Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Wema Kplɔnkplɔn Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí ka Sixu Kpa Mì Gbɔn?

Nɛ̌ Wema Kplɔnkplɔn Gbɔn Ɛntɛnɛti Jí ka Sixu Kpa Mì Gbɔn?

Égbé ɔ, wemaxɔmɛví gegě nɔ gbɛkan dó wema kplɔnkplɔn yetɔn nu ɖò “klási” e gbɔn vo é ɖé, enɛ wɛ nyí ɖò xwé yetɔn gbè. Enyi ninɔmɛ enɛ mɛ wɛ hwi lɔ ɖè ɔ, nɛ̌ é ka sixu kpa we gbɔn? Wěɖexámɛ ɖé lɛ ɖò fí. *

 Wěɖexámɛ e na d’alɔ we, b’ɛ na kpa we é atɔ́ɔ́n

 • Blǒ tuto e a na nɔ xwedó é ɖé. Tɛ́n kpɔ́n bo ɖó tuto gbesisɔ tɔn ɖé, cí nǔ ɖɔ wemaxɔmɛ wɛ a ɖè ɖɔhun. Blǒ tuto hwenu e a na nɔ wà wemaxɔmɛzɔ́ lɛ, xwégbezɔ́ lɛ kpo azɔ̌ taji ɖevo lɛ kpo dó é tɔn. Nú é byɔ ɔ, a sixu bló huzuhuzu ɖé lɛ ɖò tuto towe mɛ.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “È ni bló nǔ lɛ bǐ . . . kpo tito kpo.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 14:40.

  “Blǒ tuto nǔ e a na wà ɖò azǎn ɔ jí lɛ é tɔn, cí nǔ ɖɔ wemaxɔmɛ wɛ a ɖè ɖɔhun. A ɖó na nɔ bló nǔ lɛ dó gan yetɔn yetɔn mɛ.”—Katie.

  Ðò tamɛ lin d’ewu wɛ: Etɛwu é ka nyɔ́ ɖɔ è ni bló tuto nǔ e è jló na wà lɛ é tɔn dó wema ɖé jí bo tɛ́ ɖó fí e é na bɔwǔ bɔ è na nɔ mɔ ɖè é ɖé?

 • Sɔnǔ nú nǔ gbigbɛ́ nú mɛɖée. Enyi a ba na nyí mɛxo e zin é ɖé ɔ, a ɖó na nɔ wà azɔ̌ towe lɛ, akpakpa na bo ma tlɛ nɔ sɔ́ we dó ye wiwa wu ǎ ɔ nɛ. Ma nɔ sɔ́ nǔ ɖó nǎ nǎ mɛ ó!

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi nɔ bí dó azɔ̌ wu; mi ma nɔ ɖi fɔnlín ó.”—Hlɔmanu lɛ 12:11.

  “Nǔ gbigbɛ́ nú mɛɖée wɛ nyí nǔ e nɔ vɛwǔ hugǎn é. É nɔ bɔwǔ nú è na ba hwɛjijɔ bo ɖɔ, ‘Un na wà wemaxɔmɛzɔ́ ce hweɖevonu.’ Gudo mɛ ɔ, è sɔ́ nɔ kpéwú ǎ, bɔ azɔ̌ nɔ wá sukpɔ́ dó mɛ.”—Alexandra.

  Ðò tamɛ lin d’ewu wɛ: Nɛ̌ wemaxɔmɛzɔ́ towe lɛ wiwa gbè bǐ gbè ɖò fí ɖokpo ɔ, ɖò hwe ɖokpo ɔ nu, ka sixu d’alɔ we bɔ a na nɔ gbɛ́ nǔ nú hwiɖée hugǎn gbɔn?

 • Sɔnǔ nú fí e a na nɔ kplɔ́n nǔ ɖè é ɖé. Nǔ nǔ e sín hudo a ɖó lɛ é bǐ ni ɖò alɔ jí nú we. Blǒ bonu fí e a nɔ kplɔ́n nǔ ɖè é ni nyɔ́ nɔ, ma ka nú fí ɔ ni na vivo we kaka bonu amlɔ didɔ́ nɔ jló we ó. Azɔ̌ wà gbé wɛ a tɔ́n bo wá finɛ, a tɔ́n amlɔ dɔ́ gbé ǎ. Enyi fí e hwiɖokponɔ na nɔ bo wà wemaxɔmɛzɔ́ towe lɛ é ma ɖè ǎ ɔ, a sixu nɔ nɔ fí e ɖò xwíi é ɖé ɖò atín ɖé sá, alǒ xɔnɔnɔ towe mɛ bo kplɔ́n nǔ ɖò kéze ɔ mɛ.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ e nɔ kú hǔn bo nɔ tò nǔ e wà gbé é ja ɔ, nɔ mɔ nǔ gegě ɖ’emɛ.”—Nǔnywɛxó 21:5.

  “Sɔ́ balɔ́ɔn, ayihundanú lɛ kpo nǔxonú lɛ kpo ɖó kɛ́n ɖokpo, bo lɛ́ sɔ́ alokan towe ɖó alɔ e jí é na nɔ bo ma na ɖɔ nǔ ǎ é. Fí e ɖò tóó bɔ nǔɖe ma na fɛ́ ayi mɛtɔn ɖè ǎ é ɖé ɖò taji.”—Elizabeth.

  Ðò tamɛ lin d’ewu wɛ: Huzuhuzu tɛ lɛ a ka sixu bló bɔ fí e a nɔ kplɔ́n nǔ ɖè é na jɛxa nǔkplɔnkplɔn?

 • Kplɔ́n bo nɔ sɔ́ ayi ɖó fí ɖokpo. Nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e wà wɛ a ɖè é jí, bo ma nɔ fɔ azɔ̌ gegě ɖ’agba ó. Enyi a nɔ tɛ́n kpɔ́n bo na nɔ wà azɔ̌ gegě ɖò hwe ɖokpo ɔ nu zɛɛn ɔ, xó na ɖibla ɖò azɔ̌ lɛ wu, bɔ a ka na lɛ́ zán hwenu gegě cobo na fó ye.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi hwlɛndó hwenu lɛ, bo wà nǔ.”—Efɛzinu lɛ 5:16.

  “Nú alokan ce ɖò akpá ce ɔ, é nɔ vɛwǔ nú mì nú má sɔ́ ayi ɖó fí ɖokpo. Un nɔ gú hwenu gegě dó wà nǔ e ma nɔ na nǔɖe ǎ lɛ é.”—Olivia.

  Ðò tamɛ lin d’ewu wɛ: A ka sixu bló bɔ kpɛɖé kpɛɖé ɔ, táan nabi e a nɔ zán dó sɔ́ ayi ɖó azɔ̌ ɖokpo jí é na jɛji à?

 • Nɔ yí gbɔjɛ. Nɔ dɛn afɔkanmɛ, nɔ kun kɛkɛ afɔdókwín, alǒ nɔ ba lanmɛ kpɔ́n. Ayihun e a yí wǎn na é ɖé dida sixu zɔ́n bɔ gbɛ̀ na lɛ́ wá wǔ we. Wema School Power ɖɔ: “Amɔ̌, tò wà azɔ̌ towe fó jɛ nukɔn hwɛ̌. Enyi azɔ̌ ɖě ma sɔ́ kpò ɖò kɔ jí nú mɛ ǎ ɔ, è nɔ vo bo nɔ gbɔjɛ hugǎn.”

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “È ɖó nǔ kpɛɖé bo na agbɔ̌n mɛɖée ɔ, é nyɔ́ hú è ɖò azɔ̌ wà wɛ hwebǐnu, kaka bo ba agbɔ̌n kpò.”—Nǔnywɛtɔ́xó 4:6.

  “Ðò wemaxɔmɛ ɔ, hwɛhwɛ wɛ è nɔ kplɔ́n nǔxonú lɛ zinzán alǒ alɔlyɛnzɔ́ lɛ wiwa. Nǔ enɛ lɛ ko yì tɛ́ mì cobɔ un wá mɔ lě dò un ɖó hudo yetɔn sɔ é. É nyɔ́ ɖɔ è ni nyɔ́ alɔnuzɔ́ ɖé wà gɔ́ nú wema kplɔnkplɔn.”—Taylor.

  Ðò tamɛ lin d’ewu wɛ: Gbɔjɛ alɔkpa tɛ lɛ ka na d’alɔ we bɔ a na mɔ hlɔnhlɔn dó wà wemaxɔmɛzɔ́ towe lɛ?

^ par. 1 Ali gegě nu wɛ è sixu kplɔ́n wema ɖè sín xwégbe. Zǎn wěɖexámɛ ɖěɖee ɖò xóta elɔ mɛ, bo sɔgbe xá ninɔmɛ towe é.