Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Enyi Akpɔ Ðó Mì ɔ ka Ló?

Enyi Akpɔ Ðó Mì ɔ ka Ló?

Nú mɛɖé lɛ ɔ, nǔɖe sɔ́ nyla hú ɖɔ è ni cí xwégbe hwelɛkɔ e jǐ ɖò jija wɛ é ɖé, ma wà nǔɖe bɔ fí yiyi bǐ hán ǎ. “Ðò hwe mɔhun lɛ nu ɔ, un nɔ cí finɛ kpowun, bo nɔ tuùn nǔ e na wà é ǎ,” wɛ dɔnkpɛvu e nɔ nyí Robert é ɖɔ.

Nǔ ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, xóta elɔ sixu d’alɔ we!

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

  • Nǔnywɛ xwitixwiti sín azɔ̌wanú lɛ zinzan sixu d’alɔ we ǎ.

    A sixu zán hwenu towe dó ba nǔɖe lɛ alǒ kpɔ́n nǔɖe lɛ ɖò ɛntɛnɛti jí, amɔ̌, enɛ sixu lɛ́ zɔ́n bɔ ayi towe sɔ́ na yì nǔjɔnǔ ɖevo lɛ jí ǎ, bɔ mɔ̌ mɛ ɔ, akpɔ na nɔ ɖó we. “A na wá mɔ ɖɔ emi ɖò nukún ván kpɔ́n nǔ e zán dó yì ɛntɛnɛti ɔ jí na wɛ emi ɖè é mɛ wɛ kpowun, bo kún ɖò tamɛ lin dó nǔ ɖebǔ jí wɛ ó,” wɛ Jeremy e ɖó xwè 21 é ɖɔ.

    Ðyɔvǐ e nɔ nyí Elena é yí gbè nú xó enɛ. “Nǔ e a sixu zán nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ dó wà é ɖó dogbó,” wɛ é ɖɔ. “Ye na fɛ́ ayi towe sín nǔ taji ɔ jí, bɔ hwenu e a na wá sɔ́ alokan alǒ tablɛti towe ɖ’ayǐ é ɔ, akpɔ na ɖó we dó gbɛ̀ ɔ wu d’eji!”

  • Linlin mɛtɔn nɔ hɛn huzuhuzu wá.

    Nǔ gegě ɖiɖó bo na wà kpowun na zɔ́n bɔ akpɔ sɔ́ na ɖó we ǎ wɛ à? Gegě na sín bǎ e mɛ a yí wǎn nú nǔ e wà wɛ a ɖè é yì ɖó é wu. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, ɖyɔvǐ e nɔ nyí Karen é flín ɖɔ: “Un nɔ ɖó nǔ gegě bo na wà ɖò azǎn lɛ bǐ jí có, wemaxɔmɛ ɖ’akpɔ nú mì tawun. A ɖó na zé hwiɖée bǐ jó nú nǔ e wà wɛ a ɖè é cobɔ akpɔ na gɔn ɖiɖó we.”

A ka tuùn à? “Nǔɖe ma ɖó bo na wà” nyí afɔklɛ́nnú ɖé ǎ, loɔ, ali ɖé wɛ é nyí bo hun nú mɛ, é wɛ nyí ɖɔ, é cí ayikúngban e jí linlin yɔyɔ̌ lɛ sixu sù ɖè é ɖé ɖɔhun.

Hwenu e a ɖó é nyí ayikúngban e nɔ ɖè sínsɛ́n tɔ́n é ɖé, bɔ linlin yɔyɔ̌ lɛ sixu sù ɖ’eji

 Nǔ e a sixu wà é

Gblǒ ada nú nǔ e nɔ jló we lɛ é. Zun xɔ́ntɔn yɔyɔ̌ lɛ. Jɛ nǔ yɔyɔ̌ ɖé bló dó ɖè ayi ɖ’ayǐ na jí. Ba dò nú nǔ dó xóta yɔyɔ̌ lɛ jí. É nɔ yá bonu akpɔ nɔ ɖó mɛ ɖěɖee nɔ ɖó nǔ vovo bo na wà lɛ é hwenu e ye ɖò yeɖokpo é ǎ, enyi ye ka lɛ́ ɖò kpɔ́ xá mɛ ɖevo lɛ ɔ, é ko lɛ́ nyɔ́ bǐ nɛ!

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Alɔ towe jɛ nǔ ɖebǔ wu hǔn, zě hlɔnhlɔn towe bǐ dó bló.”—Nǔnywɛtɔ́xó 9:10.

“Un bɛ́ Chine-gbè Madarin kplɔnkplɔn agaɖanu dìn, bɔ ee un jɛ didó jí ayihɔngbe ayihɔngbe é ɔ, un mɔ ɖɔ nǔkplɔnkplɔn lěhun hwedó mì tawun ɖ’ayǐ. Enyi un ɖó nǔ e jí un na w’azɔ̌ dó é ɔ, é nɔ nyɔ́ nukún ce mɛ. É nɔ zɔ́n bɔ un nɔ sɔ́ ayi ce bǐ jó na, b’ɛ nɔ lɛ́ d’alɔ mì bɔ un nɔ zán hwenu ce dó wá nǔ e na ɖè sínsɛ́n tɔ́n lɛ é.”—Melinda.

Sɔ́ ayi ɖó nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é jí. Enyi a mɔ ɖɔ lè ɖé na tɔ́n sín nǔ e wà wɛ emi ɖè é mɛ ɔ, jlǒ e a ɖó bo ɖò nǔ ɔ wà wɛ é na lɛ́ jɛji. Enyi a mɔ wemaxɔmɛ sín lè lɛ sɛ́dó ɔ, wemaxɔmɛzɔ́ lɛ tlɛ sɔ́ na ɖ’akpɔ nú we dín ǎ.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nǔɖe sɔ́ nyɔ́ nú gbɛtɔ́ ɖò gbɛmɛ zɛ é na . . . ɖu azɔ̌ e é wà ɔ sín gbɛ̀ wu ǎ.”—Nǔnywɛtɔ́xó 2:24.

“Hwenu e wemaxɔmɛ ja fifó gbé é ɔ, un nɔ kplɔ́n nǔ nú ganxixo tantɔn ɖò azǎn ɖokpo ɖokpo jí, ɖó un kplɔ́n nǔ ɖò bǐbɛ̌mɛ ǎ. Akpɔ ɖó mì wɛ à? Eǒ, ɖó un kánɖeji bo na kpé nǔ e gbé nya wɛ un ɖè é wu wutu. Un sɔ́ ayi ce ɖó kúnnuɖewema ɔ jí, bɔ enɛ dó wusyɛn lanmɛ nú mì.”—Hannah.

Yǐ gbè nú nǔ e a ma sixu huzu ǎ é. Nǔ ɖokpo ɔ lɛ na ɖibla nɔ xwetɔ́n hwɛhwɛ ɖò nǔ ɖěɖee gbé nya wɛ è ɖè bɔ ye tlɛ nɔ sɔ́ akpakpa mɛ hugǎn lɛ é mɛ. Hweɖelɛnu ɔ, xɔ́ntɔn vívɛ́ towe lɛ tlɛ sixu nɔ ma wá xwedó tuto e mi bló lɛ é, bɔ ɖěwagbɛn na hán we. Ma jó ninɔmɛ enɛ dó bonu é ɖ’akpɔ nú we ó, é nyɔ́ wà ɔ, tɛ́n kpɔ́n bo ɖó linlin ɖagbe.

Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ e awǎjijɛ gɔ́ ayi mɛ na é nɔ ɖò agɔ̌ ɖu wɛ hwebǐnu.”—Nǔnywɛxó 15:15, nwt.

“Xɔ́ntɔn ɖé ɖɔ nú mì ɖɔ nyi ni kplɔ́n bo nɔ ɖu nyiɖokponɔ e un nɔ wá nɔ é sín vivǐ. É ɖɔ ɖɔ kplɔnkplɔn bá nɔ jlɛ̌ jí ɖò kpɔ́ninɔ xá mɛ ɖevo lɛ kpo mɛɖokponɔ ninɔ kpo mɛ nyí nǔwukpíkpé xɔ akwɛ ɖé ɖò gbɛmɛ bɔ mɛ lɛ bǐ ɖó na tɛ́n kpɔ́n bo ɖó.”—Ivy.