Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Un Gbà Sɛ́n ɖé Ðò Xwédo Mɛ: Etɛ Un ka Sixu Wà?

Un Gbà Sɛ́n ɖé Ðò Xwédo Mɛ: Etɛ Un ka Sixu Wà?

Ðibla nyí xwédo lɛ bǐ mɛ wɛ è nɔ dó sɛ́n lɛ ɖè, bɔ ye sixu kúnkplá gan e mɛ è na wá xwégbe dó é, lee è na zán nǔnywɛ xwitixwiti sín nǔ lɛ gbɔn é, kpo lee è na ɖó walɔ ɖagbe gbɔn é kpo, gɔ́ nú nǔ ɖevo lɛ.

Nú a gbà xwégbe sín sɛ́n ɖé ɔ, etɛ a ka sixu wà? A sɔ́ sixu huzu nǔ e ko jɛ é ǎ, amɔ̌, a sixu wà nǔɖe bɔ ninɔmɛ ɔ sɔ́ na nyla d’eji ǎ. Xóta elɔ na xlɛ́ lee a sixu wà mɔ̌ gbɔn é we.

 Nǔ e è ma na wà ǎ é

 • Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ ma tuùn ɖɔ a gbà sɛ́n ɖé ǎ ɔ, a sixu ba na bú nǔ dó nǔ e a wà é.

 • Enyi mɛjitɔ́ towe lɛ tuùn ɖɔ a gbà sɛ́n ɖé ɔ, a sixu ba na ba hwɛjijɔ, alǒ dóhwɛ mɛ ɖevo.

Wlɛnwín we enɛ lɛ ɖebǔ nyɔ́ ǎ. Etɛwu? Nǔ cyɔncyɔn dó nǔ e jɛ é, alǒ hwɛjijɔ maɖótaɖé lɛ biba nɔ xlɛ́ ɖɔ è kún zin ó. É nɔ xlɛ́ mɛjitɔ́ towe lɛ kpowun ɖɔ nǔ kpò nú we.

“Adingbanɖiɖó nɔ jlá nǔ ɖó gbeɖé ǎ. Nukɔnmɛ ɔ, nǔgbo ɔ na jɛ wě, bɔ tódɔnnúmɛ ɔ na syɛn, lobɔ nú gbɔ wɛ a ko gbɔ bo ɖɔ xó jɔ xó ɔ jɛ nukɔn ɔ, é na kpɔ́n te nú we hú.”—Diana.

  Wlɛnwín e nyɔ́ hugǎn é ɖé

 • Yǐ gbè nú nǔ e a wà é. Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ sɔ́ hwɛ tɔn hwlá ɔ nɔ yì nukɔn ǎ.” (Nǔnywɛxó 28:13) Mɛjitɔ́ towe lɛ tuùn ɖɔ hwi kún sixu nyí mɛ maɖóblɔ̌ ó. Amɔ̌, ye nɔ ɖó nukún ɖɔ a ni nɔ ɖɔ nǔgbo.

  “Nú a nɔ ɖɔ xó jɔ xó ɔ, mɛjitɔ́ towe lɛ na nɔ kú nǔblawu nú we hugǎn. Nǔgboɖiɖɔ towe na zɔ́n bɔ ye na ɖeji dó wǔtu towe hugǎn.”—Olivia.

 • Nɔ byɔ hwɛsɔ́kɛ. Biblu ɖɔ: “Mi . . . ni nɔ sɔ́ miɖée hwe.” (1 Piyɛ́ɛ 5:5) É nɔ byɔ mɛɖéesɔ́hwe cobɔ è na ɖɔ “É vɛ́ nú mi” bo lɛ́ nyi alɔ nú hwɛjijɔ biba kɔn nyi kpɔ́.

  “Mɛ ɖěɖee nɔ kpò nú hwɛjijɔ biba lɛ é sixu vɔ́da nú ayixa yetɔn lɛ. Wǎgbɔ tɔn ɔ, nǔ wiwa nyi dò sɔ́ na nɔ ɖɔ nǔtí nú ye ǎ.”—Heather.

 •  Yǐ gbè nú nǔ e é jì lɛ é. Biblu ɖɔ: “Mi ɖótó nǔ e un kplɔ́n mi lɛ.” (Nǔnywɛxó 8:33) Nyi alɔ nú nǔhlunɖɔ, bo yí gbè nú dogbó ɖebǔ e mɛjitɔ́ towe lɛ na ɖó nú we é.

  “Bǎ e mɛ è hlún nǔ ɖɔ yì ɖó é ɔ, bǎ enɛ mɛ wɛ ninɔmɛ ɔ nɔ nyla yì ɖó. Ba ali e nu a na yí gbè nú dogbó e è ɖó nú we lɛ é ɖè é, bo ma sɔ́ ayi ɖó nǔ e a ma sɔ́ sixu wà ǎ lɛ é jí ó.”—Jason.

 • Blǒ bonu è ni lɛ́vɔ ɖeji dó wǔ we. Biblu ɖɔ: “Mi . . . ɖè mɛ e mi nyí ɖ’ayǐ xóxó ɔ nyi ayǐ. Mɛ e mi nyí ɖ’ayǐ ɔ wɛ nɔ sɔ́ lee mi nɔ zán gbɛ̀ mitɔn gbɔn ɖ’ayǐ ɔ dó ayi mɛ nú mi.” (Efɛzinu lɛ 4:22) Nɔ wá gbeta e nǔnywɛ kpé lɛ é kɔn bonu mɛjitɔ́ towe lɛ na sixu lɛ́ ɖeji dó wǔ we.

  “Nú a nɔ wá gbeta e nǔnywɛ kpé lɛ é kɔn hwebǐnu, bo nɔ lɛ́ ɖexlɛ́ mɛjitɔ́ towe lɛ ɖɔ emi kún sɔ́ na wà nǔ ɖokpo ɔ nyi dò ɖě ó ɔ, wǎgbɔ tɔn ɔ, ye na lɛ́ ɖeji dó wǔ we.”—Karen.

WĚÐEXÁMƐ: Nɔ wà nǔ zɛ nǔ e ye byɔ ɖ’así we lɛ é wu, dó ɖexlɛ́ ye ɖɔ ye sixu ɖeji dó wǔ we. Ði kpɔ́ndéwú ɔ, hweɖevonu e a na yì fí ɖé é ɔ, nǔ mɛjitɔ́ towe lɛ ni tuùn hwenu e a jɛ ali jí ja xwégbe é, nú a ma tlɛ ɖò hwenu na gbɔ wɛ ǎ ɔ nɛ. Enɛ na xlɛ́ ɖɔ a ɖò ɖiɖɔ nú ye wɛ ɖò ali ɖé nu ɖɔ, ‘Un ba ɖɔ mi ni lɛ́ ɖeji dó wǔ ce.’