Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Һомосексуализм ҝүнаһдыр?

Һомосексуализм ҝүнаһдыр?

«Јенијетмәлик чағымда ән бөјүк чәтинликләримдән бири өз ҹинсимдән олан инсанлара гаршы мејлимлә мүбаризә апармаг иди. Мәнә елә ҝәлирди ки, бу мүвәггәтидир, кечиб ҝедәҹәк. Лакин бу һиссләр һәлә дә мәни раһат бурахмыр» (Дејвид, 23 јаш).

Дејвид Аллаһы разы салмаг истәјән бир мәсиһидир. О, һәмҹинсиндән оланлара олан бу мејли илә неҹә мүбаризә апара биләр? Аллаһ һомосексуализмә неҹә бахыр?

 Мүгәддәс Китабда нә дејилир?

Мәдәнијјәтдән вә зәманәдән асылы олараг, һомосексуализмә мүнасибәт дәјишә биләр. Анҹаг мәсиһиләр ҝүндәмдә олан бахышларын вә ја күләк кими, ора-бура апаран һәр ҹүр тәлимин тәсири алтына дүшмүрләр (Ефеслиләрә 4:14). Онлар һомосексуализмә (еләҹә дә әхлагла бағлы диҝәр мәсәләләрә) даир бахышларыны Аллаһын Кәламындакы тәлимләрә әсасландырырлар.

Мүгәддәс Китабда һомосексуализмлә бағлы ајдын ҝөстәриш вар. Орада дејилир:

  • «Киши гадынла јахынлыг етдији кими киши илә јахынлыг етмәмәлидир» (Лавилиләр 18:22).

  • «Аллаһ онлары азғын шәһвәтә тәслим етди, онларын гадынлары тәбии јахынлығы гејри-тәбии әлагә илә әвәз етдиләр» (Ромалылара 1:26).

  • «Алданмајын. Нә әхлагсызлар, нә бүтпәрәстләр, нә зинакарлар, нә киши фаһишәләр, нә кишибазлар, нә оғрулар, нә тамаһкарлар, нә ички дүшкүнләри, нә тәһгирамиз данышанлар, нә дә сојғунчулар Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәкләр» (1 Коринфлиләрә 6:9, 10).

Аллаһын ҝөстәришләри һәр кәсә, истәр һомосексуал, истәрсә дә һетеросексуал јөнүмлү бүтүн инсанлара аиддир. Һәр бир инсан Аллаһа аҹыг ҝедән һәрәкәтләри етмәмәк үчүн өзүнә һаким олмағы баҹармалыдыр (Колослулара 3:5).

 Бу о демәкдирми ки..?

Мүгәддәс Китаб ҝејләрә нифрәт етмәли олдуғумузу өјрәдир?

Хејр. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, сексуал оријентасијасындан асылы олмајараг, һамыја һөрмәт етмәлијик вә һамыјла сүлһдә олмалыјыг (Ибраниләрә 12:14). Буна ҝөрә дә һомосексуалистләрә саташмаг, нифрәт етмәк вә ја һәр һансы шәкилдә кобуд рәфтар етмәк дүзҝүн дејил.

Мәсиһиләр ејниҹинслиләрин никаһа ҝирмәсинә иҹазә верән ганунлара гаршы чыхмалыдырлар?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһ ҝөзүндә никаһ јалныз бир киши илә бир гадын арасында бағланан иттифагдыр (Мәтта 19:4—6). Ејниҹинсли инсанларын никаһа дахил олмасына иҹазә верән инсан ганунларыны мүзакирәси әхлаги јох, сијаси мөвзудур. Аллаһын Кәламында дејилир ки, мәсиһиләр сијаси мәсәләләрдә битәрәф олмалыдырлар (Јәһја 18:36). Бу сәбәбдән онлар ејниҹинсли инсанларын никаһа ҝирмәсинә иҹазә верән ганунлары вә ја һомосексуализми нә дәстәкләјир, нә дә гаршы чыхырлар.

 Бәс әҝәр..?

Инсан һомосексуал һәјат тәрзи сүрүрсә, дәјишә биләр?

Бәли. Биринҹи әсрдә јашајан илк мәсиһиләр арасында да әввәлләр бу ҹүр һәјат тәрзи сүрмүш инсанлар олмушду. Мүгәддәс Китабда һомосексуал һәјат тәрзи сүрәнләрин Аллаһын Падшаһлығына ҝирмәјәҹәји дејиләндән сонра вурғуланыр ки, һәмин дөврдәки мәсиһиләрдән «бәзиләри белә иди» (1 Коринфлиләрә 6:11).

Бәс бу о демәкдирми ки, һомосексуал һәјат тәрзиндән әл чәкдикдән сонра инсанда бу ҹүр мејил јенидән јаранмајаҹаг? Хејр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јени шәхсијјәти ҝејинин. Бу шәхсијјәт дәгиг билик сајәсиндә [јениләнир]» (Колослулара 3:10). Дәјишмәк даими просесдир.

Аллаһын нормаларына риајәт едән инсанда һомосексуал мејил һәлә дә варса, онда неҹә?

Истәнилән мејил кими, бу мејилә тәслим олмаг вә ја галиб ҝәлмәк дә инсанын өз әлиндәдир. Бәс она нә көмәк едә биләр? Мүгәддәс Китабда дејилир: «Руһун ҝөстәрдији јолла ҝедин, онда әсла ҹисмани истәкләри иҹра етмәзсиниз» (Галатијалылара 5:16).

Диггәт јетир ки, ајәдә инсанда ҹисмани истәкләрин олмајаҹағы дејилмир. Амма инсан Мүгәддәс Китабы мүнтәзәм шәкилдә, јахшыҹа мүталиә етсә, дуа едиб Аллаһдан көмәк истәсә, бу истәкләрлә мүбаризә апармаға ҝүҹү олаҹаг.

Мәгаләнин әввәлиндә ады чәкилән Дејвид бунун мүмкүн олдуғуну өз тәҹрүбәсиндән ҝөрмүшдү. О, мүбаризә апардығы бу мејил барәдә өз мәсиһи валидејнләринә данышмышды. О бөлүшүр: «Елә бил, чијинләримдән ағыр јүк ҝөтүрүлдү. Валидејнләримлә вахтында данышсајдым, јенијетмәлик илләрим даһа раһат кечәрди».

Унутма, Јеһова Аллаһын әмрләринә риајәт етдијимиз мүддәтдә биз даһа чох хошбәхт олаҹағыг. Биз әминик ки, Онун бујруглары «доғрудур, үрәји севиндирир» вә «онлара әмәл едәнин бөјүк мүкафаты вар» (Зәбур 19:8, 11).