Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Ҹинси тәҹавүз һагда нәји билмәлијәм? I һиссә: Еһтијат тәдбирләри

Ҹинси тәҹавүз һагда нәји билмәлијәм? I һиссә: Еһтијат тәдбирләри

 Ҹинси тәҹавүз нәдир?

Әразидән-әразијә һүгуги тәрифи фәргләнсә дә, «ҹинси тәҹавүз» ифадәси алтында истәк олмадан вә бәзән зор ҝүҹүнә баш верән ҹинси әлагә нәзәрдә тутулур. Бура ушагларын вә ја јенијетмәләрин ҹинси истисмары, гоһумлар тәрәфиндән тәҹавүз вә зорлама һаллары дахилдир, әсасән дә, бунлар етибар етдикләри «мөтәбәр сималар» — мүәллимләр, һәкимләр вә дин хадимләри тәрәфиндән олур. Истәр сөзлә, истәрсә дә ҝүҹ тәтбиг олунараг тәҹавүзә мәруз галанларын бәзиләрини һәдәләјирләр ки, башларына ҝәләнләри һеч кимә демәсинләр, әкс тәгдирдә, онлар үчүн пис олаҹаг.

Бир арашдырмаја әсасән, тәкҹә Бирләшмиш Штатларда һәр ил әһалинин дөрд милјондан чоху ҹинси тәҹавүзә мәруз галдығыны билдирир. Онларын тәгрибән јарысыны 12—18 јаш арасы јенијетмәләр тәшкил едир.

 Нәји билмәлисән?

 • Мүгәддәс Китаб ҹинси зоракылығы мүһакимә едир. Мүгәддәс Китабда јазылыр ки, тәгрибән 4 000 ил бундан әввәл позғун издиһам Сәдум шәһәринә ҝәлән ики кишини зорламаг үчүн ахтарырдылар. Бу һадисә Јеһова Аллаһын шәһәри дағытмасына сәбәб олду (Јарадылыш 19:4—13). Бунунла јанашы, Аллаһ 3500 ил бундан әввәл Мусаја вердији Ганунда аилә үзвләри арасында ҹинси әлагәни гадаған етмишди, бураја аилә үзвләри тәрәфиндән ҹинси тәҹавүз дә дахил иди (Лавилиләр 18:6).

 • Тәҹавүз чох вахт таныш инсан тәрәфиндән олунур. Бир китабда дејилир: «Ҹинси тәҹавүзә мәруз галан һәр үч нәфәрдән икиси она һүҹум едән инсаны јахындан таныјыр. О, зибил ведрәсинин архасындан һоппаныб гәфләтән габағыныза чыхан бири дејил». («Talking Sex With Your Kids»)

 • Ҹинси тәҹавүзә һәр ики ҹинсин нүмајәндәси мәруз галыр. Бирләшмиш Штатларда гурбанларын 10 фаизи кишиләрдир. Ҹинси зоракылыға гаршы мүбаризә апаран тәшкилатын мәлуматына әсасән, «киши гурбанларынын үрәјиндә белә бир горху вар ки, тәҹавүзә уғрадыгларына ҝөрә онлар ја “ҝеј” олаҹаглар», ја да «онлар киши дејилләр». (RAİNN —Rape, Abuse & Incest National Network)

 • Ҹинси тәҹавүзүн белә ҝениш јајылмасы тәәҹҹүблү дејил. Мүгәддәс Китабда әввәлҹәдән дејилмишди ки, инсанларын чоху «ахырзаманда... доғмаларыны севмәјән.., өзүнә һаким олмајан, залым» олаҹаглар (2 Тимутијә 3:1—3). Бу хасијјәт инсанлары ҹинси истисмар едән шәхсләрдә өзүнү ајдын бүрузә верир.

 • Ҹинси тәҹавүз гурбанын ҝүнаһы дејил. Һеч ким белә рәфтара лајиг дејил. Бу һәрәкәти едән инсан мәсулијјәт дашыјыр. Бунунла белә, сән ҹинси тәҹавүзүн гаршысыны алмаг үчүн тәдбирләр ҝөрә биләрсән.

 Нә едә биләрсән?

 • Һазырлыглы ол. Әҝәр кимсә — ҝөрүшдүјүн оғлан вә ја гоһумун — сәнә ҹинси әлагәјә ҝирмәк үчүн тәзјиг ҝөстәрәрсә, белә вәзијјәтләрдә нә едәҹәјини әввәлҹәдән билмәлисән. Ерин адлы ҝәнҹ бир гадын мәсләһәт ҝөрүр: «Јашыдларын тәрәфиндән гаршылаша биләҹәјин һәр ҹүр тәзјиг барәдә фикирләш. Өз бејниндән бир һадисә фикирләш вә неҹә реаксија верәҹәјини мәшг елә. Бу, кәнардан ҝүлмәли ҝөрүнә биләр, лакин бунунла тәҹавүзүн гаршысыны алмаг олар».

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Диггәтли олун, дүшүнҹәсизләр кими јох, мүдрикләр кими һәрәкәт един... пис вахтда јашадығымызы нәзәрә [алын]» (Ефеслиләрә 5:15, 16).

  Өзүндән соруш: Әҝәр кимсә мәнә намүнасиб шәкилдә тохунарса, неҹә давранарам?

 • Гачыш планын олмалыдыр. RAİNN тәшкилаты мәсләһәт ҝөрүр ки, «достларынла, јахуд аиләнлә аранызда шифрәли сөз олсун. Өзүнү нараһат һисс едәндә онлара зәнҝ ет вә нараһатчылығыны билдир, анҹаг елә ет ки, јанындакынын хәбәри олмасын. Беләликлә, аилән вә ја достларын сәни ҝәлиб тапа биләр вә бир бәһанә илә сәни орадан чыхарда биләрләр». Баҹардығын гәдәр тәһлүкәли јерләрдән узаг дурсан, рискли вәзијјәтләрдән гача биләрсән.

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Узагҝөрән бәланы дујуб ҝизләнәр, ҹаһил исә габаға ҝедиб зијан тапар» (Мәсәлләр 22:3).

  Өзүндән соруш: «Мәним гачыш планым вар?

  Һәмишә гачыш планын олсун

 • Сәрһәд гој вә онлары гәтијјән позма. Әҝәр ҝөрүшдүјүн инсан варса, нә ҹүр һәрәкәтләрин јол верилән олуб-олмадығыны онунла мүзакирә ет. Әҝәр о сәрһәд гојмаг мәсәләсинә кинајә илә бахырса, јахшы оларды ки, сәнин дәјәрләринә һөрмәт едән бир инсанла ҝөрүшәсән.

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мәһәббәт...налајиг давранмыр, өз хејрини ҝүдмүр» (1 Коринфлиләрә 13:4, 5).

  Өзүндән соруш: Мәним дәјәрим нәдир? Һансы һәрәкәт әхлаг һәддини ашыр?