Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Спиртли ички илә бағлы нәләри билмәлијәм?

Спиртли ички илә бағлы нәләри билмәлијәм?

Мүгәддәс Китабда ганун јол вердији һалда таразлы шәкилдә спиртли ички ичмәк гадаған олунмур. Лакин сәрхошлуг гадаған олунур (Зәбур 104:15; 1 Коринфлиләрә 6:10).

Јашадығын өлкәнин гануну вә ја валидејнләрин спиртли ички ичмәјә иҹазә вермәдији һалда кимсә сәнә спиртли ички тәклиф едирсә, нә етмәлисән?

 Ичкили һалда башына нә ҝәләҹәјини дүшүн

Һәмјашыдларындан бәзиләри дүшүнә биләрләр ки, хош вахт кечирмәк үчүн ички ичмәк лазымдыр. Бәс ичәндән сонра нә олаҹаг?

  • Һүгуги проблем. Јашадығын өлкәдә ганун спиртли ички ичмәјә иҹазә вермир, анҹаг сән ичирсәнсә, онда сәни ҹәримәләјә, ҹинајәткар һесаб едә биләрләр. Һәмчинин сүрүҹүлүк вәсигән әлиндән алына вә сәнә иҹбари иш кәсилә биләр, һәтта һәбс дә едилә биләрсән (Ромалылара 13:3).

  • Адына ләкәләјәрсән. Ичкили адам өзүндә олмур. О, сонрадан пешман олаҹағы сөзләр дејә вә ја һәрәкәтләр едә биләр (Мәсәлләр 23:31—33). Сонра сәнин бу һәрәкәтләрин вә сөзләрин сосиал медиа васитәсилә јајылар вә адын ләкәләнә биләр.

  • Өзүнә һаким ола билмәзсән. Ичкинин тәсири алтында сән асанлыгла физики вә ҹинси һүҹума мәруз гала биләрсән. Белә вәзијјәтдә башгаларынын тәсиринә гаршы һәссас олар, даһа чох риск едәр вә ганунсуз даврана биләрсән.

  • Алудә оларсан. Бәзи тәдгигатлар ҝөстәрир ки, јенијетмәлик чағындан ичмәјә башлајан инсанлар бөјүдүкҹә онун алудәчиси олур. Дарыханда, јахуд стрессдән, тәкликдән азад олмаг үчүн ичәндә инсан буна вәрдиш едир вә бу вәрдишдән азад олмаг онун үчүн чох чәтин олур.

  • Һәјатыны итирәрсән. Сон илләр Бирләшмиш Штатларда һәр 52 дәгигәдә бир нәфәр сәрхош вәзијјәтдә машын сүрдүјү үчүн гәзаја дүшүр. Һәр беш илдән бир 21 јашлы 1500 нәфәр сәрхош һалда машын вә ја мотосиклет сүрдүјү үчүн гәзаја дүшүр. Һәтта сән сәрхош олмасан белә, јанында сәрхош бири варса, бу да бөјүк рискдир.

 Мүдрик давран

Әҝәр габагҹадан гәдәриндә ичмәјә гәрар версән, спиртли ички ичмәјин тәһлүкәсиндән вә нәтиҹәләриндән гачмыш олаҹагсан.

Мүгәддәс Китаб принсипи: «Узагҝөрән бәланы дујуб ҝизләнәр» (Мәсәлләр 22:3). Спиртли ички ичиб сүкан архасына отурмаг вә ја диггәт тәләб едән нә иләсә мәшғул олмаг һеч дә јахшы фикир дејил.

Гәрар вер. Ганунла мүәјјән едилмиш јаш һәддинә чатмаздан габаг вә мүнасиб олмајан јердә ички ичмәк истәсәм дә буну етмәјәҹәм.

Мүгәддәс Китаб принсипи: «Кимә гул кими табе олурсунузса, онун гулу олурсунуз» (Ромалылара 6:16). Јашыдларын ичир дејә сән дә ичирсәнсә, онларын сәни идарә етмәсинә јол верирсән. Әҝәр дарыханда вә ја стрессдән азад олмаг истәјәндә ичирсәнсә, проблемләрини бу јолла һәлл едә билмәзсән.

Гәрар вер. Һеч вахт јол вермәјәҹәјәм ки, јашыдларым спиртли ички ичмәк үчүн мәнә тәзјиг ҝөстәрсин.

Мүгәддәс Китаб принсипи: «Шәраб дүшкүнләринә... гошулма» (Мәсәлләр 23:20). Пис достлар сәнин гәтијјәтини сындыра биләр. Сәрхошлуг едәнләрлә достлуг етмәклә өзүнү рискә атмыш олурсан.

Гәрар вер. Сәрхошлуг едәнләрлә достлуг етмәјәҹәјәм.