Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Мәнә саташанда...

Мәнә саташанда...

 Саташмаг нәдир?

Саташмаға истәнилән хошаҝәлмәз ҹинси давранышлар, о ҹүмләдән тохунма вә һәтта сексуал характерли сөз атмаг да дахилдир. Лакин бәзән саташмағы шылтаглыг вә флиртдән ајырд етмәк чәтин ола биләр.

Бу садалананлар арасындакы фәрги билирсән? « Саташмаг нәдир?» бөлмәсиндәки суаллара ҹаваб верәрәк бу фәрги өјрән!

Тәәссүфләр олсун ки, мәктәби битирдикдән сонра да бу проблемдән јаха гуртармаг чох вахт мүмкүн олмур. Лакин сәнә саташанда индидән неҹә давранмағы билсән, ишә дүзәләндә сәнин үчүн чәтин олмајаҹаг. Һәтта, ола билсин, һәмин шәхсин башгаларына саташмасынын да гаршысыны алдын!

 Мәнә саташырларса, нә едим?

Әҝәр саташмағын нә олдуғуну билсән вә она дүзҝүн реаксија ҝөстәрмәји өјрәнсән, чох ҝүман ки, бунун гаршысыны аларсан. Ҝәл үч вәзијјәтә нәзәр салаг вә ҝөрәк белә һалларда сән неҹә давранардын.

ВӘЗИЈЈӘТ: «Ишдә бәзи кишиләр дәгигәбашы мәнә дејирләр: “Сән неҹә дә ҝөзәлсән, каш ки, 30 јаш ҹаван олајдым!” Һәтта онлардан бири бир дәфә архамҹа ҝәләрәк сачымы ијләмишди!» (Табита, 20 јаш).

Табита фикирләшә биләрди: «Әҝәр буна мәһәл гојмасан, јәгин, әл чәкәр».

Бу ҹүр дүшүнмәк нәјә ҝөрә дүзҝүн дејил? Експертләр дејирләр ки, әҝәр инсан она саташан адама фикир вермирсә, чох ҝүман ки, һәмин адам бу ҹүр давранмаға давам едәҹәк вә һәтта даһа да бетәр олаҹаг.

Белә етсән мәсләһәтдир: онунла даныш. Сакит, анҹаг гәти шәкилдә о адама билдир ки, онун данышыг вә давранышына дөзмәк фикрин јохдур. 22 јашлы Туран дејир: «Кимсә мәнә әдәбсиз тәрздә тохунанда үзүмү һәмин адама чевириб дејирәм: “Бир дә бармағын мәнә дәјмәсин”. Чох вахт бу, оғланлары тәәҹҹүбләндирир». Әҝәр бундан сонра да сәндән әл чәкмирләрсә, гәтијјәтли ол вә тәслим олма. Јүксәк әхлаг дәјәрләрини горумагла бағлы Аллаһын Кәламында дејилир: «Етимадла долараг, мөһкәм [дурун]» (Колослулара 4:12, Инҹил, 1996).

Бәс әҝәр саташан шәхс сәнә һәдә-горху ҝәлирсә, онда неҹә? Она баш гошма. Дәрһал һәмин јердән узаглаш вә етибарлы бир бөјүкдән көмәк истә.

ВӘЗИЈЈӘТ: «Алтынҹы синифдә охујанда бир ҝүн ики гыз дәһлиздә габағымы кәсди. Онлардан бири лесбиан иди вә мәним онунла ҝетмәјими истәјирди. Она “јох” демәјимә бахмајараг, онлар һәр ҝүн тәнәффүс заманы мәнә саташмаға давам едирди. Һәтта бир дәфә мәни дивара гыснадылар!» (Викторија, 18 јаш).

Викторија фикирләшә биләрди: «Әҝәр бу һагда кимәсә данышсам, мәним аҹиз олдуғуму фикирләшәҹәкләр вә ола билсин ки, мәнә инанмајаҹаглар».

Бу ҹүр дүшүнмәк нәјә ҝөрә дүзҝүн дејил? Әҝәр суссан, онда һәмин адам нәинки сәнә саташмаға давам едәҹәк, һәтта башгаларына да илишәҹәк (Ваиз 8:11).

Белә етсән мәсләһәтдир: көмәк истә. Валидејнләрин вә мүәллимләрин вәзијјәтин өһдәсиндән ҝәлмәјин үчүн сәнә дајаг ола биләрләр. Бәс әҝәр данышдығын инсанлар сәнин сөзләрини ҹидди гәбул етмирләрсә, онда неҹә? Белә ет: һәр дәфә сәнә саташанда буну деталларына гәдәр јаз. Һәр һадисәнин тарихини, вахтыны вә баш вердији јери, еләҹә дә саташан кәсин дедији сөзләри гејд ет. Сонра онун бир нүсхәсини валидејнинә вә ја мүәллиминә вер. Бир чох инсанлар јазылы шәкилдә олан шикајәтләрә даһа ҹидди јанашырлар, нәинки шифаһи.

ВӘЗИЈЈӘТ: «Мән регби командасында ојнајан бир оғландан дәһшәт горхурдум. Онун боју тәхминән ики метр, чәкиси исә 135 килограм оларды! Бу оғлан бејнинә салмышды ки, мәнимлә јатмалыдыр. О, бүтүн ил боју һәр ҝүн мәни боғаза јығырды. Бир ҝүн синифдә икимиз галмышдыг вә о, мәнә доғру ҝәлмәјә башлады. Мән јеримдән сычрадым вә синифдән гачдым» (Ҹулјет, 18 јаш).

Ҹулјет фикирләшә биләрди: «Белә давранмаг оғланлара хасдыр».

Бу ҹүр дүшүнмәк нәјә ҝөрә дүзҝүн дејил? Әҝәр һамы белә фикирләшсә, онда чәтин ки, сәнә саташан адам дүзәлсин.

Белә етсән мәсләһәтдир: зарафата салараг вә ја ҝүлүмсәјәрәк үстүндән кечмә. Гој саташан кәс үз ифадәндән, еләҹә дә үмуми реаксијандан сәнин үчүн нәјин јол верилән олуб-олмадығыны ајдын ҝөрсүн.

 Белә вәзијјәтдә нә етмәлијәм?

ОЛМУШ ӘҺВАЛАТ 1. «Үмумијјәтлә, инсанларла кобуд данышмағы хошламырам. Буна ҝөрә дә әввәлләр оғланлар мәнә саташанда онлара: “Еләмә дә, бәсдир”, — дејирдим, анҹаг буну гәти јох, мүлајим шәкилдә вә чох вахт ҝүлүмсәјәрәк дејирдим. Оғланлар да дүшүнүрдү ки, онларла флирт едирәм» (Табита).

  • Табитанын јериндә сән олсајдын, нә едәрдин? Нијә?

  • Сәнә саташан оғлан вә ја гыз һансы һәрәкәтләриндән сәнин флирт етдијин гәнаәтинә ҝәлә биләрләр?

ОЛМУШ ӘҺВАЛАТ 2. «Һәр шеј бәдән тәрбијәси дәрсиндә оғланларын мәнә атдығы бир-ики әдәбсиз сөздән башлады. Бир нечә һәфтә әрзиндә онларын сөзләринә мәһәл гојмурдум, лакин бу, вәзијјәти даһа да ағырлашдырды. Сонра оғланлар јанымда отуруб әлләрини чијнимә гојмаға башладылар. Һәр дәфә онлары итәләсәм дә, әл чәкмирдиләр. Ахырда онлардан бири балаҹа бир кағызда әдәбсиз тәклиф јазыб мәнә верди. Мән дә ону мүәллимимә вердим. Һәмин оғлан мәктәбдән говулду. Баша дүшдүм ки, ҝәрәк бәри башдан мүәллимин јанына ҝедәјдим» (Сәбинә).

  • Неҹә фикирләширсән, нәјә ҝөрә Сәбинә лап әввәлдән мүәллимин јанына ҝетмәји лазым билмәди? Сәнҹә, бу дүзҝүн гәрар иди? Ҹавабыны изаһ ет.

ОЛМУШ ӘҺВАЛАТ 3. Гардашым Грег туалетдә оланда башга бир оғлан она јахынлашды. Оғлан аз галырды Грегин ағзынын ичинә ҝирсин. О, Грегә деди: “Өп мәни”. Грег “јох” десә дә, оғлан ондан әл чәкмирди. Ахырда Грег оғланы итәләмәли олду (Сузанна).

  • Неҹә фикирләширсән, Грегин башына ҝәлән һадисәни саташмаг адландырмаг олармы? Ҹавабыны изаһ ет.

  • Неҹә дүшүнүрсән, нәјә ҝөрә оғланлар диҝәр оғланларын онлара саташдығыны демәјә чәкинирләр?

  • Сәнҹә, Грег дүз давранды? Онун јериндә сHS.3ән неҹә давранардын?