Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Тәкамүл, јохса јарадылыш? II һиссә. Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вармы?

Тәкамүл, јохса јарадылыш? II һиссә. Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вармы?

Алекс чаш-баш галыб. О, Аллаһа вә јарадылыша инанырды. Лакин бу ҝүн онун биолоҝија мүәллими иддиа етди ки, тәкамүл фактдыр вә мөтәбәр елми тәдгигатлара әсасланыр. Алекс ағылсыз кими ҝөрүнмәк истәмирди. О, өз-өзүнә фикирләшди: «Әҝәр алимләр тәкамүлү сүбута јетирибләрсә, ону тәкзиб етмәјимин јери вар?»

Бу вәзијјәт сәнә танышдыр? Ола билсин ки, сән ҝөзүнү ачандан Мүгәддәс Китабын бу сөзләринә инанмысан: «Аллаһ ҝөјләри вә јери јаратды» (Јарадылыш 1:1). Анҹаг инсанлар инандырмаға чалышырлар ки, јарадылыш әфсанәдир, тәкамүл исә фактдыр. Сән онлара инанмалысан? Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вар?

Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас верән 2 сәбәб

 1.   Алимләр тәкамүл мәсәләсиндә һәмфикир дејилләр. Онилликләрдир апарылан тәдгигатлара бахмајараг алимләрин тәкамүллә бағлы вердикләри изаһатларда јекдиллик јохдур.

  Фикирләш: Әҝәр алимләр тәкамүл мәсәләсиндә разылыға ҝәлә билмирләрсә, һалбуки онлар бу ишин мүтәхәссисләри сајылыр, сәнин бу тәлими тәкзиб етмәјиндә сәһв нәсә вар? (Мәзмур 10:4)

 2. Нәјә инандығын ваҹибдир. Закари адлы бир оғлан дејир: «Әҝәр һәјатымыз, каинатымыздакы һәр шеј тәсадүф нәтиҹәсиндә јараныбса, онда һеч нәјин мәнасы јохдур». Онун дедикләри мәнтиглидир. Әҝәр тәкамүл дүздүрсә, онда һәјатын мәгсәди јохдур (1 Коринфлиләрә 15:32). Анҹаг, јарадылыш һәгигәтдирсә, онда һәјатын мәгсәди вар вә ҝәләҹәклә бағлы суаллара ганеедиҹи ҹаваблар тапа биләрик (Јеремја 29:11).

  Фикирләш: Тәкамүл вә јарадылыш һагда һәгигәти билмәк һәјатыны неҹә дәјишә биләр?

Дүшүнмәк үчүн суаллар

ИДДИА. «Каинатдакы һәр шеј тәсадүфән баш верән бөјүк партлајыш нәтиҹәсиндә јараныб».

 • Бөјүк партлајыша ким вә ја нә сәбәб олуб?

 •   Һансы даһа мәнтиглидир? Һәр шејин јохдан вар олмасы, јохса нәдәнсә вә ја кимсә тәрәфиндән јаранмасы?

ИДДИА. «Инсанлар һејванлардан әмәлә ҝәлиб».

 • Әҝәр инсанлар һејванлардан әмәлә ҝәлибсә, мәсәлән, мејмундан, онда нијә инсанларын зеһни габилијјәти илә мејмунун зеһни габилијјәти арасында дағлар гәдәр фәрг вар? *

 • Нијә һәтта ән «садә» һәјат формасы белә һејрәтамиз шәкилдә мүрәккәб гурулуша маликдир? *

ИДДИА. «Тәкамүл сүбут олунуб».

 • Буну иддиа едән инсан өзү сүбутлары арашдырыб?

 • Сырф зијалы инсанлар тәкамүлә инандыгларыны дедикләри үчүн тәкамүлә инанан нә гәдәр инсан вар?

^ абз. 18 Бәзиләри иддиа едир ки, инсанын бејни мејмунун бејниндән бөјүк олдуғу үчүн о даһа ағыллыдыр. Бу фикрин доғру олмадығыны «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб» брошүрасынын 28-ҹи сәһифәсиндән (түрк.) охуја биләрсиниз.

^ абз. 19 «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб» брошүрасынын 8—12 сәһифәләринә (түрк.) бах.