Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Tò Hwenu Ce Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Tò Hwenu Ce Gbɔn?

 Etɛwu è ka na tò hwenu mɛtɔn?

 • Hwenu cí akwɛ ɖɔhun. Enyi a hɛn gú ɔ, a sɔ́ na lɛ́ mɔ hwenu e a ɖó hudo tɔn dó é ǎ. Ðò alɔ ɖevo mɛ ɔ, enyi a tò hwenu towe ɔ, a na ɖó vivo ɖé lɛ, bo na wà nǔ e sín vivǐ a nɔ ɖu lɛ é!

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nǔɖe jló fɔnlínnɔ ɔ, mɛ jɛn é nɔ mɛ dó wǔ tɔn; nǔɖe ka jló mɛ e yí wǎn nú azɔ̌ ɔ, é nɔ mɔ.”—Nǔnywɛxó 13:4.

  Nǔ taji ɔ: Hwenu towe tito na na we vivo gɔ́ na, é na ɖekpo ǎ.

 • Nǔwukpíkpé xɔ akwɛ ɖé wɛ hwenu mɛtɔn tito nyí, bo na wà ɖagbe nú we hwenu e è na nyí mɛxo é. É sixu zɔ́n bɔ a mɔ azɔ̌, bo sixu lɛ́ zɔ́n bɔ azɔ̌ gblé dó we. È na ɖɔ ɔ, enyi a nɔ kpé nukún dó azɔ̌xwé ɖé wu, bɔ azɔ̌watɔ́ ɖé ka tíìn bɔ hwɛhwɛ ɔ, hwenu jɛn é nɔ gbɔ wá azɔ̌mɛ ɔ, a ka na kpó ɖò gbè yí nú azɔ̌watɔ́ enɛ wɛ b’ɛ na nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌xwé ɔ à?

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ e nɔ gbeji ɖò nǔ kpɛví kɔn é ɔ, é na nɔ gbeji ɖò nǔ ɖaxó kɔn.”—Luki 16:10.

  Nǔ taji ɔ: Nú è ɖó nǔwukpíkpé bo nɔ tò hwenu mɛtɔn ɔ, é nɔ ɖè gbɛtɔ́ alɔkpa e è nyí é xlɛ́.

È na ɖɔ xó jɔ xó ɔ, hwenu mɛtɔn tito nɔ fá ɖebǔ ǎ. Mǐ ni gbéjé nǔ e nɔ gbò kpò nyi ali jí nú mɛ é klewun ɖé kpowun kpɔ́n.

Nukɔntɔn ɔ #1: Xɔ́ntɔn lɛ

“Enyi xɔ́ntɔn lɛ byɔ mì ɖɔ nyi ni wá tɔ́n xá emi, bonu un ma tlɛ ɖó táan ɖebǔ ǎ ɔ, un nɔ ɖibla tɔ́n xá ye hwelɛbǐnu. Un nɔ ɖɔ, ‘É ɖu táan ǎ, un lɛkɔ wá xwégbe dìn ɔ, na fó nǔ e un ɖó na bló lɛ é bǐ blewun.’ Nǔ ka nɔ nyí mɔ̌ hwebǐnu ǎ, é sín enɛ wu bɔ nǔ lɛ ɖě sɔ́ ɖò yiyi wɛ ǎ, nǔ bǐ ɖò hannyaa.”—Cynthia.

Wegɔ́ ɔ #2: Nǔ e nɔ fɛ́ ayi mɛtɔn lɛ é

“Televiziɔn nɔ tɛ́n mɛ kpɔ́n tawun. É nɔ vɛwǔ tawun bɔ è na gbɔ nǔ e xlɛ́ wɛ è ɖè ɖò televiziɔn jí é ɖé lɛ kpo fímu ɖé lɛ kpo kpɔ́n.”—Ivy.

“Un sixu gú ganxixo gegě ɖò tablɛti ce kɔn. Enyi batelíi tablɛti ɔ tɔn fá, b’ɛ sín dó enɛ kɛɖɛ wu bonu un ma sɔ́ sixu gbɛkan dó nǔ e wà wɛ un ɖè é nu ǎ ɔ, un nɔ dóhwɛ nyiɖée.”—Marie.

Atɔngɔ́ ɔ #3: Nǔ sɔ́ ɖó nǎ nǎ mɛ

“Un nɔ ɖó nǎ nǎ nú wemaxɔmɛ sín azɔ̌ ce lɛ kpo nǔ ɖevo ɖebǔ e un ɖó na ko bló é kpo. Na hɛn hwenu ce gú dó ɖò xlɔnɔnú ɖé wà wɛ kaka bo na gbɔ azɔ̌ ce fó, hwenu mɛtɔn tito nyi dò tawun wɛ nyí enɛ.”—Beth.

Hwenu towe tito na na we vivo gɔ́ na, é na ɖekpo ǎ

 Nǔ e a sixu wà é

 1. Slɛ́ nǔ e a ɖó na wà lɛ é dó wema ɖé jí. Xwégbezɔ́ lɛ kpo wemaxɔmɛzɔ́ lɛ kpo sixu ɖ’emɛ. Wlǎn táan nabi e sín hudo a ɖó bo na dó fó azɔ̌ ɖokpo ɖokpo ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ é ɖ’ayǐ.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɔ dò nú nǔ e nyí nǔjɔnǔ hugǎn lɛ é.”—Filipunu lɛ 1:10, nwt.

 2. Slɛ́ nǔ ɖěɖee a jló na nɔ bló hwenu e a nɔ ɖó vivo dó lɛ é dó wema ɖé jí. Nǔ lěhun lɛ sixu ɖ’emɛ: tɛn Ɛntɛnɛti tɔn e jí è nɔ zun xɔ́ntɔn ɖè lɛ é jí yiyi kpo telée kpinkpɔn kpo. Lɛ̌vɔ wlan ganxixo nabi e a na nɔ zán ɖò ɖokpo ɖokpo kɔn ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo mɛ é ɖ’ayǐ.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi zán gbɛ̀ mitɔn kpo nǔnywɛ kpo . . . ali tɔn hun nú mi hweɖebǔnu hǔn, mi hwlɛndó.”—Kolosinu lɛ 4:5.

 3. Blǒ tito ɖé. Lin tamɛ dó wema we e a ko bló lɛ é jí. Táan nabi e a sɔ́ ɖó vo nú azɔ̌ taji lɛ é ka kpé ganji à? A ɖó na ɖè hwenu e a nɔ dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na lɛ é kpò wɛ à?

  Wěɖexámɛ: Blǒ tuto nǔ e a na wà ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí é tɔn dó wema ɖé jí, bo vɔ́ nǔ lɛ ɖokpo ɖokpo gbéjé kpɔ́n hwenu e a fó é.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ e nɔ kú hǔn bo nɔ tò nǔ e wà gbé é ja ɔ, nɔ mɔ nǔ gegě ɖ’emɛ.”—Nǔnywɛxó 21:5.

 4. Xwedó tito e a bló é. Nǔgbo wɛ ɖɔ é sixu wá byɔ ɖɔ a ni gɔn nǔ e dò mɛ è ylɔ́ we dó é ɖé dìn, bo na mɔ tɛn dó wà nǔ e ɖò taji hugǎn lɛ é. É ɖò mɔ̌ có, ɖebǔ wɛ é na bo nyí gbɔn ɔ, a na mɔ ɖɔ emi ɖó vivo hugǎn, bo na ɖu vivǐ tɔn ganji.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi nɔ bí dó azɔ̌ wu; mi ma nɔ ɖi fɔnlín ó.”— Hlɔmanu lɛ 12:11.

 5. Kpa hwiɖée, ma ka yawǔ wà mɔ̌ ó. “Hweɖelɛnu ɔ, un nɔ fó nǔ we ɖò tuto e un bló é mɛ, bɔ enɛ gudo ɔ, un nɔ lin nǔ lěhun, ‘Dìn ɔ, un sixu kpɔ́n telée nú cɛju 15, enɛ gudo ɔ un na lɛ́ lɛkɔ wá azɔ̌ ce kɔn.’ Zɛɛn kpowun ɔ, cɛju 15 ɔ nɔ huzu jɛ cɛju 30, bɔ cɛju 30 ɔ nɔ huzu jɛ ganxixo ɖokpo, bɔ cobonu ayi ce na wá gbò ɔ, un nɔ ko gú ganxixo we ɖò telée kpinkpɔn kɔn!”

  Wlɛnwín ɖé ka ɖè à? Hɛn d’ayi mɛ ɖɔ azɔ̌ towe lɛ wɛ a na tó hwɛ̌ cobo yí gbɔjɛ. Gbɔjɛyiyi nyí kéze ɖokpo ɖokpo sín akpáxwé ɖé kpowun ǎ.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nǔɖe sɔ́ nyɔ́ nú gbɛtɔ́ ɖò gbɛmɛ zɛ é na . . . ɖu azɔ̌ e é wà ɔ sín gbɛ̀ wu ǎ.”—Nǔnywɛtɔ́xó 2:24.