Контентә кеч

Ҝәнҹләрин суаллары

Нараһатчылыг кечирмәмәк үчүн нә едә биләрәм?

Нараһатчылыг кечирмәмәк үчүн нә едә биләрәм?

 Сәни нә нараһат едир?

Бах ҝөр ашағыдакы фикирләрдән һансылар бәзән сәнин кечирдијин һиссләри тәсвир едир?

«Һәмишә фикирләширәм: “Бирдән..? Бирдән машын гәзасына дүшсәк? Бирдән тәјјарәмиз гәза етсә?” Һеч бир сағламдүшүнҹәли инсан мәним нараһат олдуғум шејләрә ҝөрә бу гәдәр нараһатчылыг кечирмир» (Чарлз).

«Һәмишә дахилимдә нараһатчылыг кечирирәм, санки дағ сичаны кими чархын ичәрисиндә гачырам, анҹаг ҝедиб бир јерә чыха билмирәм. Өзүмү өлдүрүрәм, чалышыб-вурушурам, амма һеч нәји јарыда билмирәм!» (Анна).

«Инсанлар мәнә дејәндә ки, һәлә ки мәктәбдә охудуғума ҝөрә чох шанслыјам, өз-өзүмә фикирләширәм: “Онлар мәктәбдә охумағын неҹә стрессли олдуғуну билмирләр!”» (Даниел).

«Елә бил тәзјиг алтындајам. Һәмишә нә олаҹағына, нә едәҹәјимә ҝөрә нараһатчылыг кечирирәм» (Лаура).

Факт. Мүгәддәс Китабда да дејилдији кими, биз «чәтин бир вахтда» јашајырыг (2 Тимутијә 3:1). Буна ҝөрә дә нараһатчылыг һисси бөјүкләрдән чох ҝәнҹләрдә өзүнү бүрузә верә биләр.

 Нәјәсә ҝөрә нараһат олмаг һәмишә писдир?

Хејр. Мүгәддәс Китаб да дејилир ки, инсанын севдији шәхси разы салмаг үчүн нараһатлыг кечирмәси јахшыдыр (1 Коринфлиләрә 7:32—34; 2 Коринфлиләрә 11:28).

Һәмчинин нараһатчылыг инсаны һәрәкәтә тәшвиг едир. Мәсәлән, ҝәлән һәфтә мәктәбдә имтаһан верәҹәксән. Нараһатчылыг сәни вадар едәҹәк ки, имтаһана бу һәфтәдән һазырлашасан вә бу, сәнин јахшы гијмәт алмағына көмәк едә биләр!

Нараһатчылыг сәни тәһлүкәдән хәбәрдар едир. Серена адлы бир јенијетмә гыз дејир: «Адам биләндә ки, нәјисә дүз етмәјиб, нараһат олмаға башлајыр. Вә виҹданыны сакитләшдирмәк үчүн сәһвини дүзәлтмәјә чалышыр» (Јагуб 5:14 ајәси илә мүгајисә ет).

Факт. Нараһатчылыг кечирмәк адамы дүзҝүн давранмаға тәшвиг едирсә, хејирлидир.

Бәс бирдән нараһатчылыг сәни бәдбин фикирләрин тәләсинә салса?

Нараһатчылыг кечирәндә өзүнү лабиринтин ичиндә һисс едә биләрсән, амма кәнардан кимсә сәнә чыхыш јолу ҝөстәрә биләр

Нүмунә. 19 јашлы Ричард дејир: «Һәр һансыса ҝәрҝин вәзијјәтин нәтиҹәсини фикирләшәндә мәни горху бүрүјүр. Бу шеји бејнимдә тәкрар-тәкрар ҝөтүр-гој едәндә исә нараһатчылығым даһа да артыр».

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Сакит үрәк ҹаны сағлам едәр» (Мәсәлләр 14:30). Нараһатчылыг һәмчинин баш ағрысы, баш ҝиҹәлләнмәси, мәдә позунтусу, үрәк дөјүнтүсүнүн тезләшмәси кими хошаҝәлмәз симптомлара сәбәб ола биләр.

Әҝәр нараһатчылыг сәнә фајда јох, зәрәр верирсә, онда нә едә биләрсән?

 Өһдәсиндән неҹә ҝәлә биләрсән?

 • Нараһат олмаға дәјиб-дәјмәдијини фикирләш. «Өз мәсулијјәтләринә ҝөрә нараһат олмаг башга, һәддән артыг нараһат олмаг исә тамам башга шејдир. Бу, мәнә бир дејими хатырладыр. Нараһатчылыг јырғаланан креслоја бәнзәјир. Нә гәдәр ҝүҹ сәрф едиб һәрәкәт етсән дә, анҹаг һеч јерә ҝедиб чыха билмирсән» (Катрин).

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һансыныз гајғы чәкмәклә өмрүнү бир гарыш да олса, узада биләр?» (Мәтта 6:27).

  Бу нә демәкдир? Әҝәр сәнин нараһатчылығын проблеми һәлл етмирсә, онда бу, сәнә әлавә проблемләр јарадаҹаг, ја да өзү проблемә чевриләҹәк.

 • Сабаһын ҝәтирәҹәји гајғылара ҝөрә нараһат олма. «Бир анлыг фикирләш. Бу ҝүн сәни нараһат едән шеј сабаһ, бир ај, бир ил, беш ил сонра да сәни нараһат едәҹәкми?» (Ентони)

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Буна ҝөрә дә һеч вахт сабаһкы ҝүн үчүн нараһат олмајын, чүнки сабаһкы ҝүн өзү илә јени гајғылар ҝәтирәҹәк. Һәр ҝүнүн дәрди өзүнә бәсдир» (Мәтта 6:34).

  Бу нә демәкдир? Ҝәләҹәкдә олмасыны еһтимал етдијин проблемләрә ҝөрә чох да фикир чәкмәк лазым дејил. Бәлкә дә, бәзиләри һеч олмады.

 • Дәјишдирә билмәјәҹәјин шејләрлә јашамағы өјрән. «Едә биләҹәјин ән јахшы шеј вәзијјәтә һазырлыглы олмаг үчүн әлиндән ҝәләни етмәкдир, анҹаг бир шеји гәбул етмәк лазымдыр ки, бәзи шејләри һәлл етмәк бизим әлимиздә дејил» (Роберт).

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Гачышы һәмишә бәрк гачанлар удмур... уғуру да һәмишә биликли адам газанмыр. Чүнки һамысынын габағына вахт вә тәсадүф чыхыр» (Ваиз 9:11).

  Бу нә демәкдир? Бәзән вәзијјәтини дәјишә билмәрсән, амма она олан мүнасибәтини дәјишә биләрсән.

 • Өз вәзијјәтинә дүзҝүн нөгтеји-нәзәрдән бах. «Баша дүшдүм ки, вәзијјәтә үмуми бахмалыјам, хырдалыгларына ҝөрә һәддән артыг нараһат олмамалыјам. Даһа ваҹиб шејләри сечәрәк, ҝүҹүмү онлара сәрф етмәлијәм» (Алексис).

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Даһа ваҹиб шејләри ајырд етмәји [баҹарын]» (Филиппилиләрә 1:10).

  Бу нә демәкдир? Проблемләринә дүзҝүн нөгтеји-нәзәрдән јанашан инсан даһа аз фикир чәкир.

 • Дәрдини киминләсә бөлүш. «Алтынҹы синифдә охујурдум. Сабаһкы ҝүнә ҝөрә горхдуғум үчүн мәктәбдән һәмишә нараһат ҝәлирдим. Һиссләрими валидејнләримлә бөлүшәндә онлар мәнә гулаг асардылар. Нә јахшы ки, јанымда идиләр. Мән онлара ҝүвәнир вә онларла раһат сөһбәт едә билирдим. Бу, мәнә көмәк едирди ки, сабаһкы ҝүнә һазыр олум» (Мерлин).

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ниҝаранчылыг үрәји сыхар, хош сөз көнлү шад едәр» (Мәсәлләр 12:25).

  Бу нә демәкдир? Валидејнләрин вә ја достларын нараһатчылығыны азалтмаг үчүн сәнә фајдалы мәсләһәтләр верә биләрләр.

 • Дуа ет. «Уҹадан дуа етмәк мәнә көмәк едир. Бунун сајәсиндә нараһатчылыгларымы бејнимдә фырлатмагданса, дилә ҝәтирә билирәм. Бу, һәмчинин, мәнә көмәк едир ки,Јеһованын нараһатчылыгларымдан бөјүк олдуғуну баша дүшүм» (Лаура).

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, гајғынызы чәкир» (1 Бутрус 5:7).

  Бу нә демәкдир? Дуа психоложи раһатлыг методу дејил. Бу, Јараданымыз Јеһова Аллаһла ҝерчәк үнсијјәтдир. О, белә вәд едир: «Тәлаша дүшмә, сәнин Аллаһын Мәнәм. Сәнә гүввәт верәҹәјәм, сәнә көмәк едәҹәјәм» (Әшија 41:10).