Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 96. PEATÜKK

Jeesus vastab rikka noore ülema küsimusele

Jeesus vastab rikka noore ülema küsimusele

MATTEUSE 19:16–30 MARKUSE 10:17–31 LUUKA 18:18–30

  • RIKAS NOORMEES PÄRIB IGAVESE ELU KOHTA

Jeesus on teel Jeruusalemma. Praegu on ta ikka veel Pereas. Üks rikas noormees jookseb tema juurde ning langeb põlvili maha. Piiblis öeldakse, et see mees on ülem, ilmselt sünagoogi ülem või sanhedrini liige. Ta küsib: „Hea õpetaja, mida mul tuleb teha, et pärida igavene elu?” (Luuka 8:41; 18:18; 24:20.)

„Miks sa mind heaks nimetad?” kostab Jeesus. „Keegi muu pole hea kui vaid üks – Jumal.” (Luuka 18:19.) Ilmselt kasutab see noormees sõna „hea” tiitlina, nagu teevad rabid. Ehkki Jeesus on hea õpetaja, ütleb ta mehele, et tiitlina sobib sõna „hea” kasutada üksnes Jumala kohta.

„Aga kui sa tahad elu saada, siis pea ka edaspidi käskudest kinni,” annab Jeesus talle nõu. Noormees küsib: „Millistest?” Jeesus mainib kümnest käsust viite, mis käivad tapmise, abielurikkumise, varastamise, valetunnistuse andmise ja vanemate austamise kohta. Seejärel mainib ta veelgi tähtsamat käsku: „Armasta oma ligimest nagu iseennast.” (Matteuse 19:17–19.)

„Neist kõigist olen ma kinni pidanud,” vastab mees. „Mis mul veel puudub?” (Matteuse 19:20.) Ehk mõtleb ta, et igavese elu saamiseks on tal vaja teha mingi kangelaslik heategu. Nähes tema siirust, tunneb Jeesus tema vastu armastust. (Markuse 10:21.) Kuid miski on sellele mehele takistuseks.

Ta on kiindunud oma varasse. Seepärast ütleb Jeesus: „Üks asi on sul puudu: mine müü ära kõik, mis sul on, ja anna raha vaestele, et sul oleks varandus taevas, ning saa minu järelkäijaks.” Mees võiks anda oma raha vaestele, kes ei saa talle seda tagasi maksta, ning hakata Jeesuse jüngriks. Ilmselt vaatab Jeesus  kahjutundega, kuidas mees püsti tõuseb ja nukralt lahkub. Mehel on palju vara ning tema kiindumus sellesse teeb ta pimedaks tõelise rikkuse suhtes. (Markuse 10:21, 22.) Jeesus sõnab: „Kui raske on küll neil, kel on palju raha, pääseda Jumala kuningriiki!” (Luuka 18:24.)

Jüngrid on neist ja Jeesuse järgmistest sõnadest hämmastunud. Jeesus lausub: „Kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma, kui rikkal pääseda Jumala kuningriiki.” Seepeale küsivad jüngrid: „Kes siis üldse võib pääseda?” Kas pääseda on nii raske, et see on suisa võimatu? Jeesus vaatab neile otse silma ja vastab: „Mis inimestele on võimatu, on Jumalale võimalik.” (Luuka 18:25–27.)

Peetruse sõnul erineb nende tehtud valik rikka mehe omast. Ta täheldab: „Meie oleme kõik maha jätnud ja sulle järgnenud. Mida me selle eest saame?” Jeesus märgib, mis tasu nad lõpuks oma õige valiku eest saavad: „Uueksloomise ajal, kui Inimesepoeg istub oma suursugusele troonile, istute teiegi, kes olete käinud mu järel, kaheteistkümnele troonile ja mõistate kohut Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle.” (Matteuse 19:27, 28.)

Ilmselgelt peab Jeesus silmas mingit aega tulevikus, kui maa peal luuakse uuesti olukord, mis oli Eedeni aias. Peetrus ja teised jüngrid saavad koos Jeesusega valitseda selle maapealse paradiisi üle. Kahtlemata väärib see tasu igat ohvrit, mis nad toovad.

Ent õnnistused ei oota neid üksnes tulevikus. Jeesuse jüngrid võivad kogeda neid juba praegu. „Pole kedagi, kes on maha jätnud maja, naise, vennad, vanemad või lapsed Jumala kuningriigi pärast ega saaks praegusel ajal palju kordi rohkem ja tulevasel ajastul igavest elu,” kinnitab Jeesus. (Luuka 18:29, 30.)

Kuhu tahes tema jüngrid maailmas lähevad, võivad neil oma usukaaslastega olla lähedasemad ja soojemad suhted, kui on pereliikmete vahel. Kahjuks näib, et see rikas noor ülem jääb ilma nii sellest õnnistusest kui ka elust taevases Jumala kuningriigis.

Jeesus lisab: „Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.” (Matteuse 19:30.) Mida ta sellega mõtleb?

Rikas noor ülem on nii-öelda esimeste seas, sest ta on üks juutide ülemaid. Kuna ta peab Jumala käskudest kinni, on tal paljutõotav tulevik. Ometi on raha ja vara talle tähtsamad kui miski muu. Vastupidi sellele näevad tavalised inimesed Jeesuse õpetuses tõde ja võimalust saada elu. Nad on olnud nii-öelda viimased, kuid nüüd on nad saamas esimesteks. Neil on väljavaade koos Jeesusega taevas troonidel istuda ja paradiisliku maa üle valitseda.