Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Тәкамүл, јохса јарадылыш? II һиссә. Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вармы?

Тәкамүл, јохса јарадылыш? II һиссә. Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вармы?

Алекс чаш-баш галыб. О, Аллаһа вә јарадылыша инанырды. Лакин бу ҝүн онун биолоҝија мүәллими иддиа етди ки, тәкамүл фактдыр вә мөтәбәр елми тәдгигатлара әсасланыр. Алекс ағылсыз кими ҝөрүнмәк истәмирди. О, өз-өзүнә фикирләшди: «Әҝәр алимләр тәкамүлү сүбута јетирибләрсә, ону тәкзиб етмәјимин јери вар?»

Бу вәзијјәт сәнә танышдыр? Ола билсин ки, сән ҝөзүнү ачандан Мүгәддәс Китабын бу сөзләринә инанмысан: «Аллаһ ҝөјләри вә јери јаратды» (Јарадылыш 1:1). Анҹаг инсанлар инандырмаға чалышырлар ки, јарадылыш әфсанәдир, тәкамүл исә фактдыр. Сән онлара инанмалысан? Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вар?

Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас верән 2 сәбәб

 1.   Алимләр тәкамүл мәсәләсиндә һәмфикир дејилләр. Онилликләрдир апарылан тәдгигатлара бахмајараг алимләрин тәкамүллә бағлы вердикләри изаһатларда јекдиллик јохдур.

  Фикирләш: Әҝәр алимләр тәкамүл мәсәләсиндә разылыға ҝәлә билмирләрсә, һалбуки онлар бу ишин мүтәхәссисләри сајылыр, сәнин бу тәлими тәкзиб етмәјиндә сәһв нәсә вар? (Мәзмур 10:4)

 2. Нәјә инандығын ваҹибдир. Закари адлы бир оғлан дејир: «Әҝәр һәјатымыз, каинатымыздакы һәр шеј тәсадүф нәтиҹәсиндә јараныбса, онда һеч нәјин мәнасы јохдур». Онун дедикләри мәнтиглидир. Әҝәр тәкамүл дүздүрсә, онда һәјатын мәгсәди јохдур (1 Коринфлиләрә 15:32). Анҹаг, јарадылыш һәгигәтдирсә, онда һәјатын мәгсәди вар вә ҝәләҹәклә бағлы суаллара ганеедиҹи ҹаваблар тапа биләрик (Јеремја 29:11).

  Фикирләш: Тәкамүл вә јарадылыш һагда һәгигәти билмәк һәјатыны неҹә дәјишә биләр?

Дүшүнмәк үчүн суаллар

ИДДИА. «Каинатдакы һәр шеј тәсадүфән баш верән бөјүк партлајыш нәтиҹәсиндә јараныб».

 • Бөјүк партлајыша ким вә ја нә сәбәб олуб?

 •   Һансы даһа мәнтиглидир? Һәр шејин јохдан вар олмасы, јохса нәдәнсә вә ја кимсә тәрәфиндән јаранмасы?

ИДДИА. «Инсанлар һејванлардан әмәлә ҝәлиб».

 • Әҝәр инсанлар һејванлардан әмәлә ҝәлибсә, мәсәлән, мејмундан, онда нијә инсанларын зеһни габилијјәти илә мејмунун зеһни габилијјәти арасында дағлар гәдәр фәрг вар? *

 • Нијә һәтта ән «садә» һәјат формасы белә һејрәтамиз шәкилдә мүрәккәб гурулуша маликдир? *

ИДДИА. «Тәкамүл сүбут олунуб».

 • Буну иддиа едән инсан өзү сүбутлары арашдырыб?

 • Сырф зијалы инсанлар тәкамүлә инандыгларыны дедикләри үчүн тәкамүлә инанан нә гәдәр инсан вар?

^ абз. 18 Бәзиләри иддиа едир ки, инсанын бејни мејмунун бејниндән бөјүк олдуғу үчүн о даһа ағыллыдыр. Бу фикрин доғру олмадығыны «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб» брошүрасынын 28-ҹи сәһифәсиндән (түрк.) охуја биләрсиниз.

^ абз. 19 «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб» брошүрасынын 8—12 сәһифәләринә (түрк.) бах.