Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Дүрүст олмаға дәјәр?

Дүрүст олмаға дәјәр?

 Нијә бәзиләри надүрүстдүр?

Инсанлар дүшүнүр ки, индики дөврдә дүрүст олмаг сәрф етмир. Бәзиләри дүшүнә биләр:

  • «Евдә јалан данышмасам, ҹәза алаҹағам».

  • «Имтаһанда көчүрмәсәм, онда кәсиләҹәјәм».

  • «Бу шеји оғурламасам, ону алмаг үчүн пул јығмалы олаҹағам».

Инсанлар дејә биләр: «Бурада нә вар ки? Онсуз да һамы јалан данышыр».

Әслиндә бу, белә дејил. Ҝәнҹләр дә дахил олмагла хејли адам инаныр ки, дүрүст олмаға дәјәр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк» (Галатијалылара 6:7). Башга сөзлә десәк, әмәлләримиз пис ја да јахшы нәтиҹә верир.

Ҝәлин бәзиләринин јалан данышмағын уҹбатындан һансы пис нәтиҹәләр бичдикләринә бахаг.

«Анама оғланла ҝөрүшмәјим һагда јалан данышдым. О, јалан дедијими билирди. Үчүнҹү дәфә она јалан данышанда исә артыг анамын сәбир касасы долуб-дашды. Буна ҝөрә ҹәзаландырылдым. Ја ики һәфтә телефондан истифадә едә билмәјәҹәкдим, ја да ки бир ај телевизора бахмајаҹагдым. Ондан сонра бир дә анама јалан данышмадым» (Анита).

Дүшүн. Нәјә ҝөрә Анитаја анасынын етибарыны јенидән газанмаг үчүн вахт лазым олду?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Буна ҝөрә дә артыг јаланы кәнара гојдуғунуз үчүн бир-биринизә һәгигәти сөјләјин» (Ефеслиләрә 4:25).

«Валидејнләримә јалан данышдым. Фикирләшдим ки, ҹанымы гуртардым. Бир мүддәт сонра онлар мәндән нә баш вердијини јенидән сорушдулар. Данышдыгларым јалан олдуғу үчүн, тәфәррүатлар јадымда дејилди. Дүзүнү данышанда исә бу ҹүр проблемлә үзләшмирсән» (Ентони).

Дүшүн. Бу вәзијјәтә дүшмәмәк үчүн Ентони нә едә биләрди?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһова јалан данышан дилдән икраһ едир, һагг иш саһиби исә Онун үрәјинҹәдир» (Мәсәлләр 12:22).

«Мәним бир рәфигәм вар. О, һәмишә әһвалатлары бәзәјиб-дүзәјәрәк данышыр. Онун хәтрини чох истәдијим үчүн јалан дејиб-демәдијини јохламырам. Амма, дүзүнү десәм, она инанмаг вә етибар етмәк чох чәтиндир» (Ивон).

Дүшүн. Ивонун рәфигәсинин бу хасијјәти онун адына неҹә тәсир едир?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр саһәдә дүрүст олмаг истәјирик» (Ибраниләрә 13:18).

Бүнөврәдәки чат бүтүн бинаја зијан вурдуғу кими, надүрүстлүк дә сәнин адына хәләл ҝәтирә биләр.

 Дүрүст олмағын һансы хејри вар?

Дүрүст давранараг һансы мүсбәт нәтиҹәләри бичә биләрсиниз? Ҝәлин бәзи нүмунәләрә бахаг.

«Габағымда ҝедән гадынын пулу јерә дүшдү. Мән ону чағырыб, пулу она вердим. О, миннәтдарлығыны билдирди вә деди ки, һәр адам буну етмәзди. Инсанлар етдијим јахшылығы гијмәтләндирәндә севинирәм» (Вивиан).

Дүшүн. Нәјә ҝөрә һәмин гадын пулу она гајтарыланда тәәҹҹүбләнди? Бунун Вивиана һансы фајдасы олду?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Хошбәхтдир о кәсләр ки,.. һәр заман дүрүст давраныр» (Зәбур 106:3).

«Аиләликҹә тәмизлик ишинә бахырыг. Офисләри тәмизләјәндә һәрдән јердән гәпик тапырыг. Онлары столун үстүнә гојуруг. Ишчиләрдән бири буну ҝөрүб әсәбиләширди. О һәтта демишди: “Ахы нәјә лазымдыр?! Гәпик-гурушдур да”. Анҹаг белә десә дә, о, һәмишә бизә етибар едирди» (Ҹулиа).

Дүшүн. Ҹулиаја башга иш үчүн төвсијјә мәктубу лазым оланда сәнҹә, о мәктубда нә јазылаҹаг?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Вар гүввәнлә чалыш ки, Аллаһын һүзуруна Онун бәјәндији бир адам,.. алныачыг бир ишчи кими чыхасан» (2 Тимутијә 2:15).

«Мән 64 саат ишләмишдим, анҹаг мәнә 80 саатлыг мааш верилмишди. Артыг пулу сахламаг истәјәрдим, анҹаг буну етмәдим. Бу һагда баш мүһасибә дедим. О, чох миннәтдар олду. Пулу өзүмдә сахласајдым, ширкәт һеч нә итирмәзди, амма мәним үчүн бу, оғурлуға бәрабәр иди» (Бетани).

Дүшүн. Ширкәтдән оғурламаг инсандан оғурламагдан даһа аз әһәмијјәтли сајылыр?

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јеһова фитнәкардан икраһ едәр, амма салеһ адамла достлуг едәр» (Мәсәлләр 3:32).