О гәдәр чох сөјүш ешитмишәм ки, бу, мәни даһа нараһат етмир. Бу нормалдыр (Кристофер, 17 јаш).

Ушаг оланда даһа чох сөјүш сөјәрдим. Бу вәрдишә јијәләнмәк асан, лакин тәрҝитмәк исә чәтиндир (Ребека, 19 јаш).

 Тест

 • Башгаларынын сөјүш сөјдүјүнү ешитмәк сәнә неҹә тәсир едир?

  • Мән буна һеч әһәмијјәт вермирәм. Мәним үчүн нормалдыр.

  • Бу, мәни бир аз нараһат едир, анҹаг буна ҝөз јумурам.

  • Мәнҹә, бу тәһгирдир. Мән белә шејә дөзә билмәрәм.

 • Тез-тез сөјүш сөјүрсән?

  • Һеч вахт

  • Һәрдәнбир

  • Тез-тез

 • Сәнҹә, сөјүшкәнлик нә дәрәҹә ҹидди мәсәләдир?

  • Әһәмијјәтсиздир

  • Ҹиддидир

 Ҹидди мәсәләдир?

Сөјүшкәнлијә ҹидди мәсәлә кими бахырсан? Дејә биләрсән: «Елә дә јох. Бу бүтүн дүнјанын проблемдир. Һамы сөјүш сөјүр». Доғрудан, бу беләдир?

Тәәҹҹүблү олса да, буну бил ки, ағзыны тәмиз сахламаға чалышан чох инсан вар. Онларын билдији бәзи шејләри башгалары билмир. Мәсәлән:

 • Данышығын әслиндә ким олдуғуну ҝөстәрир. Данышыг тәрзин сәнин дахили аләмини үзә чыхарыр. Тәһгирамиз данышығын инсанларын һиссләринин сәнин үчүн әһәмијјәтли олмадығыны ҝөстәрир. Доғрудан да, сән белә инсансан?

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ағыздан чыхан шејләр исә үрәкдән ҝәлир (Мәтта 15:18)».

  Сөјүш сөјмәклә үнсијјәт даирәни чиркләндирирсән. Нә үчүн белә шејләрлә һәм өзүнү, һәм дә башгаларыны зәһәрләјәсән?

 • Сөјүшкәнлик башгаларынын сәнин һаггында пис фикирдә олмасына сәбәб ола биләр. Бир китабда дејилир: «Данышыг тәрзимиз ишә ҝирмәјимизә вә ишдә јүксәлмәјимизә тәсир етмәклә јанашы, достларымызын кимләр олаҹағыны, аилә үзвләримизин вә иш јолдашларымызын јанында неҹә һөрмәт газанаҹағымызы, мүнасибәтләрин кефијјәтини, кәнар инсанларын бизә неҹә мүнасибәт ҝөстәрәҹәјини мүәјјән едир... Өзүндән соруш, бәлкә сөјүш сөјмәсәјдин, мүнасибәтләр даһа да јахшы оларды?» («Cuss Ҹонтрол»).

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр ҹүр тәһгири... кәнара гојун (Ефеслиләрә 4:31)».

 • Фикирләшмә ки, сөјүш сөјмәклә башгаларынын јанында һөрмәтин артаҹаг. Профессор Алекс Пакер бир китабында белә гејд едир: «Ағзыны сөјүшлә ачан адама гулаг асмаг бездириҹидир». О әлавә едир ки, сөјүшкәнлик «бу ҹүр инсанлара өз һиссләрини ифадә етмәјә, ағыллы, анлајышлы вә шәфгәтли олмаға мане олур. Әҝәр данышығын шит, бош вә мәнасыздырса, онда бу, дүшүнҹәнә дә тәсир едәҹәк».

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Гој дилиниздән һеч бир пис сөз чыхмасын» (Ефеслиләрә 4:29).

 Неҹә тәрҝидә биләрсән?

 • Мәгсәд гој. Бир ај вә ја даһа аз мүддәтдә сөјүшкәнлијин өһдәсиндән ҝәлмәјә чалыш. Наилијјәтләрини ҹәдвәлдә вә ја тәгвимдә гејд ет. Гәтијјәтли ол. Бунунла белә ашағыдакы аддымлары ат.

 • Сөјүшлә долу әјләнҹәләрдән өзүнү ҝөзлә. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Пис достлар јахшы әхлагы позур» (1 Коринфлиләрә 15:33). «Достлар» дејиләндә тәкҹә инсанлар јох, һәм дә әјләнҹә — бахдығын филмләр, ојнадығын видео ојунлар вә динләдијин мусиги нәзәрдә тутулур. 17 јашлы Кеннет дејир: «Севдијин маһнылары охујаркән ритми хошуна ҝәлдији үчүн орада олан сөјүшләр асанлыгла диггәтиндән јајына биләр».

 • Јеткин олдуғуну ҝөстәр. Бәзи инсанлар бөјүдүкләрини ҝөстәрмәк үчүн сөјүш сөјүрләр. Әслиндә бу јанлыш фикирдир. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јеткин инсанлар «ағлыны даима ишләтмәклә ону јахшыны писдән ајырмаға [өјрәшдирир]» (Ибраниләрә 5:14). Белә инсанлар башгаларынын «рәғбәтини» газанмаг үчүн өз принсипләрини тапдаламырлар.

Әслиндә, сөјүш бејни әдәбсиз фикирләрлә чиркләндирмәкдән башга һеч нәјә јарамыр. Онсуз да, дүнја белә шејләрлә чиркләниб. «Сән дә чиркләндирмә... Үнсијјәт даирәни тәмиз тутмаг үчүн өһдәнә дүшәни ет. Һәм өзүнү јахшы һисс едәҹәксән, һәм дә диҝәр инсанлар сәнин јанында өзләрини даһа јахшы һисс едәҹәкләр» — дејә бир китабда гејд едилир («Cuss Control»).