Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Ҹинси әлагәјә даир бахышымы неҹә изаһ едә биләрәм?

Ҹинси әлагәјә даир бахышымы неҹә изаһ едә биләрәм?

«Нә?! Һәлә дә бакирәсән?»

Әҝәр бу суалы сәнә верәнә ҹаваб вермәк истәјирсәнсә вә ҹавабын «һә»дирсә, онда сәнә буну ҹәсарәт вә әминликлә изаһ етмәк лазымдыр. Бу мәгалә сәнә көмәк етмәк үчүндүр!

 Бакирә олмаг нә демәкдир?

Һеч вахт ҹинси әлагәдә олмајанлара бакирә дејирләр.

Тәбии ки, ҹинси әлагә дедикдә јалныз ади ҹинси әлагә нәзәрдә тутулмур. Белә бир ҹинси әлагәдә олмајан, амма мин ҹүр ојундан чыхан бәзиләри өзләрини бакирә адландырырлар.

Ҹинси әлагә дедикдә орал секс, анал секс, диҝәр инсанын ҹинсијјәт органлары илә едилән һәрәкәтләр вә бу кими диҝәр шејләр нәзәрдә тутулур.

Јадда сахла. Ҹинси әлагәдә олан кәси — истәр орал секс, истәр анал секс, истәрсә дә диҝәр инсанын ҹинсијјәт органлары илә мүәјјән һәрәкәтләр етмәк олсун — бакирә адландырмаг олмаз.

 Мүгәддәс Китабда ҹинси әлагә һагда нә дејилир?

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јалныз әр-арвад бир-бири илә ҹинси әлагәдә ола биләр (Сүлејманын мәсәлләри 5:18). Демәли, Аллаһы разы салмаг истәјән инсан евләнәнә гәдәр ҹинси әлагәдә олмамалыдыр (1 Салоникилиләрә 4:3—5).

Бәзиләри дејир ки, Мүгәддәс Китабда әхлаг барәдә дејиләнләр көһнәлиб, мүасир зәманәјә ујғун ҝәлмир. Лакин унутма ки, бизим мүасир зәманәмиз бошанма, арзуолунмаз һамиләлик вә ҹинси јолла өтүрүлән хәстәликләрлә долудур. Әслиндә, бу дүнјанын әхлаг мәсәләләри илә бағлы мәсләһәтләр вермәк ихтијары јохдур (1 Јәһја 2:15—17).

Отуруб фикирләшәндә ҝөрмәк олур ки, Мүгәддәс Китабын әхлаг нормалары мәнтиглидир. Нүмунә үчүн: туталым, кимсә сәнә 1000 манат нәғд пул вериб. Ону бинанын башындан јолдан кечәнләрә атардын?

Ҹинси әлагә илә дә әлагәдар буна бәнзәр гәрар вермәлисән. 14 јашлы Сера дејир: «Мән өз бакирәлијими илләр сонра ады белә јадыма дүшмәјәҹәк инсанын ајағы алтына атмаг истәмирәм». 17 јашлы Тамми онун фикри илә разыдыр: «Ҹинси әлагә чох дәјәрли һәдијјәдир вә бош јерә сәрф едиләси дејил».

Јадда сахла. Аллаһ һәлә евли олмајанлара бакирәлик вә абырлы давранышы бир ганун кими тәсис едиб (1 Коринфлиләрә 6:18; 7:8, 9).

 Сән нәјә инанырсан?

  • Сәнҹә, Мүгәддәс Китабда ҹинси әлагә һагда дејиләнләр мәнтиглидир, јохса һәддән артыг сәртдир?

  • Сәнҹә, әҝәр ики инсан бир-бирини үрәкдән севдијини дејирсә, онларын ҹинси әлагәдә олмасы дүзҝүндүр?

Јахшыҹа ҝөтүр-гој етдикдән сонра бир чох ҝәнҹ оғлан вә гызлар белә бир гәнаәтә ҝәлмишләр ки, бакирә олмаг вә әхлаги ҹәһәтдән тәмиз һәјат сүрмәк ән дүзҝүн сечимдир. Онлар буна ҝөрә пешман дејилләр вә ја өзләрини нәдәнсә мәһрум едилмиш һисс етмирләр. Бәзи ҝәнҹләрин бу һагда нә дедијинә нәзәр салаг:

  • «Мән чох хошбәхтәм ки, бакирәјәм! Никаһдангабаг ҹинси әлагә инсана физики, мәнәви вә емосионал зәрбә вурур. Бундан гачмагда гәбаһәт ҝөрмүрәм» (Емили).

  • «Неҹә дә севинирәм ки, даша дәјмиш ҹинси әлагәләрдән ибарәт сијаһым јохдур. Ҹинси јолла өтүрүлән һеч бир хәстәлијә, ҹүзи дә олса, тутулмаг еһтималы олмадығыны билмәк үрәјимә су сәпир» (Елејн).

  • «Мән јашда вә мәндән бөјүк олан нечә гыздан ешитмишәм ки, ҹинси әлагәдә олдуглары үчүн пешмандылар. Онлар дејирләр ки, каш ҝөзләјәјдиләр. Мән онларын сәһвини тәкрарламаг истәмирәм» (Вера).

  • «Фикир вермишәм ки, бакирәлијини итирән вә ја мүхтәлиф инсанларла ҹинси әлагәдә олан бир чох инсанларын үрәкләриндә мәнәви чапыглар әмәлә ҝәлиб. Мәнҹә, бу, чох аҹынаҹаглы һәјат тәрзидир» (Диан).

Јадда сахла. Сәнә ҹинси әлагәјә ҝирмәјин үчүн тәзјиг ҝөстәрилмәздән вә ја ширникдириҹи тәклиф алмамышдан габаг нәјә инандығыны билмәлисән (Јагуб 1:14, 15).

 Бахышларыны башгаларына неҹә изаһ едә биләрсән?

Кимсә сәндән бу һагда нәсә сорушса, бахышыны неҹә изаһ едәҹәксән? Чох шеј вәзијјәтдән асылыдыр.

«Ҝөрсәм ки, киминсә мәгсәди анҹаг мәни гыҹыгландырмагдыр, дуруб гулаг асмајаҹағам. “Өз ишинлә мәшғул ол” — дејиб орадан узаглашаҹағам» (Корин).

«Әфсуслар олсун ки, мәктәбдәки бәзи адамлар сырф кеф үчүн башгаларына сөз атыр, саташырлар. Ола билсин, онларын бу мәгсәдлә вердикләри суаллара һеч ҹаваб вермәјәҹәјәм» (Давуд).

Билирсән? Бәзән Иса пејғәмбәр ришхәндчиләрин вердикләри суаллара сусмагла «ҹаваб верирди» (Матта 26:62, 63).

Бәс инсан сәмими марагдан ирәли ҝәләрәк сәндән нәсә сорушурса? Әҝәр дүшүнүрсәнсә ки, онун Мүгәддәс Китаба һөрмәти вар, онда 1 Коринфлиләрә 6:18 ајәсиндән ситат ҝәтирә биләрсән. Вә изаһ едә биләрсән ки, никаһданкәнар ҹинси әлагәдә олмагла инсан өзүнә бөјүк пислик етмиш олур вә өз бәдәнинә гаршы ҝүнаһ ишләдир.

Фәрги јохдур, Мүгәддәс Китабдан истифадә едирсән, ја јох, әсас әминликлә данышмағындыр. Јадында сахла, сәнин әхлаги ҹәһәтдән тәмиз галмаг гәрарынла фәхр етмәк һаггын вар (1 Петер 3:16).

«Әминликлә ҹаваб вермәјин ону ҝөстәрир ки, сән өз етигадына әминсән вә үрәјиндә шүбһә јохдур вә башгасынын сөзүнә ҝөрә јох, буну дүзҝүн һесаб етдијин үчүн белә давранырсан» (Ҹилл).

Јадда сахла. Әҝәр сән ҹинси әлагәјә даир мөвгејиндә гәтисәнсә, онда буну башгаларына да изаһ едәҹәксән. Онларын мүнасибәти сәни тәәҹҹүбләндирә биләр. 21 јашлы Мелинда дејир: «Иш јолдашларым бакирә олдуғума ҝөрә мәни тәрифләјирләр. Бу, онлара гәрибә бир шеј кими ҝәлмир. Әксинә, онлар фикирләширләр ки, бу, өзүнә һаким олмағын вә исмәтин ҝөстәриҹисидир».

Мәсләһәт! Әҝәр сәнә ҹинси әлагәјә даир мөвгејини даһа әминликлә изаһ етмәјин үчүн көмәк лазым ҝәләрсә, «Ҹинси әлагәјә даир бахышыны неҹә изаһ едә биләрсән?» адлы чалышма вәрәгини јүклә. Һәмчинин «Ҝәнҹләрин суаллары. Практики мәсләһәтләр» китабына да баха биләрсән.

  •  «Ҹинси әлагә мүнасибәтләримизи мөһкәмләндирәҹәкми?» (Ҹилд 1, фәсил 24).

  •  «Нәјә ҝөрә евләнәнә гәдәр ҝөзләмәк лазымдыр?» (Ҹилд 2, фәсил 5, түрк.).

«“Ҝәнҹләрин суаллары” китабларындакы фикирләр мәним чох хошума ҝәлир. Мисал үчүн, 1-ҹи ҹилдин 187-ҹи сәһифәсиндә никаһданкәнар ҹинси әлагә баһалы бир бојунбағыны кимәсә пулсуз вермәјә бәнзәдилир. Инсан өзүнү дәјәр-дәјмәзә сатыр. Сәһифә 177-дә исә бу һәрәкәт ҝөзәл бир рәсм әсәрини палаз кими ајаг алтына атмаға бәнзәдилир. Амма мәним ән чох хошладығым шәкил 2-ҹи ҹилдин 54-ҹү сәһифәсиндәкидир. Шәкилалты јазыда дејилир: “Никаһданкәнар ҹинси әлагәдә олмаг һәдијјәни сәнә верилмәздән габаг ачмаға бәнзәјир. Санки, сән башгасына — ҝәләҹәк һәјат јолдашына аид олан шеји оғурлајырсан”» (Викторија).