Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Ðu Ðò Mɛtɛnkpɔn lɛ Jí Gbɔn?

Mɛsɛ́dó Pɔlu wlan ɖɔ: “Un jló na wà ɖagbe hweɖebǔnu ɔ, nǔ nyanya kɛɖɛ wu jɛn un nɔ kpé, bo nɔ wà.” (Hlɔmanu lɛ 7:21) Nǔ ka ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n à? Enyi mɔ̌ wɛ hǔn, xóta elɔ sixu d’alɔ we bɔ a na ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn e nɔ byɔ ɖɔ è ni wà nǔ sɔgbe xá jlǒ nyanya lɛ é jí.

 Nǔ e a ɖó na tuùn é

Mɛtɛnkpɔn lɛ kpo kɔgbidínúmɛ hagbɛ̌ lɛ tɔn kpo nɔ yì zɛ̌nzɛ̌n. Biblu ɖɔ ɖɔ: “Gbɛ̌ nyanya lɛ ɔ, walɔ ɖagbe e è ɖó ɔ wɛ ye nɔ hɛn gblé.” (1 Kɔlɛntinu lɛ 15:33) Kɔgbidínúmɛ mɛ ɖevo lɛ tɔn, alǒ kɔ e è nɔ gbidí nú mɛ ɖò hladio alǒ televiziɔn jí é sixu zɔ́n bɔ a na jló na wà nǔ nyanya, bo tlɛ sixu zɔ́n bɔ a na “xwedó ahwan ɔ bo wà nǔ nyanya.”—Tíntɔ́n 23:2, nwt.

“È ba ɖɔ mɛ ɖevo lɛ ni yí wǎn nú mɛ, bonu nǔ mɛtɔn ni lɛ́ nyɔ́ nukún yetɔn mɛ sixu zɔ́n bɔ è na wà nǔ ɖebǔ e wà wɛ ye ɖè é, bo na dó nyɔ́ nukún yetɔn mɛ kpowun.”—Jeremy.

Lin tamɛ d’ewu: Enyi a nɔ sɔ́ ayi ɖó nǔ e mɛ ɖevo lɛ nɔ lin dó wǔtu towe lɛ é jí dín ɔ, etɛwu mɛtɛnkpɔn lɛ jí ɖuɖu ɖè ka sixu vɛwǔ?—Nǔnywɛxó 29:25.

Nǔ taji ɔ: Ma jó kɔgbidínúmɛ hagbɛ̌ lɛ tɔn dó bonu ye wà nǔ dó nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é wu ó.

 Nǔ e a sixu wà é

Tuùn nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é. Nú a ma tuùn nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é ǎ ɔ, a na cí cicaví e dɔn kan na wɛ è ɖè é ɖɔhun. É nyɔ́ tawun ɖɔ è ni xwedó akpágbánúmɛ Biblu tɔn elɔ: “Mi ba dò nú nǔ bǐ céɖécéɖé, bo nɔ hɛn ee nyɔ́ lɛ dó ayi mɛ.” (1 Tɛsalonikinu lɛ 5:21) Enyi a mɔ nǔ jɛ nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é mɛ ganji ɔ, é na bɔkun nú we bɔ a na tɛ́ dó ye wu hugǎn, bo ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn ɖěɖee na byɔ ɖɔ a ni xò ye nyi kɛ́n lɛ é jí.

Lin tamɛ d’ewu: Etɛwu a ka ɖi nǔ ɖɔ nǔgbododó walɔ ɖagbe tɔn Mawu tɔn lɛ tíìn nú ɖagbe towe?

“Un mɔ ɖɔ hweɖebǔnu e un nɔ gbeji nú nǔ e un ɖi nǔ na lɛ é, bo ma jó gbè ɖò mɛtɛnkpɔn nukɔn ǎ é ɔ, mɛ ɖevo lɛ nɔ ɖó sísí nú mì tawun.”—Kimberly.

Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn: Daniyɛli. É cí ɖɔ hwenu e Daniyɛli ɖò winnyawinnya mɛ é ɔ, é “tuùn dó ayi tɔn mɛ” ɖɔ emi na setónú nú sɛ́n Mawu tɔn lɛ.—Daniyɛli 1:8.

Nú a ma tuùn nǔ e a ɖi nǔ na lɛ é ǎ ɔ, a na cí cicaví e dɔn kan na wɛ è ɖè é ɖɔhun

Tuùn gǎnmaɖó towe. Biblu ɖɔ xó dó “jlǒ nyanya e mɛ winnyawinnya lɛ nɔ ɖó lɛ” é wu: zɛn ɖé wɛ bo nɔ sɔ́ mɛ tawun ɖò winnyawinnya mɛ. (2 Timɔtée 2:22) Enyi jlǒ xóɖóxámɛ tɔn kɛɖɛ wɛ ɖ’emɛ ǎ, loɔ, jlǒ è na wà nǔ bo nyɔ́ ɖò mɛ ɖevo lɛ nukúnmɛ tɔn, kpo jlǒ è na jɛ mɛɖée sí jɛ nukɔn nú xwè e è ɖó na ɖó cobo wà mɔ̌ é tɔn kpo lɔ ɖ’emɛ.

Lin tamɛ d’ewu: Biblu ɖɔ ɖɔ “è nɔ jɛ tɛnkpɔn mɛ hwenu e jlǒ nyanya mɛɖesunɔ tɔn dɔn mɛ, bɔ è jɛ mɔ mɛ é.” (Jaki 1:14) Jlǒ alɔkpa tɛ sín zɛn wɛ ka nɔ sɔ́ we hugǎn?

“Tuùn mɛtɛnkpɔn e mɛ a nɔ yawǔ jɛ hugǎn lɛ é. Ba dò nú nǔ dó lee a na ɖu ɖò mɛtɛnkpɔn mɔhun lɛ jí gbɔn é wu, bo wlan nǔ e a sixu zán é we ɖ’ayǐ. Enɛ na zɔ́n bɔ hweɖevonu e mɛtɛnkpɔn enɛ na kpannukɔn we é ɔ, a na tuùn lee a na ɖu ɖ’eji gbɔn é.”—Sylvia.

Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn: Davidi. Hweɖelɛnu ɔ, é jó éɖée dó nú kɔgbidínúmɛ mɛ ɖevo lɛ tɔn, bo tlɛ lɛ́ jó éɖée dó nú jlǒ éɖesunɔ tɔn lɛ. Amɔ̌, nǔ e Davidi wà nyi dò lɛ é kplɔ́n nǔ i, b’ɛ dó gǎn bo wà nǔ ɖagbe. É xoɖɛ sɛ́dó Jehovah, bo ɖɔ: “Sɔ́ ayi mímɛ́ dó xomɛ nú mì; lɛ̌ vɔ́ ayixa ce bló ɖó, bonu ayixa ce ni lidǒ ganji.”—Ðɛhan 51:12.

Ð’ayi te. Biblu ɖɔ: “Ma jó hwiɖée dó nú nǔnyanyawiwa ɖu ɖò jǐ towe ó.” (Hlɔmanu lɛ 12:21) Enɛ xlɛ́ ɖɔ é kún byɔ ɖɔ a ni jɛ mɛtɛnkpɔn mɛ ó. A sixu wá gbeta ɔ kɔn bo na wà nǔ ɖagbe.

Lin tamɛ d’ewu: Nɛ̌ a ka sixu ɖó ayi te, bo wà nǔ ɖagbe ɖò ninɔmɛ e mɛ è sixu tɛ́n we kpɔ́n bɔ a na wà nǔ nyanya ɖè é gbɔn?

“Un nɔ lin tamɛ dó lee nǔ na cí nú mì hwenu e un na wà nǔ e è tɛ́n mì kpɔ́n ɖɔ má wà é ɖé é jí. Un ka na vo à? Vlafo é sixu nyí nú táan ɖé kpowun. Nú táan gegě na bo wá yì ɔ, nɛ̌ un ka na ɖè gbɔn? Eǒ, na vo ɖò nyiɖée mɛ ɖebǔ ǎ. Dandan jɛn un ka na wà mɔ̌ à? Eǒ!”—Sophia.

Kpɔ́ndéwú Biblu tɔn: Pɔlu. Pɔlu yí gbè ɖɔ emi nɔ ɖó linlin masɔgbe lɛ có, emi nɔ ɖu ɖ’eji. É wlan ɖɔ: “Un nɔ dóya nú agbaza ce ɖesu, lobo nɔ hɛn ɛ syɛnsyɛn.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 9:27.

Nǔ taji ɔ: Hwiɖokponɔ wɛ na wá gbeta lee a na ɖí xwi xá mɛtɛnkpɔn lɛ gbɔn é tɔn kɔn.

Flín ɖɔ mɛtɛnkpɔn lɛ ɔ, hwenu klewun ɖé wɛ ye nɔ nɔ ayǐ na. “Mɛtɛnkpɔn ɖěɖee un nɔ mɔ dó mɔ nǔgɛ́n hwenu e un ɖò wemaxɔmɛ linsinmɛ tɔn é sɔ́ nɔ dó nǔɖewanú ɖò nukún ce mɛ dìn ǎ,” wɛ Melissa e ɖó xwè 20 é ɖɔ. “Tamɛ linlin dó enɛ jí na ganjɛwu mì ɖɔ mɛtɛnkpɔn dìn tɔn lɛ lɔ na wá yì, bɔ gbè ɖokpo ɔ, un na dó nukún nǔ e ko jɛ wá yì lɛ é mɛ kpɔ́n bo na mɔ ɖɔ gbɛ̀ ce ɖó nu, ɖó un dɛ ɖò mɛtɛnkpɔn lɛ nu.”