Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Баҹы-гардашынла јола ҝедирсән?

Баҹы-гардашынла јола ҝедирсән?

 «Меһрибан дүшмәнләр»

Бәзән баҹы-гардашлары «меһрибан дүшмәнләр» адландырмаг олар. Онлар бир-бирләрини чох истәјир, амма бәзән бир-бирләрини ҝөрмәјә ҝөзләри олмур. Һелена адлы 18 јашлы ҝәнҹ дејир: «Балаҹа гардашым мәни гыҹыгландырыр. О, мәни өзүмдән чыхармаг үчүн нә дејәҹәјини, едәҹәјини чох јахшы билир».

Бәзи баҹы-гардашлар мүбаһисәни һәлл етмәк үчүн сөһбәт едиб, бир-бириләри илә дил тапыр. Мәсәлән:

 • Бир отагда галан ики гардаш арасында шәхси һәјатла бағлы мүбаһисә дүшә биләр. Вәзијјәти неҹә дүзәлтмәк олар? Онлар ҝүзәштә ҝетмәји өјрәнмәли вә бир-бирләринин еһтијаҹларыны нәзәрә алмалыдырлар. Лука 6:31 ајәсиндәки принсипә ујғун давранын.

 • Ики баҹы арасында бир-бирләринин палтарларыны иҹазәсиз ҝејинмәк үстүндә дава дүшә биләр. Вәзијјәти неҹә дүзәлтмәк олар? Мәсәләни мүзакирә едиб, сәрһәд гојмаг лазымдыр. 2 Тимутијә 2:24 ајәсиндәки принсипә ујғун давранын.

Бәзи вәзијјәтләрдә баҹы-гардашлар арасында ҹидди проблемләр олур вә бунун ахыры һеч дә јахшы гуртармаја биләр. Ҝәлин Мүгәддәс Китабда јазылмыш ики нүмунәјә нәзәр салаг.

 • Мәрјәмлә Һарунун гардашлары Мусаја пахыллыг етмәләри фаҹиә илә гуртарды. Сајлар 12:1—15 ајәләриндәки һадисәни оху. Өзүндән соруш: «Баҹы-гардашыма гаршы пахыллыг етмәмәк үчүн нә едә биләрәм?»

 • Габил гардашы Һабилә әсәбиләшди вә ахырда ону өлдүрдү. Јарадылыш 4:1—12 ајәләриндәки һадисәни оху. Өзүндән соруш: «Баҹы-гардашыма гәзәбләнмәмәк үчүн нә едә биләрәм?»

 Сүлһү горумағын ики сәбәби

Баҹы-гардашынла јола ҝетмәк нә гәдәр чәтин олса да, ән азы, ики сәбәбә ҝөрә сүлһә ҹан атмаға дәјәр.

 1. Бу, јеткинлијин әламәтидир. Алекс адлы ҝәнҹ дејир: «Мән бир санијәнин ичиндә ики балаҹа баҹыма әсәбләширдим. Амма инди онлара гаршы сакит вә сәбирлијәм. Јәгин фикирләширсиниз ки, мән артыг бөјүмүшәм».

  Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Өзүндән тез чыхмајан бәсирәт саһибидир, һөвсәләсиз исә сәфеһлијини нүмајиш етдирәр» (Мәсәлләр 14:29).

 2. Бу, ҝәләҹәк үчүн тәҹрүбәдир. Әҝәр сән баҹы-гардашынын гејри-камиллијинә дөзә билмирсәнсә, онда сабаһ һәјат јолдашынла, иш јолдашларынла, мүдиринлә вә ја әтрафындакы диҝәр инсанларла неҹә јола ҝедәҹәксән?

  Һәјатын ҝерчәклији: Ҝәләҹәкдә гураҹағын мүнасибәтләрин уғурлу олмасы үчүн ҝәрәк үнсијјәт етмәк вә дил тапмаг баҹарығын олсун. Бу габилијјәтә јијәләнмәк үчүн аиләдән јахшы јер ола билмәз.

  Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын» (Ромалылара 12:18).

Баҹы-гардашынла арандакы проблеми һәлл етмәк үчүн көмәк истәјирсән? Елә исә «Һәмјашыдларын нә дејир?» јарымбашлығыны оху вә «Баҹы-гардашынла јола ҝедирсән?» адлы чалышма вәрәгини тамамла.