Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

2eҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Нијә өзүмү кәсиб-јаралајырам?

Нијә өзүмү кәсиб-јаралајырам?

  Кәсмәк дејиләндә нә нәзәрдә тутулур?

Кәсмәк дејиләндә кәсиҹи аләтлә өзүнү јараламаг нәзәрдә тутулур. Асылылыг һалыны алан бу вәрдиш өзүнү јараламағын үсулларындан јалныз биридир. Өзүнә хәтәр јетирмәјин диҝәр үсуллары исә бәдәнин мүхтәлиф наһијәләрини јандырмаг вә ја вурараг ҝөјәртмәкдир. Бу мәгаләдә инсанын өзүнә кәсиҹи аләтләрлә хәтәр јетирмәсиндән сөз ачылыр, амма бурадакы принсипләр диҝәр һаллара да аид едилә биләр.

Билијини јохла: дүздүр, јохса сәһв?

  1. Јалныз гызлар өзләрини кәсирләр.

  2. Өзүнү кәсиҹи аләтләрлә јараламаг Мүгәддәс Китабын Левилиләр 19:28 ајәсиндәки әмри позур. Орада дејилир: «Бәдәнинизә јара вурмајын».

Дүзҝүн ҹаваблар:

  1. Сәһв. Бу проблем даһа чох гызлар арасында јајылса да, оғланлар да кәсиҹи аләтләрлә вә диҝәр үсулларла өзләринә хәтәр јетирирләр.

  2. Сәһв. Левилиләр 19:28 ајәсиндә гәдим бүтпәрәст халгларын дини ајининдән сөһбәт ҝедир вә бу мәгалә илә әлагәси јохдур. Лакин бурадан белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олар ки, севән Јараданымыз бәдәнимизә зәрәр вурмағымызы истәмир (1 Коринфлиләрә 6:12; 2 Коринфлиләрә 7:1; 1 Јәһја 4:8).

  Инсанлар нәјә ҝөрә белә едирләр?

Билијини јохла: сәнҹә, һансы фикир даһа дүздүр?

Инсанлар өзләрини она ҝөрә кәсирләр ки...

  1. мәнәви әзабларына сон гојмаг истәјирләр.

  2. интиһара ҹәһд ҝөстәрирләр.

Дүзҝүн ҹаваб: А. Бу аддымы атанларын әксәријјәти буну өзүнү өлдүрмәк мәгсәдилә етмир. Онлар садәҹә чарәсизлик һиссиндән азад олмаг истәјирләр.

Ҝөрәк нәјә ҝөрә ҝәнҹләр бәдәнләринә хәтәр јетирирләр.

Силиа: «Бу, мәни сакитләшдирирди».

Тамара: «Белә едәндә, санки, ҹаным мәнәви ағрыдан гуртулурду. Физики ағры мәнәви әзабдан јахшы иди».

Керри: «Гәм дәрјасына батмагдан зәһләм ҝедирди. Өзүмү кәсәндә бүтүн фикрим физики ағрыда олурду вә кәдәрими унудурдум».

Ҹеррин: «Һәр дәфә өзүмү кәсәндә, демәк олар ки, әтрафда баш верәнләрдән бихәбәр олурдум вә проблемләрими һәлл етмәли олмурдум. Бу да мәним хошума ҝәлирди».

  Сәнин дә белә проблемин варса, буна неҹә сон гоја биләрсән?

Јеһова Аллаһа дуа етмәк емосионал вәзијјәтинин јахшылашмасында ваҹиб аддым ола биләр. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, сизин гејдинизә галыр» (1 Петер 5:7).

Мәсләһәт. Әввәл-әввәл гыса дуалар едә биләрсән. Мәсәлән, белә демәк олар: «Јеһова, мәнә көмәк елә». Вахт кечдикҹә ачылышаҹагсан вә «һәр ҹүр тәсәлли Аллаһы» Јеһоваја үрәјини бошалда биләҹәксән (2 Коринфлиләрә 1:3, 4).

Дуа психотерапија үсулу дејил. Бу, сәмави Атанла әсил үнсијјәтдир. О сөз верир: «Сәни гүввәтләндирәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм. Садиг сағ әлимлә сәнә дајаг олаҹағам» (Јешаја 41:10).

Белә проблеми олан ҝәнҹләрин бир чоху һиссләрини валидејнләри илә вә ја диҝәр јеткин инсанла бөлүшмәклә раһатлыг тапмышлар. Ҝәлин белә едән үч ҝәнҹин сөзләринә нәзәр јетирәк.

  Дүшүнмәк үчүн суаллар

  • Көмәк алмаға өзүнү һазыр һисс едәндә кимә јахынлашаҹагсан?

  • Проблемин һагда дуада Јеһоваја нә дејә биләрсән?

  • Сәнә стрессдән вә нараһатчылыгдан азад олмаға көмәк едәҹәк һансы ики үсулун адыны чәкә биләрсән? (Өзүнә хәтәр јетирмәк олмасын.)

WEB:OnSiteAdTitleНијә өзүмү кәсиб-јаралајырам?