Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛwu Un ka Nɔ Ðɔ Xó Masɔgbe Hwebǐnu?

Etɛwu Un ka Nɔ Ðɔ Xó Masɔgbe Hwebǐnu?

“Hweɖelɛnu ɔ, un nɔ hɛn nu ce, có hwe ɖevo lɛ nu ɔ, é nɔ cí nú mì ɖɔ nu ce nɔ ɖò nǔ e nɔ wá ta ce mɛ lɛ é bǐ ɖɔ wɛ kpowun ɖɔhun!”—James.

“Nú xomɛ sin mì ɔ, un nɔ lin tamɛ kpɔ́n cobo nɔ ɖɔ xó ǎ, amɔ̌, nú un ɖò vivo mɛ ɔ, un nɔ ɖɔ xó hú lee un ɖó na ɖɔ gbɔn é. Hǔn, hwebǐnu wɛ un nɔ ɖɔ xó nyi dò.”—Marie.

Biblu ɖɔ: “Ðɛ̌ . . . ɔ, myɔ wɛ é nyí.” “Mi kpɔ́n lee myɔ kpɛví títí ɖé ko kpé bo na dó zunkan ɖaxó zo gbɔn é!” (Jaki 3:5, 6) Xó e a nɔ ɖɔ lɛ é nɔ ɖó linkpɔ́n nú we wɛ à? Enyi mɔ̌ wɛ ɔ, xóta elɔ sixu d’alɔ we.

 Etɛwu un ka nɔ ɖɔ xó masɔgbe?

Hwɛhuhu gbaza. Biblu ɖɔ: “Mǐ mɛ bǐ wɛ nɔ wà nǔ nyi dò gbɔn alɔkpa gegě mɛ. Enyi mɛɖé ma wà nǔ nyi dò gbeɖé ɖò xóɖiɖɔ tɔn lɛ mɛ ǎ ɔ, mɛ maɖóblɔ̌ ɖò wǔ wɛ nyí mɛ enɛ.” (Jaki 3:2) Ðó mǐ nyí hwɛhutɔ́ wutu ɔ, é nyí hwenu e mǐ ɖò zɔnlin ɖi wɛ é kɛɖɛ jɛn mǐ nɔ klɛ́n afɔ ǎ, loɔ, mǐ nɔ lɛ́ ɖɔ xó nyi dò.

“Ðó un ɖó agbaza e ɖó blɔ̌ e ɖé wutu ɔ, xlonɔnú tawun wɛ é na nyí ɖɔ má ɖɔ ɖɔ un nɔ ɖu ɖò linlin ce kpo nu ce kpo jí bǐ mlɛ́mlɛ́.”—Anna.

Xó sukpɔ́ ɖiɖɔ. Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ ɖɔ xó dín é nɔ gɔn xó ɖɔ nyi dò nú mɛ ǎ.” (Nǔnywɛxó 10:19) Mɛ e nɔ ɖɔ xó dín bo ma ka nɔ ɖótó mɛ mɔ̌ ǎ é ɔ, xó wɛ é nɔ yawǔ ɖɔ nyi dò nú mɛ ɖevo lɛ.

“Mɛ e nyɔ́nǔi hú mɛ bǐ ɖò xɔ ɖé mɛ lɛ é ɖokponɔ jɛn nɔ ɖò xó ɖɔ wɛ hwebǐnu ǎ. Jezu wɛ nyí gbɛtɔ́ nǔnywɛtɔ́ ɖaxó hugǎn e nɔ ayikúngban jí é có, é ka nɔ cí xwíi hweɖelɛnu.”—Julia.

Xógbe nyanya e nɔ gblewǔ mɛ lɛ é. Biblu ɖɔ: “Mɛ e nɔ ɖɔ xó dín ɔ, xó tɔn nɔ gblé wǔ mɛ hwǐ ɖɔhun.” (Nǔnywɛxó 12:18) Xó e è ma lin tamɛ kpɔ́n cobo ɖɔ ǎ é sín kpɔ́ndéwú ɖokpo wɛ nyí xógbe nyanya e nɔ gblewǔ mɛ lɛ é. Mɛ e nɔ zán xógbe nyanya e nɔ gblewǔ mɛ lɛ é nɔ yawǔ ɖɔ, “Alisá ɖó wɛ un ɖè kpowun!” Mɛɖekpo ka nyí alisánú ɖé ǎ. Biblu ɖɔ ɖɔ mǐ ni “jó jlɛɖiɖɔ” kpo “mɛnúɖiɖɔ” kpo dó.—Efɛzinu lɛ 4:31.

“Un ɖó aca bo nɔ dó nǔkiko nú mɛ, nɔ ɖó alisá mɛ wu, enɛ nɔ zɔ́n bɔ un nɔ zán xógbe nyanya e nɔ gblewǔ mɛ lɛ é, bɔ é ka nɔ wá dóya nú ayi ce tawun hweɖelɛnu.”Oksana.

Nú mǐ ɖɔ xó ɖé ɔ, mǐ sɔ́ sixu lɛ́ lɛkɔ na lee è nɔ lɛkɔ nú numɛklɔ́nú e è fyɔ́n é dó nǔ e mɛ é nɔ nɔ é gbɔn é ǎ

 Hɛn nu towe

Nu mɛtɔn hinhɛn nɔ bɔwǔ ǎ, amɔ̌, nǔgbododó Biblu tɔn lɛ sixu d’alɔ mǐ. Mǐ ni kpɔ́n kpɔ́ndéwú ɖé lɛ.

“Mi yì xɔ hǔn, kɔɖónú mitɔn ni ɖɔ xó nú mi, bonu mi nɔ abwɛ.”—Ðɛhan 4:5.

Hweɖelɛnu ɔ, é nɔ nyɔ́ hugǎn ɖɔ è ni cí xwíi. Ðyɔvǐ e nɔ nyí Laura é ɖɔ: “Lee nǔ nɔ cí nú mì hwenu e xomɛ sin mì é nɔ cí mɔ̌ hwebǐnu ǎ. Nú xomɛ ce wá fá ɔ, é nɔ víví nú mì ɖɔ un hɛn nu ce.” Agbɔ̌n jí yiyi nú segɔndu yɔywɛ ɖé kpowun sixu zɔ́n bɔ è nyi alɔ nú xó e na gblewǔ mɛ é ɖé ɖiɖɔ.

“Tó wɛ nɔ sè xó, é ɖò ɖě ɔ nǔ wɛ ka nɔ ɖɔ.” —Jɔbu 12:11.

Enyi a nɔ gbéjé nǔ e a jló na ɖɔ lɛ é kpɔ́n kpo nǔkanbyɔ elɔ lɛ kpo ɔ, a sixu kpéwú bo kpákɛ́n nú wuvɛ̌ gegě sise ɖò ayi mɛ.

  • Nǔgbo jɛn wɛ à? É ka sɔgbe à? É ka ɖò dandan à?—Hlɔmanu lɛ 14:19.

  • Enyi mɛɖé ka ɖɔ mɔ̌ nú ɔ, nɛ̌ é ka na cí nú mì?—Matie 7:12.

  • É ka na ɖè sísí xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ à?—Hlɔmanu lɛ 12:10.

  • Mɔ̌ jɛn un ka na ɖɔ xó ɔ gbɔn b’ɛ na nyɔ́ à?—Nǔnywɛtɔ́xó 3:7.

“Mi ni nɔ sɔ́ miɖée hwe, bo nɔ mɔ ɖɔ mɛ ɖevo lɛ hugǎn emi.”—Filipunu lɛ 2:3.

Wěɖexámɛ enɛ lɛ na d’alɔ we, bɔ a na ɖó linlin e sɔgbe é dó mɛ ɖevo lɛ wu, bɔ enɛ na zɔ́n bɔ a na nɔ hɛn nu towe, bo na nɔ lin tamɛ kpɔ́n cobo na nɔ ɖɔ xó. Enyi é na bo tlɛ nyí ɖɔ a ko ɖɔ xó nyi dò nú mɛɖé bɔ é ko lín wɛ ɔ, mɛɖéesɔ́hwe na sísɛ́ we bɔ a na yawǔ yì dó kɛnklɛn nú mɛ ɔ! (Matie 5:23, 24) Enyi mɔ̌ hǔn, kánɖeji bo nɔ hɛn nu towe ganji.