Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Хариҹи ҝөрүнүшүмә чохму алудәјәм?

Хариҹи ҝөрүнүшүмә чохму алудәјәм?

  Тест: Хариҹи ҝөрүнүшүмә алудәјәмми?

 1. Бу вариантлардан һансы сәнә аиддир?

  • Мән һеч вахт хариҹи ҝөрүнүшүмдән разы дејиләм.

  • Хариҹи ҝөрүнүшүмдән бәзән разыјам.

  • Хариҹи ҝөрүнүшүмдән һәмишә разыјам.

 2. Хариҹи ҝөрүнүшүндә ән чох нәји дәјишмәк истәјәрдин?

  • Бојуну

  • Чәкини

  • Бәдәнинин формасыны

  • Сачыны

  • Дәринин рәнҝини

  • Әзәләнин өлчүсүнү

  • Башга нәјисә

 3. Ҹүмләни тамамла.

  ... кефим позулур.

  • Тәрәзијә чыханда

  • Ҝүзҝүјә баханда

  • Өзүмү башгалары илә (достларымла, моделләрлә, кино улдузлары илә) мүгајисә едәндә

 4. Ҹүмләни тамамла

  Чәкими ... өлчүрәм.

  • һәр ҝүн

  • һәр һәфтә

  • бир нечә һәфтәдән-бир

 5. Бунлардан һансы сәнә аиддир?

  • Хариҹи ҝөрүнүшүндән наразысан. «Һәр дәфә өзүмә ҝүзҝүдә баханда орада ҝонбул, ијрәнҹ бәдән гурулушлу инсан ҝөрүрәм. Арыгламаг үчүн аҹ-јалаваҹ ҝәзирәм» (Серена).

  • Хариҹи ҝөрүнүшүнә таразлы јанашырсан. «Ҝөрүнүшүмүздән наразы олмаг үчүн һәр заман нәсә тапылаҹаг, елә шејләр вар ки, ҝәрәк онларла барышасан. Дәјишә билмәјәҹәјимиз шејләрә ҝөрә өзүмүзү үзмәк ағылсызлыгдыр» (Натанја).

Мүгәддәс Китаб бизә мәсләһәт ҝөрүр: «Өзүнүз барәдә лүзумундан чох дүшүнмәјин» (Ромалылара 12:3, Инҹил, 1993). Инсанын өзү барәсиндә мүәјјән дәрәҹәдә дүшүнмәји нормалдыр, һәтта лазымдыр. Мәһз буна ҝөрә биз дишләримизи фырчалајыр вә шәхси ҝиҝијенамыза фикир веририк.

Бәс әҝәр сәндә хариҹи ҝөрүнүшүндән наразычылыг тез-тез баш галдырырса, һәтта артыг алудәчилијә чеврилибсә, онда неҹә? Ола билсин, сән фикирләширсән...

  «Нәјә ҝөрә хариҹи ҝөрүнүшүмдән наразыјам?»

Бунун бир нечә сәбәби ола биләр.

 • Медианын тәсири. «Ҝәнҹләр даима екранларда вә журналларда идеал ҝөрүнүшлү, апарыг образлар ҝөрүрләр вә онларда елә тәәссүрат јараныр ки, онлар да һәмишә белә ҝөрүнмәлидирләр. “Стандартлардан” бир аз кәнара чыхан кими өзүмүзүн өзүмүздән зәһләси ҝедир!» (Келли).

 • Валидејнләрин тәсири. «Мән фикир вермишәм ки, әҝәр аналар өз хариҹи ҝөрүнүшләринә алудәдирләрсә, гызлары да чох вахт онлара охшајыр. Буну ата вә оғул барәдә дә демәк олар» (Рита).

 • Өзү һагда мәнфи фикирдә олмаг. «Хариҹи ҝөрүнүшләринә алудә оланлар даима башгаларындан комплимент ешитмәк истәјирләр. Беләләринин јанында олмаг чох јоруҹудур!» (Ҹина).

Сәбәбиндән асылы олмајараг сән соруша биләрсән...

  «Хариҹи ҝөрүнүшүмдә нәјисә дәјишмәлијәмми?»

Ҝөр сәнин һәмјашыдларын нә дејир.

«Өзүндә бәјәнмәдијин һәр шеји дәјишә билмәзсән, јахшысы будур, өз гүсурларынла барыш. Онда, чох ҝүман ки, башгалары да онлара фикир вермәјәҹәк» (Рори).

«Сағлам олмаг үчүн әлиндән ҝәләни әсирҝәмә. Сағлам олсан, неҹә вар елә ҝөрүнәҹәксән. Әҝәр кимсә сәни олдуғун кими гәбул етмирсә, демәли, о, сәнин достун дејил» (Оливиа).

Нәтиҹә. Јахшы ҝөрүнмәјин үчүн әлиндән ҝәләни ет. Ҝеридә галан шејләрә ҝөрә нараһат олма. Хариҹи ҝөрүнүшүн һагда лүзумундан артыг дүшүнмәјин тәһлүкәли ола биләр. (« Ҹулианын һадисәси»ни оху.)

Анҹаг хариҹи ҝөрүнүшүнә таразлы јанашмаг сәнә өзүнү олдуғун кими гәбул етмәјә көмәк едәҹәк. Ерин дә буна әмин олду. О дејир: «Әлбәттә, мән дә хариҹи ҝөрүнүшүмдән наразы идим, амма диггәт јетирдим ки, мәндә јалныз фикрими мәнфи шејләрә ҹәмләјәндә бу ҹүр һиссләр јараныр. Инди мүнтәзәм олараг идманла мәшғул олур вә дүзҝүн гидаланырам. Галан шејләр исә тәбии шәкилдә өз јерини тутур».

  Ән ҝөзәл дәјишиклик!

Хариҹи ҝөрүнүшүнә таразлы јанашсан, өзүнү даһа јахшы һисс едәҹәксән (һәтта јахшы ҝөрүнәҹәксән). Мүгәддәс Китаб сәнә бу ишдә көмәк едә биләр. Орда ашағыдакы амилләрин үзәриндә ишләмәк мәсләһәт ҝөрүлүр.

 • Мәмнунлуг һисси. «Ҝөзүн ҝөрмәси үрәјин истәмәсиндән јахшыдыр. Бу да пучдур, күләк далынҹа гачмаға бәнзәр» (Ваиз 6:9).

 • Идмана таразлы мүнасибәт. «Физики мәшгин фајдасы бир о гәдәр дә чох дејил» (1 Тимотејә 4:8).

 • Дахили ҝөзәллик. «Инсан заһирә, Рәбб исә үрәјә бахар» (1 Шамуел 16:7).

«Инсанын өзү барәдә нә фикирләшдији онун үзүндән охунур. Әҝәр инсан мәмнун ҝөрүнүрсә, бу, автоматик олараг башгаларыны она ҹәлб едир» (Зара).

«Инсанын ҝөзәҝәлимли олмасы дәрһал диггәти ҹәлб едир. Амма сәни даһа чох дахили ҝөзәллијинә вә јахшы хүсусијјәтләринә ҝөрә јадда сахлајаҹаглар» (Филисија).

Һәмчинин Сүлејманын мәсәлләри 11:22; Колослулара 3:10, 12; 1 Петер 3:3, 4 ајәләринә бах.