Jeesus – tee, tõde ja elu

Selles raamatus on juttu igast Jeesuse elus toimunud sündmusest, millest Piibel räägib.

EESSÕNA

Tee, tõde ja elu

See, mida evangeeliumid räägivad Jeesuse õpetuste ja tegude kohta, võib muuta sinu elu.

1. PEATÜKK

Kaks sõnumit Jumalalt

Ingel Gabriel edastas sõnumid, mida oli raske uskuda.

2. PEATÜKK

Jeesust austatakse juba enne tema sündi

Kuidas austasid nii Eliisabet kui ka tema sündimata laps Jeesust?

3. PEATÜKK

Sünnib tee ettevalmistaja

Niipea kui Sakarias kõnevõime ime läbi tagasi sai, edastas ta tähtsa prohvetikuulutuse.

4. PEATÜKK

Maarja on rase, kuid pole abielus

Kas Joosep usub Maarjat, kui see ütleb, et ta on rase pühast vaimust, mitte teisest mehest?

5. PEATÜKK

Kus ja millal Jeesus sünnib?

Kust me teame, et Jeesus ei sündinud 25. detsembril?

6. PEATÜKK

Tõotatud laps

Kui Joosep ja Maarja viivad vastsündinud Jeesuse templisse, räägivad kaks eakat iisraellast prohvetlikult sellest, mida Jeesus tulevikus teeb.

7. PEATÜKK

Astroloogid lähevad Jeesust vaatama

Miks juhatas täht, mida nad idamaal nägid, neid esmalt mõrvarliku kuningas Herodese juurde, mitte Jeesuse juurde?

8. PEATÜKK

Põgenemine kurja kuninga eest

Siis, kui Jeesus on väike, täitub kolm messia kohta käivat prohvetiennustust.

9. PEATÜKK

Lapsepõlv Naatsaretis

Kui palju vendi ja õdesid Jeesusel oli?

10. PEATÜKK

Jeesuse pere rändab Jeruusalemma

Joosep ja Maarja on meeleheitel, kui nad Jeesust ei leia. Jeesus on aga üllatunud, et ta vanemad ei taibanud teda kohe õigest kohast otsida.

11. PEATÜKK

Ristija Johannes valmistab teed

Kui Johannese juurde tulevad variserid ja saduserid, mõistab ta nad hukka. Miks?

12. PEATÜKK

Jeesus laseb end ristida

Miks Jeesus ristiti, kuigi ta ei teinud pattu?

13. PEATÜKK

Jeesus ei lase Saatanal end kiusatusse viia

See, et Saatan püüdis Jeesust kiusatusse viia, näitab Saatana kohta kahte tähtsat asja.

14. PEATÜKK

Jeesus valib esimesed jüngrid

Mis veenis Jeesuse kuut esimest jüngrit, et nad on leidnud messia?

15. PEATÜKK

Esimene imetegu

Jeesus näitab oma emale, et nüüdsest suunab tema tegemisi tema taevane isa, mitte ta ema.

16. PEATÜKK

Jeesus seisab õige jumalateenimise eest

Jumala seadus lubas inimestel osta Jeruusalemmas loomi, keda ohverdada. Miks siis Jeesus templis müüjate peale vihaseks sai?

17. PEATÜKK

Nikodeemos saab öösel õpetust

Mida tähendab „uuesti sündima”?

18. PEATÜKK

Jeesus kasvab, Johannes kahaneb

Ristija Johannese jüngrid on kadedad, kuigi Johannes ei ole.

19. PEATÜKK

Jeesus õpetab Samaaria naist

Jeesus räägib naisele midagi, mida ta pole veel kellelegi teisele avaldanud.

20. PEATÜKK

Teine imetegu Kaanas

Jeesus tegi umbes 25 kilomeetri kauguselt ühe poisi terveks.

21. PEATÜKK

Jeesus Naatsareti sünagoogis

Mida sellist ütles Jeesus, mille pärast tema kodulinna inimesed tahtsid teda tappa?

22. PEATÜKK

Neli jüngrit saavad inimesepüüdjateks

Jeesus teeb jüngritele ettepaneku loobuda kaluriametist ja hakata inimesepüüdjaks.

23. PEATÜKK

Jeesus teeb Kapernaumas suuri tegusid

Kui Jeesus ajab ühest mehest deemonid välja, keelab ta neil inimestele öelda, et ta on Jumala poeg. Miks?

24. PEATÜKK

Tegevuse laiendamine Galileas

Inimesed tulevad Jeesuse juurde, et terveks saada, kuid Jeesus selgitab, et tema teenistusel on tähtsam eesmärk.

25. PEATÜKK

Kaastunne pidalitõbise tervendamisel

Lihtsate, kuid jõuliste sõnadega näitab Jeesus, et ta tõesti hoolib neist, keda ta tervendab.

26. PEATÜKK

„Sinu patud on andeks antud”

Mis seos on Jeesuse sõnul patu ja haiguste vahel?

27. PEATÜKK

Matteus saab Jeesuse järelkäijaks

Miks sööb Jeesus koos inimestega, kelle kohta teatakse, et nad elavad patust elu?

28. PEATÜKK

Miks Jeesuse jüngrid ei paastu?

Jeesus toob vastuseks näite lähkritest.

29. PEATÜKK

Kas hingamispäeval võib teha heategusid?

Miks kiusavad juudid Jeesust taga selle pärast, et tervendas mehe, kes oli olnud haige 38 aastat?

30. PEATÜKK

Jeesus on Jumala poeg

Juudid arvavad, et Jeesus üritab end Jumalaga võrdseks teha, kuid Jeesus selgitab neile, et Jumal on temast kõrgem.

31. PEATÜKK

Viljapeade katkumine hingamispäeval

Miks nimetab Jeesus end hingamispäeva isandaks?

32. PEATÜKK

Mis on hingamispäeval lubatud?

Saduserid ja variserid, kes harilikult on vaenujalal, osutavad Jeesusele üksmeelselt vastupanu.

33. PEATÜKK

Täitub Jesaja prohvetiennustus

Miks keelab Jeesus neid, keda ta on tervendanud, et nad ei räägiks teistele, kes ta on või mida ta on teinud?

34. PEAÜKK

Jeesus valib välja kaksteist apostlit

Mis erinevus on apostlil ja jüngril?

35. PEATÜKK

Jeesuse kuulus mäejutlus

Selles peatükis selgitatakse Jeesuse mäejutluse peamisi õpetusi.

36. PEATÜKK

Sadakonnaülema suur usk

Mida sellist palub väeülem öelda, mis paneb Jeesust imestama?

37. PEATÜKK

Jeesus äratab surnuist üles ühe lese poja

Need, kes seda imetegu nägid, adusid selle tähendusrikkust.

38. PEATÜKK

Johannes tahab kinnitust, et Jeesus on messias

Miks küsib Ristija Johannes, kas Jeesus on messias? Kas Johannes on hakanud selles kahtlema?

39. PEATÜKK

Jeesus mõistab hukka ükskõikse põlvkonna

Jeesus ütleb, et Soodomamaal on kohtupäeval kergem kui Kapernauma linnal, mis on talle koduks olnud.

40. PEATÜKK

Naine saab oma patud andeks

Jeesus ütles naisele, kes ilmselt oli prostituut, et tema patud on andeks antud. Kas see tähendab, et Jumala seadust võib rikkuda?

41. PEATÜKK

Kelle abiga teeb Jeesus imesid?

Jeesuse vennad usuvad, et ta on peast segi läinud.

42. PEATÜKK

Jeesus hurjutab varisere

Mis on prohvet Joona tunnustäht?

43. PEATÜKK

Mõistujutud kuningriigi kohta

Jeesus räägib taeva kuningriigi kohta kaheksa mõistujuttu.

44. PEATÜKK

Jeesus vaigistab tormi

Sellega, et Jeesus vaigistas tormi, õpetas ta, milline on elu tema kuningavalitsuse ajal.

45. PEATÜKK

Võim deemonite üle

Kas inimest võib vaevata rohkem kui üks deemon?

46. PEATÜKK

Naine puudutab Jeesuse kuube ja saab terveks

Sel juhtumil tõendab Jeesus oma väge ja kaastundlikkust.

47. PEATÜKK

Tüdruk saab jälle elavaks

Inimesed hakkavad Jeesuse üle naerma, kui ta ütleb, et tüdruk pole surnud, vaid magab. Mida sellist teab tema, mida teised ei tea?

48. PEATÜKK

Jeesus teeb imesid, kuid temast ei peeta lugu isegi Naatsaretis

Põhjus, miks naatsaretlased ei pea Jeesusest lugu, pole seotud tema õpetuste ja imedega, vaid millegi muuga.

49. PEATÜKK

Kuulutustöö Galileas ja väljaõpe apostlitele

Mida tähendavad Jeesuse sõnad „Taeva kuningriik on lähedal!”?

50. PEATÜKK

Valmis kuulutama hoolimata tagakiusamisest

Miks käsib Jeesus neil tagakiusamise alla sattudes põgeneda, kui nad ei pea surma kartma?

51. PEATÜKK

Mõrv sünnipäevapeol

Herodes on Saloome tantsust sedavõrd lummatud, et lubab anda talle, mida tahes ta soovib. Mida õõvastavat Saloome palub?

52. PEATÜKK

Tuhanded toidetakse mõne leiva ja kalaga

Jeesuse imetegu on sedavõrd tähelepanuväärne, et sellest räägitakse kõigis neljas evangeeliumis.

53. PEATÜKK

Valitseja, kel on võim loodusjõudude üle

Mida õpivad apostlid, kui Jeesus kõnnib vee peal ja vaigistab tuule?

54. PEATÜKK

Jeesus on eluleib

Miks noomib Jeesus inimesi, ehkki nad tegid tema juurde tulemiseks suuri pingutusi?

55. PEATÜKK

Jeesuse jutt on paljudele võigas

Jeesuse õpetused on paljudele tema jüngritele võikad, mistõttu nad jätavad ta maha.

56. PEATÜKK

Mis tegelikult inimest rüvetab?

Kas see, mis läheb suust sisse, või see, mis tuleb suust välja?

57. PEATÜKK

Jeesus tervendab ühe tüdruku ja kurdi mehe

Miks ei solvu üks naine, kui Jeesus võrdleb tema rahvuskaaslasi kutsikatega?

58. PEATÜKK

Jeesus toidab tuhandeid ja hoiatab juuretise eest

Viimaks taipavad jüngrid, millisest juuretisest Jeesus räägib.

59. PEATÜKK

Kes on Inimesepoeg?

Mis on kuningriigi võtmed? Kes kasutab neid ja kuidas?

60. PEATÜKK

Nägemus Jeesuse muutumisest

Milline nägi välja Jeesuse muutumine? Mida see tähendas?

61. PEATÜKK

Jeesus tervendab deemonist vaevatud poisi

Jeesus ütleb, et ühte poissi ei suudetud tervendada usupuuduse tõttu. Kuid kellel jäi usust puudu? Kas poisil, tema isal või Jeesuse jüngritel?

62. PEATÜKK

Alandlikkuse tähtsus

Täiskasvanud mehed õpivad midagi olulist lapselt.

63. PEATÜKK

Jeesus räägib patustamisest

Ta kirjeldab kolmeastmelist tegevuskava, mida järgida siis, kui vendade vahel tekivad suured probleemid.

64. PEATÜKK

Tähtis on teistele andestada

Jeesus räägib mõistujutu halastamatust orjast, millega ta näitab, kui tähtis on Jumalale see, et oleksime valmis teistele andestama.

65. PEATÜKK

Jeesus jagab õpetust teel Jeruusalemma

Vesteldes lühidalt kolme eri mehega, näitab Jeesus, mis võib takistada inimest tema järel käimast.

66. PEATÜKK

Lehtmajadepüha ajal Jeruusalemmas

Mistõttu võivad Jeesuse kuulajad uskuda, et temas on deemon?

67. PEATÜKK

„Ükski inimene pole iialgi rääkinud nii nagu tema!”

Peaaegu terve juudi kõrgeim kohus on Jeesuse vastu, vaid üks liige söandab tema kaitseks välja astuda.

68. PEATÜKK

Jeesus on maailma valgus ja Jumala poeg

Jeesus ütles: „Tõde teeb teid vabaks.” Millest see vabaks teeb?

69. PEATÜKK

Kas Aabrahami või Kuradi lapsed?

Jeesus selgitab, kuidas tunda ära Aabrahami lapsi. Samuti annab ta teada, kes on tema isa.

70. PEATÜKK

Jeesus tervendab pimedana sündinud mehe

Jüngrid küsivad, miks üks mees sündis pimedana. Kas ta tegi pattu? Või kas patustasid tema vanemad? Inimesed reageerivad erinevalt sellele, kui Jeesus ta tervendab.

71. PEATÜKK

Endine pime mees peab variseridele aru andma

Endise pimeda mehe loogika ajab variserid vihale. Nagu tema vanemad kartsid, heidavad variserid ta kogudusest välja.

72. PEATÜKK

Jeesus saadab 70 jüngrit kuulutama

Jeesus saadab 70 jüngrit kahekaupa Juudamaal Jumala kuningriiki kuulutama. Kus jüngrid kuulutavad? Kas sünagoogides või inimeste kodudes?

73. PEATÜKK

Samaarlane osutub tõeliseks ligimeseks

Jeesus räägib mõistujutu halastajast samaarlasest, et õpetada midagi väga olulist.

74. PEATÜKK

Jeesus räägib külalislahkusest ja palvetamisest

Jeesus on külas Maarjal ja Martal. Mida õpetab ta neile seoses külalislahkusega? Mida ütleb ta hiljem oma jüngritele selle kohta, mille eest sobib palvetada?

75. PEATÜKK

Jeesus avaldab tõelise õnne saladuse

Jeesus räägib oma vastastele Jumala sõrmest ja sellest, mis mõttes on Jumala kuningriik tulnud. Samuti avaldab ta, mis on tõelise õnne saladus.

76. PEATÜKK

Variseri pool söömas

Jeesus paljastab variseride ja kirjatundjate silmakirjalikkuse. Millist rasket koormat sunnivad nad rahvast kandma?

77. PEATÜKK

Kuidas suhtuda ainelisse varasse

Jeesus räägib mõistujutu rikkast mehest, kes ehitas endale suuremad aidad. Millist nõu annab ta seoses sellega, kui ohtlik on rikkust taga ajada?

78. PEATÜKK

Ustav majapidaja peab olema valmis

Jeesus on huvitatud oma jüngrite vaimsest heaolust. Mis ülesanne on majapidajal? Miks on nõuanne olla valmis nii oluline?

79. PEATÜKK

Miks ootab ustavusetuid juute hukk

Jeesus ütleb neile, keda ta tahab aidata, et kui nad ei kahetse, ootab neid hukk. Kas nad võtavad õppust sellest, mida Jeesus püüab neile õpetada nende suhete kohta Jumalaga?

80. PEATÜKK

Hea karjane ja lambatarad

Lugu karjasest ja tema lammastest kirjeldab hästi seda, mida Jeesus tunneb oma jüngrite vastu. Kas nad võtavad tema õpetust kuulda ja järgnevad talle?

81. PEATÜKK

Isaga ühtne, kuid mitte Jumal

Mõned Jeesuse vastased süüdistavad teda selles, et ta peab end Jumalaga võrdseks. Kuidas ta selle valesüüdistuse kummutab?

82. PEATÜKK

Jeesuse teenistus Pereas

Jeesus selgitab oma kuulajatele, mida on tarvis pääste saamiseks teha. Kas tema nõu on ajakohane ka tänapäeval?

83. PEATÜKK

Kutse söömaajale

Ühe variseri pool olles jutustab Jeesus mõistujutu suurejoonelisest õhtusöögist. Mida tähtsat võivad sellest õppida kõik jumalateenijad?

84. PEATÜKK

Mida tähendab olla Jeesuse jünger?

Kristuse jüngriks saamine tähendab suurt vastutust. Jeesus ütleb seda sõnaselgelt. Mõned niinimetatud jüngrid võivad olla tema sõnadest üllatunud.

85. PEATÜKK

Rõõm kahetseva patuse pärast

Variserid ja kirjatundjad heidavad Jeesusele ette lihtrahvaga seltsimist. Jeesus jutustab kaks mõistujuttu, mis näitavad, kuidas Jumal patustesse suhtub.

86. PEATÜKK

Kadunud poeg tuleb tagasi

Mida õpetab Jeesuse mõistujutt kadunud pojast?

87. PEATÜKK

Ole ettenägelik ja tegutse arukalt

Jeesus räägib mõistujutu kavalast ebaausast majapidajast, et õpetada midagi esmapilgul üllatavat.

88. PEATÜKK

Rikka mehe ja Laatsaruse olukord muutub

Jeesuse mõistujutust aitab aru saada see, kui teha kindlaks, keda kaks peamist tegelast tema loos sümboliseerivad.

89. PEATÜKK

Olles teel Juudamaale, õpetab Jeesus Pereas

Ta räägib millestki, mis võib aidata meil andestada isegi neile, kes meie vastu korduvalt eksivad.

90. PEATÜKK

„Ülestõusmine ja elu”

Mida Jeesus mõtles, kui ütles, et need, kes temasse usuvad, „ei sure kunagi”?

91. PEATÜKK

Laatsarus äratatakse surnuist üles

Seda imetegu ei saa kahel põhjusel eitada isegi Jeesuse vastased.

92. PEATÜKK

Kümme pidalitõbist saab terveks, üks on tänulik

Terveks saanud mees pole tänulik mitte ainult Jeesusele, vaid veel kellelegi.

93. PEATÜKK

Inimesepoja ilmumine

Miks võib Kristuse kohalolekut võrrelda välgusähvatusega?

94. PEATÜKK

Vaja on palvetada ja olla alandlik

Mõistujutus ülekohtusest kohtunikust ja lesknaisest rõhutab Jeesus üht tähtsat omadust.

95. PEATÜKK

Abielulahutus ja armastus laste vastu

Miks erineb Jeesuse suhtumine lastesse suuresti jüngrite omast?

96. PEATÜKK

Jeesus vastab rikka noore ülema küsimusele

Mille peale ütleb Jeesus, et kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala kuningriiki?

97. PEATÜKK

Mõistujutt viinamäe töölistest

Mis mõttes saavad esimesed viimasteks ja viimased esimesteks?

98. PEATÜKK

Apostlid on jälle tähtsust täis

Jaakobus ja Johannes paluvad endale kuningriigis tähtsat kohta, kuid teistelgi on enese tähtsustamisega probleeme.

99. PEATÜKK

Jeesus tervendab pimedad ja külastab Sakkeust

Mis seletab näilist vastuolu eri evangeeliumide vahel, mis räägivad pimeda mehe tervendamisest Jeeriko lähedal?

100. PEATÜKK

Mõistujutt kümnest miinist

Mida Jeesus mõtles, kui ütles: „Igaühele, kellel on, antakse juurde, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on”?

101. PEATÜKK

Söömaaeg Betaanias Siimoni majas

Laatsaruse õde Maarja teeb midagi, mis tekitab teistes pahameelt, kuid Jeesus võtab tema kaitseks sõna.

102. PEATÜKK

Kuningas tuleb Jeruusalemma sälu seljas

Jeesus viib täide viiesaja aasta vanuse ennustuse.

103. PEATÜKK

Jeesus puhastab taas templi

Miks nimetab Jeesus röövliteks kaupmehi, kes paistavad Jeruusalemmas ausat äri ajavat?

104. PEATÜKK

Kas juudid usuvad Jumalat?

Miks võib öelda, et on suur vahe, kas keegi lihtsalt usub Jeesusesse või kas teda ajendab see usk tegudele?

105. PEATÜKK

Viigipuu näitest võib õppida midagi usu kohta

Jeesus jagab oma jüngritele õpetust usu väe kohta ning selgitab, miks Jumal Iisraeli rahva kõrvale heidab.

106. PEATÜKK

Kaks mõistujuttu viinamäest

Loe, mida tähendab mõistujutt mehest, kes palus oma poegadel viinamäele tööle minna, ning mõistujutt mehest, kes rentis oma viinamäe julmadele aednikele.

107. PEATÜKK

Kuningas palub kutsutuid pulma

See Jeesuse mõistujutt on tegelikult prohvetiennustus.

108. PEATÜKK

Jeesus ei lase end lõksu meelitada

Ta nurjab esmalt variseride, siis saduseride ning lõpuks nende ühised jõupingutused.

109. PEATÜKK

Jeesus mõistab oma vastased hukka

Miks ei salli Jeesus seda, et Jumala seadust omavoliliselt tõlgendatakse?

110. PEATÜKK

Viimast päeva templis

Jeesus toob eeskujuks vaese lesknaise ja õpetab sellega midagi tähtsat.

111. PEATÜKK

Mis on viimsete päevade tundemärk?

Jeesuse ennustus läks kõigepealt täide esimesel sajandil. Kas see võiks täituda ka hiljem ja suuremas ulatuses?

112. PEATÜKK

Mõistujutt kümnest neitsist õpetab olema valvel

Kas Jeesus tahab öelda, et pooled tema jüngrid on rumalad ja pooled arukad?

113. PEATÜKK

Mõistujutt talentidest õpetab olema usin

Jeesuse mõistujutt aitab aru saada tema sõnadest „Igaühele, kellel on, antakse juurde”.

114. PEATÜKK

Kristus mõistab kohut lammaste ja kitsede üle

Jeesus selgitab tabava mõistujutu abil, mille alusel tulevikus kohut mõistetakse.

115. PEATÜKK

Läheneb Jeesuse viimane paasapüha

Miks väärib märkimist see, et usujuhid on valmis Juudas Iskariotile maksma täpselt 30 hõbetükki Jeesuse reetmise eest?

116. PEATÜKK

Alandlikkuse õppetund viimasel paasapühal

Jeesus üllatab apostleid sellega, et teeb midagi, mida tavaliselt teevad teenijad.

117. PEATÜKK

Isanda õhtusöömaaeg

Jeesus käsib oma järelkäijatel hakata igal aastal 14. niisanil mälestama tema surma.

118. PEATÜKK

Vaidlus selle üle, kes on suurim

Apostlid on juba unustanud, mida Jeesus neile selsamal õhtul õpetas.

119. PEATÜKK

Jeesus – tee, tõde ja elu

Jeesus annab teada midagi väga tähtsat seoses sellega, kuidas Jumala poole pöörduda.

120. PEATÜKK

Viljakandvad oksad ja Jeesuse sõbrad

Mis mõttes kannavad Jeesuse jüngrid vilja?

121. PEATÜKK

„Olge julged, mina olen maailma ära võitnud!”

Mis mõttes võitis Jeesus maailma ära, kui see ta tappis?

122. PEATÜKK

Lõpupalve ülemises toas

Jeesus näitab, et ta on korda saatnud midagi palju tähtsamat, kui vaid toonud inimestele pääste.

123. PEATÜKK

Ääretus kurbuses esitatud palved

Miks palvetab Jeesus: „Võta see karikas minult ära”? Kas ta taganeb oma otsusest surra ja inimkond lunastada?

124. PEATÜKK

Messias reedetakse ja võetakse kinni

Juudas leiab Jeesuse üles, kuigi väljas on pime.

125. PEATÜKK

Jeesus viiakse Hannase ja siis Kaifase juurde

Jeesuse kohtuprotsess on täielik seaduse väänamine.

126. PEATÜKK

Peetrus salgab Jeesuse ära

Kuidas võis küll Peetrus, kes oli tugeva usuga ja teenis Jumalat pühendumusega, ühtäkki Jeesusele selja pöörata?

127. PEATÜKK

Sanhedrini ja siis Pilatuse ees

Juudi usujuhid avaldavad, mis plaan neil tegelikult on.

128. PEATÜKK

Pilatus ja Herodes ei leia Jeesuses süüd

Miks saadab Pilatus Jeesuse Herodese juurde, et see tema üle kohut mõistaks? Kas Pilatusel endal pole voli Jeesuse üle kohut mõista?

129. PEATÜKK

„Siin ta on!”

Isegi Pilatus paneb tähele, millise hoiakuga Jeesus on hoolimata julmast kohtlemisest.

130. PEATÜKK

Pilatus laseb Jeesuse hukkamisele viia

Miks ütleb Jeesus kurbadele naistele, et nad nutaks enda ja oma laste, mitte tema pärast?

131. PEATÜKK

Süütu kuningas piinleb postil

Jeesus annab ühele kurjategijale, kes koos temaga hukatakse, imelise lubaduse.

132. PEATÜKK

„See mees oli tõesti Jumala poeg”

Üleloomulik päevane pimedus, maavärin ja templi eesriide kaheks kärisemine tõendavad kõik ühte ja sedasama.

133. PEATÜKK

Jeesuse matmine

Miks tuleb Jeesuse surnukeha kindlasti enne päikeseloojangut matta?

134. PEATÜKK

Haud on tühi ja Jeesus on elus!

Pärast seda, kui Jeesus on surnuist üles äratatud, ilmutab ta end kõigepealt ühele naisjüngrile, mitte apostlitele.

135. PEATÜKK

Ülesäratatud Jeesus ilmutab end paljudele

Kuidas tõendab Jeesus oma jüngritele, et ta on surnuist üles äratatud?

136. PEATÜKK

Galilea mere ääres

Jeesus ütleb Peetrusele kolm korda, kuidas ta saab tõendada oma armastust tema vastu.

137. PEATÜKK

Sajad jüngrid näevad Jeesust enne nädalatepüha

Pärast ülestõusmist ja enne taevasse minekut räägib Jeesus mitmel korral oma jüngritele, mida nad saavad ja kuidas nad peaksid seda kasutama.

138. PEATÜKK

Jeesus on Jumala paremal käel

Mida pidi Jeesus tegema niikaua, kui saabub aeg vaenlastele vastu astuda?

139. PEATÜKK

Jeesus rajab paradiisi ja viib oma töö lõpule

Tal on palju teha, enne kui ta annab kuningriigi üle oma Jumalale ja Isale.

Järgi Jeesuse eeskuju, olles ...

Kaheksa omadust, mida Jeesus terve oma elu jooksul ilmutas.

Piiblisalmide register

See register näitab, kus selles raamatus mingist evangeeliumi osast räägitakse.

Mõistujuttude ja näidete register

See register aitab sellest raamatust üles leida peatüki, kus mingist Jeesuse mõistujutust räägitakse.

Ennustusi messia kohta

Vaata, kuidas Jeesuse elus toimunud sündmused viisid täide ennustusi messia kohta ja millistes selle raamatu peatükkides neist räägitakse.

Kohad, kus Jeesus elas ja õpetas

Sellel kaardil on näha paigad, kus Jeesus oma teenistuse jooksul käis.