Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nɛ̌ Un ka Sixu Kplɔ́n Ayixa Ce Gbɔn?

Nɛ̌ Un ka Sixu Kplɔ́n Ayixa Ce Gbɔn?

Nǔ e bɔ d’ewu lɛ é ɖětɛ wu a ka sixu jlɛ́ ayixa towe dó?

 • alixlɛ́mɛnú ɖé

 • nǔkpɛ́n ɖé

 • xɔ́ntɔn ɖé

 • hwɛɖɔtɔ́ ɖé

ɛnɛ lɛ bǐ wɛ sɔgbe. Xóta elɔ na tinmɛ nǔ e wu wɛ é.

 Etɛ ka nyí ayixa?

Ayixa towe ɔ, nǔɖe wɛ bo ɖò xò towe mɛ, bo nɔ ɖɔ nǔ e sɔgbe alǒ nyla é nú we. Biblu ɖɔ ɖɔ é ‘cí sɛ́n e è wlan dó ayi gbɛtɔ́ lɛ tɔn mɛ é ɖé ɖɔhun.’ (Hlɔmanu lɛ 2:15) Ayixa ɖagbe ɖé nɔ d’alɔ mɛ bɔ è nɔ da nǔ e na wà wɛ è ɖè é alǒ ee è ko wà wá yì é kpɔ́n.

 • Ayixa towe cí alixlɛ́mɛnú ɖé ɖɔhun. É nɔ xlɛ́ we ali jlɔjlɔ bonu a ma wá dɔn hɔzɔ dó kɔ ó.

 • Ayixa towe cí nǔkpɛ́n ɖé ɖɔhun. É nɔ ɖè lee a ɖè gbɔn ɖò walɔ lixo é xlɛ́, bo nɔ lɛ́ ɖè mɛ alɔkpa e a nyí ɖò xomɛ é xlɛ́.

 • Ayixa towe cí xɔ́ntɔn ɖagbe ɖé ɖɔhun. É sixu ɖè wě ɖagbe xá we, bo d’alɔ we b’ɛ kpa we, nú a ɖótó è ɔ nɛ.

 • Ayixa towe cí hwɛɖɔtɔ́ ɖé ɖɔhun. Nú a wà nǔ nyanya ɖé ɔ, é na dóhwɛ we.

Ayixa ɖagbe ɖé sixu d’alɔ we bɔ a na wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn

Nǔ taji ɔ: Ayixa towe nyí azɔ̌wanú taji ɖé bo sixu d’alɔ we bɔ a na (1) wá gbeta e nǔnywɛ kpé lɛ é kɔn, bo lɛ́ (2) xlɛ́ ɖɔ nǔ e a wà nyi dò lɛ é vɛ́ nú we, lobɔ a ɖò tintɛnkpɔn wɛ bá jla ye ɖó.

 Etɛwu a ka ɖó na kplɔ́n ayixa towe?

Biblu ɖɔ nú mǐ ɖɔ mǐ ni “ɖó ayixa mímɛ́.” (1 Piyɛ́ɛ 3:16) Nú a ma kplɔ́n ayixa towe ǎ ɔ, mɔ̌ wiwa na vɛwǔ nú we.

“Un nɔ ɖó adingban nú mɛjitɔ́ ce lɛ dó fí e un nɔ yì lɛ é wu, bo ka nɔ lɔn nú ye ni tuùn gbeɖé ǎ. Bǐbɛ̌mɛ ɔ, ayixa ce dóhwɛ mì, amɔ̌, hwenu ɖò yiyi wɛ é ɔ, nǔ nyanya e wà wɛ un ɖè é sɔ́ nɔ ɖɔ nǔɖe nú mì ǎ.”—Jennifer.

Gudo mɛ ɔ, ayixa Jennifer tɔn wá sísɛ́ ɛ bɔ é ɖɔ nǔ e ɖò jijɛ wɛ é nú mɛjitɔ́ tɔn lɛ, bo sɔ́ nɔ flú ye ɖě ǎ.

Lin tamɛ d’ewu: Hwetɛnu wɛ ayixa Jennifer tɔn ɖó na ko yawǔ gb’akpá n’i?

“Gbɛ̀ we zinzan vɛwǔ bo nɔ lɛ́ ɖó linkpɔ́n nú mɛ. Nú ayixa towe yí gbè nú we bɔ a wá gbeta nyanya ɖokpo kɔn gbeɖé ɔ, nyanya ɖevo lɛ kɔn wiwa nɔ bɔwǔ tawun.”—Matthew.

Mɛɖé lɛ nɔ kpɔ́n ayixa yetɔn sín jɛ jí ɖebǔ a. Biblu ɖɔ ɖɔ ‘nǔ ɖebǔ kún sɔ́ nɔ nyí winnya nú ye ó.’—Efɛzinu lɛ 4:19.

Lin tamɛ d’ewu: Enyi nǔ e mɛ lɛ nɔ wà nyi dò lɛ é na bo ma nɔ ɖɔ nǔɖe nú ye ǎ ɔ, gbɛ̀ nyɔ́ nú ye jɛn ko nɛ à? Tagba tɛ lɛ mɛ enɛ ka na dɔn ye dó?

Nǔ taji ɔ: Cobonu a na ɖó ayixa mímɛ́ ɖé ɔ, a ɖó na “tuùn nǔ ɖagbe ɖò nǔ nyanya mɛ.”—Eblée lɛ 5:14.

 Nɛ̌ a ka sixu kplɔ́n ayixa towe gbɔn?

Bo na dó kplɔ́n ayixa towe ɔ, a ɖó hudo kpɔ́ndéwú e a na xwedó é alǒ nǔ e jí a na zɔ́n dó dó wà nǔ é tɔn. Enɛ gudo ɔ, a sixu jlɛ́ lee a nɔ wà nǔ gbɔn é dó kpɔ́ndéwú alǒ nǔ enɛ wu. Mɛɖé lɛ nɔ xwedó nǔgbododó e mɛ e bɔ d’ewu lɛ é sɔ́ ɖ’ayǐ lɛ é:

 • xwédo kpo aca kpo

 • gbɛ̌ lɛ

 • manahɛnvlɛtɔ́ nukúnɖeji lɛ

É ɖò mɔ̌ có, nǔ e Biblu ɖɔ dó lee è na zán gbɛ̀ gbɔn é wu é wɛ nyɔ́ tawun hugǎn. Enɛ kpaca mɛ ǎ, ɖó nǔ e ɖò Biblu mɛ lɛ é ɔ, “Mawu wɛ sɔ́ bǐ dó ayi mɛ nú mɛ” e wlan lɛ é, É wɛ dá mǐ bo lɛ́ tuùn nǔ e nyɔ́ nú mǐ hugǎn é.—2 Timɔtée 3:16.

Kpɔ́ndéwú ɖé lɛ ɖíe:

NǓGBODODÓ: “Mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe ɖò nǔ bǐ mɛ.”—Eblée lɛ 13:18.

 • Nɛ̌ nǔgbododó enɛ ka na d’alɔ we hwenu e a jló na fin nǔ kpɔ́n ɖò tɛnkpɔn ɖé hwenu, ɖó adingban nú mɛjitɔ́ towe lɛ, alǒ jɛ ajo é gbɔn?

 • Nú ayixa towe nɔ sísɛ́ we bɔ a nɔ ɖɔ nǔgbo ɖò nǔ bǐ mɛ ɔ, lè tɛ enɛ ka sixu hɛn wá nú we dìn kpo sɔgudo kpo?

NǓGBODODÓ: “Mi hɔn nú agalilɛ.”—1 Kɔlɛntinu lɛ 6:18.

 • Nɛ̌ nǔgbododó enɛ ka na d’alɔ we hwenu e a jló na kpɔ́n fɔtóo nǔbliblíwiwa tɔn, alǒ ɖóxó xá mɛ jɛ nukɔn nú alɔwliwli é gbɔn?

 • Nú ayixa towe nɔ sísɛ́ we bɔ a nɔ hɔn nú agalilɛ ɔ, lè tɛ enɛ ka na hɛn wá nú we dìn kpo sɔgudo kpo?

NǓGBODODÓ: “Mi nyɔ́ xomɛ dó miɖée wu, bo nɔ sɔ́ hwɛ kɛ miɖée.”—Efɛzinu lɛ 4:32.

 • Nɛ̌ nǔgbododó enɛ ka sixu d’alɔ we hwenu e tagba ɖé fɔ́n ɖò hwi kpo nɔví towe ɖé alǒ xɔ́ntɔn ɖé kpo tɛntin é gbɔn?

 • Nú ayixa towe nɔ sísɛ́ we bɔ a nɔ sɔ́ hwɛ kɛ mɛ, bo nɔ lɛ́ nyɔ́ xomɛ ɔ, lè tɛ enɛ ka na hɛn wá nú we dìn kpo sɔgudo kpo?

NǓGBODODÓ: “Mawu Mavɔmavɔ . . . gbɛ́ wǎn nú mɛ e yí wǎn nú alǎnnúwiwa é.”—Ðɛhan 11:5.

 • Nɛ̌ nǔgbododó enɛ ka na d’alɔ we bɔ a na wá gbeta video alǒ tuto televiziɔn jí tɔn e a na kpɔ́n lɛ é kpo ayihundida video jí lɛ kpo tɔn kɔn gbɔn?

 • Nú ayixa towe nɔ sísɛ́ we bɔ a nɔ nyi alɔ nú ayiɖeɖayǐ e mɛ adakaxixo ɖè é ɔ, lè tɛ enɛ ka na hɛn wá nú we dìn kpo sɔgudo kpo?

NU E JƐ NǓGBO É ÐÉ: “Un ɖó xɔ́ntɔn ɖé lɛ bɔ ye nɔ da ayihun video jí tɔn e mɛ adakaxixo ɖè lɛ é, bɔ nyi lɔ nɔ wà mɔ̌. Tɔ́ ce ɖɔ nú mì ɖɔ nyi kún sɔ́ ɖó na d’ayihun enɛ lɛ ɖě ó. Enɛ wu ɔ, nú un yì ba xɔ́ntɔn ce lɛ é kpɔ́n ɔ kɛɖɛ jɛn un nɔ d’ayihun enɛ lɛ. Nú un lɛkɔ wá xwégbe ɔ, un nɔ glá ɖɔ xó ɖé ǎ. Tɔ́ ce nɔ kanbyɔ mì ɖɔ nǔɖe jɛ wɛ à jí, bɔ un nɔ ɖɔ n’i ɖɔ nǔɖe kún jɛ ó. Amɔ̌, gbè ɖokpo ɔ, un xà Ðɛhan 11:5 bɔ nǔ e wà wɛ un ɖè é jɛ vivɛ̌ nú mì jí. Un mɔ ɖɔ un ɖó na ɖó ayihundida video jí tɔn mɔhun lɛ te. Hwenɛnu ɔ, un jó dó nǔgbo. Kpɔ́ndéwú ce sísɛ́ xɔ́ntɔn ce ɖokpo bɔ é lɔ jó ayihundida video jí tɔn e mɛ adakaxixo ɖè lɛ é dó.”—Jeremy.

Lin tamɛ d’ewu: Hwetɛnu wɛ ayixa Jeremy tɔn ka jɛ azɔ̌ wà jí? Hwetɛnu wɛ é ka jɛ tó ɖó è jí? Etɛ tan Jeremy tɔn ka kplɔ́n we?

Nǔ taji ɔ: Ayixa towe nɔ ɖè mɛ alɔkpa e a nyí é kpo nǔ e ɖò taji nú we é kpo xlɛ́. Mɛ alɔkpa tɛ a ka nyí bɔ ayixa towe nɔ ɖɔ?