Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Бир-биримизә ујғун ҝәлирикми?

Бир-биримизә ујғун ҝәлирикми?

Гаршына чыхан инсанын сәнин үчүн јахшы һәјат јолдашы олаҹағыны неҹә мүәјјән етмисән?

Тәкҹә үздә оланы ҝөрмәк дүзҝүн дејил. Ән ҝөзәл гыз етибарлы, ән популјар оғлан исә әхлаглы олмаја биләр. Сәнә елә бириси лазымдыр ки, онун јанында өзүнү раһат һисс едәсән, хасијјәтиниз тутушсун, мәгсәдләриниз үст-үстә дүшсүн (Јарадылыш 2:18; Матта 19:4—6).

Онун дахили аләминә бах

Ҝөзалтыладығын адама објектив бах. Анҹаг еһтијатлы ол! Сән онда ҝөрмәк истәдијин шејләри ҝөрмәјә мејилли ола биләрсән. Тәләсмә. Чалыш онун әслиндә неҹә инсан олдуғуну өјрәнәсән.

Ҝөрүшәнләрин чоху үздә оланы ҝөрмәклә кифајәтләнир. Онлар даһа чох араларындакы охшарлыглара фикир верәрәк дејирләр: «Биз ејни мусигини севирик», «ејни шејләр хошумуза ҝәлир», «бүтүн фикирләримиз үст-үстә дүшүр!». Лакин сән јалныз онун үздә олан хүсусијјәтләринә јох, ҝизли олан дахили варлығына диггәт јетирмәлисән (1 Петер 3:4; Ефеслиләрә 3:16). Бах ҝөр фикирләриниз үст-үстә дүшмәјәндә нәләр баш верир.

Нүмунә үчүн ашағыдакылара нәзәр сал:

  • Аранызда фикир ајрылығы јарананда о, өзүнү неҹә апарыр: өзүндән чыхараг вә ја тәһгирамиз шәкилдә данышмаға башлајараг өз фикрини јеридир? (Галатијалылара 5:19, 20; Колослулара 3:8). Јохса Аллаһын гануну позулмајанда сүлһү горумаг хатиринә ҝүзәштә ҝедир? (Јагуб 3:17).

  • О, башгаларыны идарә етмәји севир? Инсанларла шәхси әшјасы кими давраныр? Гысганҹдыр? Сәндән һәр аддымына ҝөрә һесабат тәләб едир? Никол адлы бир ҝәнҹ дејир: «Бәзи ҹүтлүкләрин арасында дава чох вахт онун үстүндә дүшүр ки, нәјә ҝөрә бири о бирисинә һара ҝетдијини, нијә ҝетдијини, киминлә ҝетдијини демәјиб. Мәнҹә, бу һеч дә јахшы әламәт дејил» (1 Коринфлиләрә 13:4).

  • Башгалары онун һаггында нә фикирләшир? Сән ону мүәјјән вахтдыр таныјан бириндән, мәсәлән, јығынҹағын јеткин бир үзвүндән онун барәсиндә соруша биләрсән. Бунунла сән онун инсанлар арасында неҹә ад газандығыны өјрәнә биләрсән (Һәвариләрин ишләри 16:1, 2).