Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Nú Un Ma ka Ðò Azɔ̌ Wà Wɛ Ðò Azɔ̌mɛ Ǎ ɔ ka Ló?

Nú Un Ma ka Ðò Azɔ̌ Wà Wɛ Ðò Azɔ̌mɛ Ǎ ɔ ka Ló?

“Un nɔ mɔ wemaxɔmɛvígbɛ́ ce ɖé lɛ bɔ ye nɔ wá jinjɔn ayǐ kpowun ɖò klási ɔ ma hɛn wema ɖě, bo nɔ fɔ ekutɛ́ɛ yetɔn lɛ dó tómɛ lobo nɔ ɖò han sè wɛ hwenu e mɛ̌si ɔ ɖò xó ɖɔ wɛ é. Bɔ nǔ e wu ye mɛ enɛ lɛ ma ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò azɔ̌mɛ ǎ é nɔ lɛ́ wá kpaca ye. Mɛɖé lɛ nɔ dó gǎn bo nɔ wà nǔ e wu ye kpé é nyi ɖɔhun, bo nɔ kplɔ́n nǔ dó nǔjɔnǔ mɛ có, ye ka nɔ kpé nǔɖe wu bo nɔ wà ɖò tɛnkpɔn lɛ hwenu ǎ. Na ɖɔ nǔgbo ɔ, un tuùn nǔ e wu nǔ nɔ nyí mɔ̌ é tawun ǎ. Nú un nɔ zǎn wunzɛn ɖò aklunɔzán gbla ɖé mɛ dó kplɔ́n nǔ, b’ɛ ma ka sɔ́ wá na nǔɖe ǎ ɔ, é nɔ vɛ́ nú mì ɖesu.”—Yolanda.

Lee nǔ cí nú Yolanda é ko cí mɔ̌ nú we kpɔ́n à? Nǔgbo ɔ wɛ nyí ɖɔ nú mɛɖé ma ɖò azɔ̌ wà wɛ ɖò azɔ̌mɛ ǎ ɔ, awakanmɛ sixu kú i.

Mɛ winnyawinnya e ma nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌mɛ ǎ é ɖé lɛ sixu jó gbè ɖò gǎndidó bonu nǔwukpíkpé yetɔn na jɛji linu. Mɛ ɖevo lɛ tlɛ sixu jó azɔ̌mɛ dó. Nǔ we enɛ lɛ sixu jló mɛ, amɔ̌, wlɛnwín ɖevo ɖè bɔ è sixu zán dó ɖeɖɛ tagba ɔ. Nǔ e a sixu wà bo na w’azɔ̌ ganji ɖò azɔ̌mɛ lɛ é ayizɛ́n ɖíe.

 Nǔ e a sixu wà é

 • Ma nɔ gɔn azɔ̌mɛ ó. A sixu lin ɖɔ mɛ lɛ bǐ wɛ ko tuùn enɛ, amɔ̌, nú a kpò nú azɔ̌mɛ gingɔn ɔ, é ɖò gaan ɖɔ a kún na nɔ w’azɔ̌ ó.

  “Ðò wemaxɔmɛ ce ɔ, vǐ e ma nɔ kéya nú azɔ̌ wiwa ɖò azɔ̌mɛ ǎ lɛ é wɛ nɔ gɔn azɔ̌mɛ hwɛhwɛ; enɛ ka nɔ wà nǔ dó ye wu.”—Matthew.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Nǔ e è dó ɔ wɛ è nɔ ya.”—Galatinu lɛ 6:7.

 • Nɔ ɖu lè nǔ e è nɔ kplɔ́n mɛ ɖò klási lɛ é ɖokpo ɖokpo tɔn ganji. É ɖò wɛn ɖɔ é nyɔ́ ɖɔ a ni yì azɔ̌mɛ, amɔ̌, a ɖó na lɛ́ tɛ́n kpɔ́n bo ɖu lè nǔ e kplɔ́n mɛ wɛ è ɖè ɖò klási ɔ lɛ é tɔn ganji. Nɔ wlan nǔ ɖ’ayǐ ganji. Dǒ gǎn bo nɔ mɔ nǔ jɛ nǔ e mɛ̌si towe ɖò ɖiɖɔ wɛ lɛ é mɛ. Nú è na gbè tɔn we hǔn, nɔ kan nǔ byɔ ɖò klási.

  “Un nɔ kan nǔ gegě byɔ ɖò klási ɖó un mɔ ɖɔ nú mɛ̌si ɔ tuùn ɖɔ wemaxɔmɛví ɖé kún mɔ nǔ jɛ mɛ ó ɔ, é na tinmɛ xóta ɔ ganji.”—Olivia.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mi nɔ hɛn ayi dó lee mi nɔ ɖótó nǔ gbɔn ɔ wu.”—Luki 8:18.

 • Ma nɔ fin nǔ kpɔ́n ó. Nǔfinkpɔ́n ɔ, nǔgbomaɖɔ wɛ. Ali gegě nu wɛ è sixu fin nǔ kpɔ́n ɖè ɖò azɔ̌mɛ. Ðokpo wɛ nyí ɖɔ è ni wlan azɔ̌ e mɛ ɖevo lɛ wà é. Enɛ nyí nǔgbomaɖɔ kɛɖɛ ǎ, é na lɛ́ zɔ́n bɔ a na tuùn nǔtí ǎ.

  “Nú a ma mɔ nǔ jɛ nǔɖe mɛ ɖò tɛnkpɔn ɖé hwenu ǎ hǔn, ma wlan wemaxɔmɛvígbɛ́ towe lɛ sín xósin ó. Nú a fɔ́n bo nɔ ɖò nǔ fin kpɔ́n wɛ hǔn, nǔ wà dó hwiɖée wu wɛ a ɖè tawun. A sɔ́ ɖò kplɔnkplɔn wɛ bo na ɖeɖɛ tagba lɛ hwiɖesunɔ ǎ, loɔ, mɛ ɖevo lɛ ɖó gbɛ̀ na wɛ a ɖè nɛ.”—Jonathan.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɛ ɖokpo ɖokpo ni byɔ éɖée mɛ, bo kpɔ́n nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ; enyi nǔ e wà wɛ é ɖè lɛ sixu nyí xomɛhunhun nú n’i ɔ, é ni hun xomɛ ɖò éɖée mɛ.”—Galatinu lɛ 6:4.

 • Nɔ wà wemaxɔmɛzɔ́ towe lɛ dó nukɔn. Nú é nyɔ́ bló hǔn, nɔ wà wemaxɔmɛzɔ́ towe lɛ jɛ nukɔn nú azɔ̌ ɖevo lɛ, ɖò taji ɔ, jɛ nukɔn nú ayiɖeɖayǐ lɛ. * Mɔ̌ mɛ ɔ, a na ɖu vivǐ ayiɖeɖayǐ towe tɔn ganji!

  “Un nɔ wà wemaxɔmɛzɔ́ ce lɛ dó nukɔn, enɛ zɔ́n bɔ un jɛ azɔ̌ wà ɖò azɔ̌mɛ jí. Nú un lɛkɔ yì xwégbe ɔ, hwɛhwɛ wɛ é nɔ jló mì ɖɔ má gbɔjɛ kpɛɖé alǒ sè han kpɛɖé. Amɔ̌, un tɛ́n kpɔ́n bo nɔ tò wà wemaxɔmɛzɔ́ ce lɛ hwɛ̌, enɛ gudo ɔ, un nɔ vo.”—Calvin.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Mɔ dò nú nǔ e nyí nǔjɔnǔ hugǎn lɛ é.”—Filipunu lɛ 1:10; nwt.

 • Byɔ̌ alɔdó. Mɛ ɖevo lɛ ja alɔ dó we gbé hǔn, ma nú é hu winnya nú we ó. Nɔ sɛkpɔ́ mɛjitɔ́ towe lɛ bonu ye ni nɔ ɖè wě xá we. Byɔ̌ mɛ̌si towe ɖɔ é ni d’alɔ we bonu a ni jɛ azɔ̌ wà jí ganji. Ðò ninɔmɛ ɖé lɛ mɛ ɔ, a sixu lɛ́ byɔ alɔdó mɛ̌si ɖé alǒ wemaxɔmɛví e jɛxa é ɖé tɔn.

  “Yì mɔ mɛ̌si towe tlɔlɔ. Byɔ̌ alɔdó bá mɔ nukúnnú jɛ nǔkplɔnmɛ ɔ mɛ loba jɛ azɔ̌ wà jí ganji. Nú mɛ̌si ɔ mɔ kán e a kánɖeji bo na w’azɔ̌ é ɔ, é na sɔ́ akpakpa ɛ bɔ é na d’alɔ we.”—David.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: ‘Mɛ gegě ɖè wě dó nǔ wu xá mɛ ɔ, è nɔ mɔ nu tɔn.’—Nǔnywɛxó 15:22.

 • Ðu ali e hun nú we lɛ é bǐ sín lè. Ðò tò ɖé lɛ mɛ ɔ, è nɔ sɔ́ nǔkanbyɔ e bɔkun lɛ é dó tɛnkpɔn lɛ mɛ, bɔ enɛ sixu zɔ́n bɔ a w’azɔ̌. A sixu ɖò gbesisɔmɛ bá bló tɛnkpɔn e na zɔ́n bɔ a na w’azɔ̌ lɛ é. Enyi a j’ayǐ nú tɛnkpɔn ɖé ɔ, a sixu byɔ ɖɔ è ni lɛ́ vɔ́ bló nú emi.

  Gǎndidó bá w’azɔ̌ ganji ɖò wemaxɔmɛ cí kplɔnkplɔn bá nyɔ́ nǔxonú ɖé zán ɖɔhun. É nɔ byɔ azɔ̌ syɛnsyɛn wiwa, amɔ̌, è ka nɔ ɖu lè tɔn

  “Enyi un jló na w’azɔ̌ ɖò nǔɖe mɛ ɖò azɔ̌mɛ ɔ, nyiɖesu wɛ ɖó na tò ɖè afɔ nukɔntɔn ɔ hwɛ̌. Un nɔ kanbyɔ mɛ̌si ce ɖɔ un ka sixu bló tɛnkpɔn e na zɔ́n bɔ un na w’azɔ̌ é ɖé alǒ vɔ́ tɛnkpɔn ɖé bló bá w’azɔ̌ ganji à jí.”—Mackenzie.

  Nǔgbododó Biblu tɔn: “Azɔ̌ bǐ wɛ ɖó lè.”—Nǔnywɛxó 14:23.

^ par. 13 Nú a na mɔ alixlɛ́mɛ tawun tawun lɛ dó lee a na bló gbɔn bɔ wlɛnwín nǔkplɔnkplɔn tɔn towe lɛ na kpɔ́n te d’eji é wu hǔn, kpɔ́n xóta “Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ lɛ É: Nɛ̌ Un ka Sixu Fó Xwégbezɔ́ E Mɛ̌si Ce Zɔ́n Mì lɛ É Gbɔn?