Skip to content

NǓ E MƐ WINNYAWINNYA LƐ NƆ KANBYƆ LƐ É

Etɛwu È ka Nɔ Yì Kplé lɛ Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Mɛ?

Etɛwu È ka Nɔ Yì Kplé lɛ Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn Mɛ?

Azɔn wè ɖò aklunɔzán gbla ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplé bo nɔ sɛ̀n Mawu ɖò fí e è nɔ ylɔ ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn lɛ é. Etɛ ka nɔ jɛ ɖò finɛ? Nɛ̌ è ka sixu ɖu lè tɛn tɔn mɛ yiyi tɔn gbɔn?

 Etɛ ka nɔ jɛ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn ɖé mɛ?

Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn nyí nɔtɛn nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé, finɛ ɔ, è nɔ kplɔ́n lee è na zán nùkplɔnmɛ Biblu tɔn lɛ gbɔn é. Kplé ɖěɖee è nɔ bló ɖò finɛ lɛ é sixu d’alɔ we:

  • bɔ a na kplɔ́n nugbǒ ɔ dó Mawu wu.

  • bɔ a na mɔ nukúnnú jɛ nǔ e ɖò gudo nú nǔ yaɖeyaɖe e ɖò jijɛ wɛ lɛ é.

  • bɔ a na huzu gbɛtɔ́ ɖagbe ɖé.

  • bɔ a na ɖó xɔ́ntɔn ɖagbe hugǎn lɛ.

A ka tuùn à? È nɔ ylɔ fí e Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ nɔ kplé ɖè lɛ é ɖɔ Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn, ɖó Axɔsuɖuto Mawu tɔn sín xó wɛ è nɔ ɖɔ hwɛhwɛ ɖò fí enɛ lɛ wutu.—Matie 6:9, 10; 24:14; Luki 4:43.

 Etɛwu a ka ɖó na wá?

Xó e a na sè lɛ é na d’alɔ we. Nugbodòdó Biblu tɔn ɖěɖee xó è nɔ ɖɔ ɖò kplé Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn jí lɛ é na d’alɔ we, bɔ a na “yí nùnywɛ” (Nùnywɛxó 4:5) Enɛ xlɛ́ ɖɔ Biblu ɔ sixu d’alɔ we bɔ a na wá gbeta ɖagbe lɛ kɔn ɖò gbɛmɛ. É sixu lɛ́ d’alɔ we bɔ a na mɔ xósin nú nùkanbyɔ taji gbɛmɛ tɔn lehun lɛ:

Xóɖiɖɔ e è nɔ xwlé mɛ ɖò kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn mǐtɔn hwenu lɛ é sín xota klewun ɖé lɛ ɖíe:

  • Etɛwu Biblu Wɛ ka Ðó Na Xlɛ́ Ali Mǐ?

  • Fitɛ Mǐ ka Sixu Mɔ Alɔdo Ðè Ðò Adǎngbomɛ Hwenu?

  • Nǔ E Axɔsuɖuto Mawu Tɔn Ðò Wiwa Nú Mǐ Wɛ Dìn lɛ É.

“Azɔ̌mɛvigbɛ́ ce ɖé wá kplé lɛ ɖokpo. É jinjɔn xwédo mǐtɔn kpá, bo kpɔ́n wema e è zán ɖò kplé ɔ jí lɛ é xá mǐ. Enɛ gudo ɔ, é ɖɔ nú mì ɖɔ xósin ɖěɖee mɛ lɛ na ɖò akpáxwé nùkanbyɔ kpo xósin kpo tɔn lɛ é jɛji nú emi tawun. É lɛ́ ɖɔ ɖɔ, ɖò amísa emitɔn ɔ, ye kún ɖó wema nùkplɔnkplɔn tɔn lɛ lee mǐdɛɛ lɛ ɖó gbɔn é ó.”—Brenda.

A ka tuùn à? Vɔ̌nu wɛ è nɔ yì Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ, è ka nɔ lɛ́ yí agbǎnmɛkwɛ gbeɖé ǎ.

Gbɛ̌dido ɔ na dó wusyɛn lanmɛ nú we. Biblu ɖɔ ɖɔ hwɛjijɔ e wu Klisanwun lɛ ɖó na nɔ kplé ɖó kpɔ́ é ɖokpo wɛ nyí ɖɔ ye na nɔ “na kanmɛsyɛn [ye]ɖée” (Eblée lɛ 10:24, 25) Gbɛ̌dido ɖagbe e ɖò togun e nɔ keya nú Mawu, kpo mɛ ɖevo lɛ kpo hú yeɖesunɔ lɛ é tɛntin é nɔ fá kɔ nú mɛ, ɖò gbɛ̀ e cejɛnnabi gɔ́ é ɖé mɛ.

“Nú un w’azɔ̌ nú kéze ɔ blebu ɔ, akpɔ̀ nɔ ɖó mì, bɔ agbɔ̌n nɔ lɛ́ kpé mì, amɔ̌, hwebǐnu wɛ mɛ e un nɔ mɔ ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn mɛ lɛ é nɔ bló bɔ un nɔ vo. Nú un lɛkɔ sín kplé bo xwè xwé ɔ, un nɔ ɖó awǎjijɛ, bo nɔ lɛ́ ɖò gbesisɔmɛ nú azǎn ɖevo.”—Elisa.

A ka tuùn à? Gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ɔ, agun Kúnnuɖetɔ́ Jehovah tɔn lɛ tɔn 120 000 jɛji wɛ nɔ bló kplé ɖò kpléxɔ 60 000 jɛji mɛ. Nú è má ɖó zɛ̌nzɛ̌n ɔ, ɖò xwè ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ tɔn 1 500 mɔ̌ wɛ è nɔ gbá, bonu kpléwatɔ́ e sín kɛ́n fɔ́n bo ɖò jijɛji wɛ lɛ é na mɔ tɛnmɛ. *

^ par. 20 Bo na dó mɔ fí e è nɔ bló kplé lɛ ɖè é ɖé hǔn, zǐn “Kplé Lɛ,” bo wá zín “Ba Fí E Sɛkpɔ We É Ðé.”