdó kɛɖɛ jɛn un nɔ byɔ Jehovah ɔ, enɛ na nyí xɔ́ntɔn zunzun ɖaaɖagbe ɖé ǎ. Un mɔ ɖɔ kúdidó n’i ɖó na jɛ nukɔn, bɔ nǔ ɖěɖee nyí nǔ bo sù nukún ce mɛ bɔ un slɛ́ lɛ é ɖó na sukpɔ́.”

 Lin tamɛ d’ewu: Nǔ tɛ lɛ ka ɖò gbɛzán towe mɛ bo sù nukún towe mɛ? A ka sixu lin tamɛ dó nǔ atɔn jí bo na dókú tɔn nú Jehovah égbé à?

 “Nǔ klewun ɖé, ɖi folowa ɖɛkpɛɖɛkpɛ ɖé kpínkpɔ́n bɔ é jiwǔ nú mɛ, tlɛ sixu sísɛ́ mɛ bɔ è xoɖɛ kúdónúmɛ tɔn ɖé sɛ́dó Jehovah.”​—Anita.

 “Lin tamɛ dó nǔ e ɖò nǔɖiɖó lɛ mɛ bo nɔ jiwǔ nú we lɛ é ɖé jí, alǒ dó wemafɔ Biblu tɔn e nɔ byɔ ayi mɛ nú we tawun é ɖé jí, enɛ gudo hǔn, dǒkú nú Jehovah ɖó enɛ wu.”​—Brian.