Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Секстинг барәдә нәји билмәлијәм?

Секстинг барәдә нәји билмәлијәм?

 Секстинг нәдир?

«Секстинг» електрон форматда сексуал характерли шәкил, мәтн вә видеоларын ҝөндәрилмәси демәкдир. Бир киши дејир: «Инди бу, демәк олар ки, үнсијјәт етмәјин ади үсулларындан биридир. Әввәл-әввәл месажлашырсыныз вә бир дә ајылырсыныз ки, артыг бир-биринизә месаж јох, еһтирас ојадан шәкилләр ҝөндәрирсиниз».

Инсанлар нәјә ҝөрә белә едирләр? «Нју-Јорк Тајмс» гәзетиндә прокурорун баш мүавининин сөзләри ҝәтирилирди. О демишди: «Бәзи јенијетмәләр ҝөрүшдүкләри гызын (оғланын) чылпаг шәклини мобил телефонларында сахламагла актив ҹинси һәјат јашадыгларыны сәрҝиләјирләр». Һәтта бир јенијетмә гыз буну «тәһлүкәсиз ҹинси әлагә»нин бир нөвү адландырыр. О дејир ки, белә һалларда «арзуолунмаз һамиләлик вә ҹинси јолла өтүрүлән хәстәликләрә јолухмаг горхусу олмур».

Јенијетмәләрин секстинглә мәшғул олмаларынын диҝәр сәбәбләри:

 • мүнасибәтдә олмаг истәдикләри кәслә флирт етмәк;

 • ачыг-сачыг шәкил ҝөндәрән адамын гаршысында «борҹлу» галмамаг.

 Белә ишләрин ахыры неҹә олур?

Мобил телефон васитәсилә ҝөндәрдијин шәклин саһиби артыг сән дејилсән, ондан неҹә истифадә олунаҹағына вә сәнә неҹә ад газандыраҹағына нәзарәт едә билмәзсән. Пју адына Тәдгигат Мәркәзинин мүтәхәссисләриндән бири олан Аманда Ленһарт секстинглә бағлы һесабатда дејир: «Сәһв вә пис һәрәкәтләрин сүбутларыны башгаларына өтүрмәк вә онлары архивләшдирмәк һәлә һеч вахт бу гәдәр асан олмајыб».

Елә дә олур ки,

 • чылпаг шәкил алан шәхс достларыны әјләндирмәк үчүн шәкли онлара ҝөндәрир;

 • хәјанәтә уғрајан оғланлар гисас алмаг мәгсәдилә ҝөрүшдүкләри гызларын чылпаг шәкилләрини башгаларына ҝөндәрирләр.

НӘЈИ БИЛМӘЛИСӘН? Бир чох һалларда чылпаг шәкилләрин ҝөндәрилмәси ушагбазлыг вә ја ушаг порнографијасыны јајмагла бир тутулур. Секстинглә мәшғул олан бәзи азјашлылар һәтта ҹинси ҹинајәт төрәтмәкдә иттиһам едилиб.

 Аллаһ буна неҹә бахыр?

Мүгәддәс Китабда Аллаһын ҹинси әлагәјә јалныз никаһ дахилиндә иҹазә вердији дејилир (Сүлејманын мәсәлләри 5:18). Аллаһ евли олмајан инсанлар арасында ҹинси мүнасибәтин олмасыны гадаған едир. Бәзи Мүгәддәс Китаб ајәләринә нәзәр салаг:

 • «Ҹинси әхлагсызлығы, һәр ҹүр натәмизлији вә ја аҹҝөзлүјү дилинизә белә ҝәтирмәјин,.. аранызда абырсыз һәрәкәтләрә, налајиг зарафатлара, үмумијјәтлә, әдәбсиз шејләрә јер вермәјин» (Ефеслиләрә 5:3, 4).

 • «Бәдәнинизин үзвләриндәки мејилләри — ҹинси әхлагсызлыға, натәмизлијә, шәһвәтә, еһтираса... мејилләри өлдүрүн» (Колослулара 3:5).

Бу ајәләр јалныз әхлагсызлыгдан (никаһданкәнар ҹинси әлагәдән) јох, һәмчинин натәмизлик (бу сөз һәр ҹүр ҹинси мурдарлыға аид едилир) вә шәһвәт (бу сөз алтында никаһ дахилиндә тәмин олуна биләҹәк нормал романтик һиссләр јох, налајиг давранышлара ҝәтириб чыхараҹаг еһтирас нәзәрдә тутулур) кими һәр шејдән чәкиндирир.

Өзүндән соруш:

 • Нәјә ҝөрә демәк олар ки, чылпаг шәкилләри алмаг вә ҝөндәрмәк натәмизлијин бир нөвүдүр?

 • Секстинг налајиг һисс олан шәһвәти неҹә аловландырыр?

 • Нәјә ҝөрә чылпаг шәкилләрә бахмаг вә ја јајмаг истәји зәрәрлидир?

Мүгәддәс Китабда гәләмә алынан нөвбәти сөзләр секстингдән гачынмаға даһа чох әсас верир.

 • «Вар гүввәнлә чалыш ки, Аллаһын һүзуруна Онун бәјәндији бир адам,.. алныачыг бир ишчи кими чыхасан» (2 Тимотејә 2:15).

 • «Ҝөрүн сиз мүгәддәс давранышда вә Аллаһа сәдагәтдә неҹә инсан олмалысыныз» (2 Петер 3:11).

Бу ајәләр намуслу олмағын дәјәрини ҝөстәрир. Инсан ләјагәтли даврананда һансыса һәрәкәтинин сонрадан онун зәрәринә олаҹағындан горхмајаҹаг (Галатијалылара 6:7).

Өзүндән соруш:

 •  Мән неҹә инсанам?

 •  Башгаларынын адына ләкә ҝәтирмәкдән еһтијат едирәм?

 •  Кимисә инҹидәҹәк шејләрлә әјләнмәк истәјирәм?

 •  Секстинг адыма неҹә тәсир едә биләр?

 •  Бунунла мәшғул олмағым валидејнләримин мәнә олан етибарыны сарсытмајаҹаг ки?

ОЛМУШ ҺАДИСӘ. «Мәним рәфигәм вар. О, бир оғланла ҝөрүшүрдү вә мүнасибәтләрини ҝизли сахлајырды. Сонра исә рәфигәм оғлана чылпаг шәклини ҝөндәрди, оғлан да она өз шәклини ҝөндәрди. Һеч 2 ҝүн кечмәди ки, атасы онун телефонуну јохламаг гәрарына ҝәлди. Атасы онун јазышмаларыны ҝөрәндә аз галды дәли олсун. О, гызы илә данышды вә рәфигәм һәр шеји бојнуна алды. Гыз чох пешман олса да, валидејнләри, доғрудан да, шокда идиләр вә мәјус олмушдулар. Онлар бир дә она етибар едә биләҹәкләринә әмин дејилләр».

Факт. Чылпаг шәкилләр ҝөндәрәнин дә, баханын да ләјагәти алчалыр. Ҝөрүшдүјү оғлан тәрәфиндән секстинглә мәшғул олмаға тәһрик едилән бир јенијетмә дејир: «Өзүмдән ијрәнирдим вә утанырдым».

Секстингин әхлаги, етик вә һүгуги нәтиҹәләрини нәзәрә алараг, Мүгәддәс Китабын нөвбәти мәсләһәтләринә риајәт етмәк даһа јахшыдыр:

 • «Ҝәнҹлијә хас истәкләрдән гач» (2 Тимотејә 2:22).

 • «Гојма ҝөзләрим фани шејләрә бахсын» (Мәзмур 119:37).

 Сән нә едәрдин?

Ҝәлин Мүгәддәс Китабда верилән мәсләһәтләрин реал һәјатда неҹә еффектив олдуғуна бахаг. Ҹанетин сөзләрини оху вә сонра исә һансы вариантын јахшы олдуғуну сеч.

«Бир дәфә мән оғланла таныш олдум вә биз бир-биримизә нөмрәләримизи вердик. Һеч бир һәфтә кечмәмиш о, мәндән ачыг чимәрлик ҝејиминдә шәкилләрими ҝөндәрмәјими истәди».

Неҹә дүшүнүрсән, Ҹанет нә етмәлидир? Сән нә едәрдин?

 • ВАРИАНТ А. Сән дүшүнә биләрсән: «Бурада һеч бир пис шеј јохдур. Онсуз да нә вахтса чимәрлијә ҝетсәјдик, о, мәни бу ҝејимдә ҝөрәҹәкди».

 • ВАРИАНТ Б. Сән дүшүнә биләрсән: «Мәгсәдини тутмадым. О гәдәр дә ачыг олмајан шәклими ҝөндәрим, сонра ҝөрүм нә олаҹаг».

 • ВАРИАНТ В. Сән дүшүнә биләрсән: «Бу оғланын нијјәти бәллидир. Месажыны силим ҝетсин».

Ән јахшы вариант Ҹ вариантыдыр, елә дејилми? Мүгәддәс Китабда бу һагда дејилир: «Узагҝөрән габагҹадан шәри ҝөрүб ондан гачар, ҹаһил исә ирәли чыхар, зијан тапар» (Сүлејманын мәсәлләри 22:3).

Бу тестдән дә ҝөрүнүр ки, чох вахт диҝәр налајиг һәрәкәтләрдә олдуғу кими, секстингин дә көкүндә јанлыш дост сечими дурур (Сүлејманын мәсәлләри 13:20). Сара адлы бир ҝәнҹ гадын дејир: «Налајиг һәрәкәтләри ҝөтүрмәјән инсанларла отуруб-дур». Делиа да онун фикринә шәрикдир: «Бәзи дырнагарасы достлар әхлагыны горумаға јох, ону позмаға чалышырлар. Әҝәр онлар Аллаһын гануна зидд давранырларса, сәни дә буна тәһрик едәҹәкләр. Сән доғрудан да, белә давранмаг истәјәрдин?»