Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Јазышмаг һаггында нәји билмәлијәм?

Јазышмаг һаггында нәји билмәлијәм?

Јазышмаг һаггында нәји билмәлијәм?
  • :-) Дүзҝүн шәкилдә јазышмаг сәнә әтрафда баш верәнләрдән хәбәрдар олмаға көмәк едәҹәк.

  • :-( Дүшүнмәдән јазышмаг достларынла мүнасибәтләрини корлаја, һәм дә адына хәләл ҝәтирә биләр.

Бу мәгаләдә јазышмагла бағлы билмәли олдуғун ваҹиб мәгамлар вурғуланыр:

Һәмчинин:

 Киминлә јазышмалы?

Бир чох јенијетмәләр јазышмағы әвәзолунмаз үнсијјәт васитәси һесаб едирләр. Јазышмаг контакт сијаһысындакы дост-танышларынла әлагә сахламаға имкан јарадыр, әлбәттә, әҝәр валидејнләрин буна етираз етмирләрсә.

«Баҹымла мән оғланларла сөһбәт едәндә атамын һеч хошуна ҝәлмирди. Әҝәр данышырдыгса да, бу анҹаг ев телефону илә, гонаг отағында вә һамынын ҝөзү габағында олмалы иди» (Ленора).

Нәји билмәлисән? Әҝәр нөмрәни кимә ҝәлди версән, башына иш ача биләрсән.

«Нөмрәни кимә вердијинә фикир вермәсән, ҝеҹ-тез әдәбсиз месажлар вә шәкилләр алаҹагсан» (Скотт).

«Әкс ҹинсин нүмајәндәси илә тез-тез јазышсан, гыса бир вахтда аранызда бағлылыг јаранаҹаг» (Стивен).

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Узагҝөрән габагҹадан шәри ҝөрүб ондан гачар» (Сүлејманын мәсәлләри 22:3). Бир нечә еһтијат тәдбири ҝөрсән, өзүнү бир чох јерсиз проблемләрдән сығорталаја биләрсән.

Олмуш әһвалат: «Мән бир оғланла достлуг едирдим вә биз сәһәрдән ахшама кими јазышырдыг. Фикирләширдим ки, биз садәҹә јахшы достуг. Лакин бир ҝүн о, мәндән хошу ҝәлдијини дејәндә баша дүшдүм ки, артыг мәсәлә ҹиддидир. Мән инди дәрк едирәм ки, ҝәрәк онунла бу гәдәр вахт кечирмәјәјдим вә чох јазышмајајдым» (Мелинда).

Бир дүшүн: Мелинданын достунун она ешг елан етмәси достлугларына неҹә тәсир етди?

Гајыдаг әввәлә. Мелинда вә досту неҹә давранмалы идиләр ки, елә дост олараг галсынлар?

 Нә барәдә јазышмалы?

Месаж ҝөндәрмәк асан, алмаг исә хошдур. Һәрдән дә унудурсан ки, башгалары месажы сәһв баша дүшә биләр.

Нәји билмәлисән? Јаздығын сөзләр башга ҹүр баша дүшүлә биләр.

«Јазышаркән һәтта смајлик вә бу тип диҝәр символлардан истифадә етсән дә, һиссләрини вә сәс тонуну гаршы тәрәфә өтүрә билмәзсән. Бунун уҹбатындан анлашылмазлыг јарана биләр» (Бриана).

«Мән елә гызлар таныјырам ки, онлар артыг ад чыхарыблар вә һамы онлары оғланлара ҝөндәрдикләри месажлара ҝөрә јүнҝүл гызлар кими таныјырлар» (Лаура).

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Салеһ инсан ҹаваб вермәздән әввәл гәлбиндә дүшүнәр» (Сүлејманын мәсәлләри 15:28). Нәтиҹә: «Ҝөндәр» дүјмәсини басмаздан өнҹә, месажыны бир дә оху.

 Нә вахт јазышмалы?

Ағлыны ишләдәрәк өзүн үчүн јазышма гајдалары вә ја бәзиләринин дили илә десәк, јазышма етикасы тәртиб едә биләрсән.

Нәји билмәлисән? Јазышаркән әдәб-әркан гајдаларыны ҝөзләмәсән, һамы сәнә кобуд инсан кими бахаҹаг, һеч кәс сәнинлә достлуг етмәк истәмәјәҹәк.

«Инсан јазышаркән етиканы асанлыгла унуда биләр. Елә вахтлар олурду ки, мән киминләсә данышанда вә ја наһар заманы маса архасында башлајырдым јазышмаға» (Еллисон).

«Сүкан архасында јазышмаг чох тәһлүкәлидир, бир анлыг ҝөзүнү јолдан чәкмәк гәзанын јаранмасына сәбәб ола биләр» (Анна).

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр шејин өз вахты вар... сусмағын өз вахты, данышмағын өз вахты» (Ваиз 3:1, 7). Бу мәсләһәт данышмаға аид олдуғу кими, јазышмаға да аиддир!

 Мәсләһәтләр

Киминлә јазышмалы?

  • ;-) Валидејнләринин гојдуғу гајдалара риајәт ет (Колослулара 3:20).

  • ;-) Нөмрәни кимә вердијинә фикир вер. Телефон нөмрәси кими шәхси мәлуматларыны вермәкдән нәзакәтлә имтина етмәклә индидән өзүндә сәнә көмәји дәјәҹәк хасијјәт формалашдырырсан.

  • ;-) Јазышаркән һәддини ашма вә флирт етмә. Әҝәр романтик һиссләр јаранарса, бу, сәнә мәјуслуг вә үрәкағрысындан башга һеч нә ҝәтирмәјәҹәк.

«Валидејнләрим телефондан дүзҝүн истифадә етдијими билирләр. Онлар архајындырлар ки, мән телефонун контактына адыны салдығым инсанлары ағылла сечирәм» (Бриана).

Нә барәдә јазышмалы?

  • ;-) Месажы јазмаға башламаздан өнҹә, өзүндән соруш: «Месаж јазмағын јери вармы?» Бәлкә, ән јахшысы зәнҝ етмәк вә ја сөзү адамын өзүнү ҝөрәндә демәкдир?

  • ;-) Инсанын үзүнә демәјәҹәјин сөзләри јазма. 23 јашлы Сара дејир: «Ағзына алмајаҹағын сөзү месажла ҝөндәрмә».

«Кимсә сәнә әдәбсиз шәкилләр ҝөндәрирсә, валидејнләринә де. Бу, сәни һәм горујаҹаг, һәм дә валидејнләринин етимадыны газандыраҹаг» (Сирван).

Нә вахт јазышмалы?

  • ;-) Мобил телефондан үмумијјәтлә истифадә етмәјәҹәјин вахты габагҹадан мүәјјәнләшдир. Оливија адлы бир гыз дејир: «Јемәк јејәндә вә ја нәсә охујанда телефонума јахын дурмурам. Јығынҹаг заманы телефонуму сөндүрүрәм ки, фикрим онда галмасын».

  • ;-) Башгаларыны дүшүн (Филипилиләрә 2:4). Киминләсә сөһбәт едәркән јазышма.

«Өзүмә белә бир шәрт гојмушам ки, әҝәр тәҹили дејилсә, достларымла оларкән јазышмајым. Үстәлик, мән һеч вахт јахшы танымадығым инсанлара өз нөмрәми вермирәм» (Ҹејнелли).