Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Ҝәнҹләрин суаллары

Бәкарәт анды вермәјә дәјәрми?

Бәкарәт анды вермәјә дәјәрми?

 Бәкарәт анды нәдир?

Бәкарәт анды никаһдан өнҹә ҹинси әлагәдән јазылы вә ја шифаһи шәкилдә имтина етмәкдир.

Бу анд 1990-ҹы илләрдә АБШ-ын Ҹәнуби Баптист Конвенсијасы «Әсил мәһәббәт ҝөзләјәр» програмыны ишә саланда ҝениш јајылмаға башлады. Бу програмын мәгсәди Мүгәддәс Китаб дәјәрләри илә ҝәнҹләрин бир-бирләринә вердикләри дәстәји бирләшдирәрәк онлары никаһдан әввәл ҹинси әлагәјә «јох» демәјә тәшвиг етмәкдир.

Гыса мүддәт сонра буна бәнзәр башга бир програм јаранды. Һәмин програм тәдбирләр тәшкил едирди. Бу тәдбирләрдә бәкарәт анды верәнләрә ҝүмүш үзүк верилирди. Бу үзүк онларын никаһдан әввәл ҹинси әлагәдә олмамаға даир вердикләри андын символу иди.

 Бу андын фајдасы вармы?

Ҹаваб суалын кимә верилмәсиндән асылыдыр.

  • Тәдгигатчы Кристен Ким вә Роберт Ректорун дедикләринә әсасән «бәзи арашдырмалардан бәлли олур ки, бәкарәт анды вермәјин сајәсиндә ҹинси һәјата башлајан јенијетмәләрин сајы азалыр».

  • Гутмахер институтунун дәрҹ етдији һесабатда гејд олунур ки, «бәкарәт анды верән јенијетмәләр бу анды вермәјән јенијетмәләр кими никаһдан әввәл ҹинси әлагәдә олурлар».

Нәјә ҝөрә нәтиҹәләр бир-биринә зиддир?

  • Бәзи тәдгигатларда ҹинси әлагә илә бағлы нөгтеји-нәзәри фәргли олан бәкарәт анды ичән јенијетмәләрлә анд ичмәјән јенијетмәләр мүгајисә олунур.

  • Диҝәр тәдгигатлар заманы исә ҹинси әлагә илә бағлы нөгтеји-нәзәри ејни олан бәкарәт анды ичән јенијетмәләрлә анд ичмәјән јенијетмәләр мүгајисә олунурду.

Сон арашдырмалар нәји ҝөстәрир? Јенијетмәләрин сағламлығы үзрә мүтәхәссис Др. Ҹанет Розенбаум дејир ки, бәкарәт анды ичән јенијетмәләрин ҹинси һәјаты беш ил кечәндән сонра диҝәр јенијетмәләрин ҹинси һәјатындан һеч нә илә фәргләнмир.

 Дүзҝүн мүнасибәт

Бәкарәт анды програмларынын мәгсәди јахшыдыр. Анҹаг проблем ондадыр ки, бу програмлар анда садиг галмалары үчүн јенијетмәләрә дүзҝүн дәјәрләр ашыламыр. Др. Розенбаумун дедијинә ҝөрә, бу анды верәнләрин чоху «онун маһијјәтини баша дүшмүрләр». О әлавә едир: «Бәкарәти горумаг инсанын һансыса програмда иштирак етмәсиндән јох, онун гәтијјәтли олмасындан асылыдыр».

Гәтијјәтли олмаг үчүн јазылы вә ја шифаһи сөз вермәјә еһтијаҹ јохдур. Мүгәддәс Китаб тәшвиг едир ки, бунун үчүн ағлымызы даима ишләдәрәк ону јахшыны писдән ајырмаға өјрәшдирмәлијик (Ибраниләрә 5:14). Бундан әлавә, бәкарәти горумаг тәкҹә хәстәликдән ја да арзуолунмаз һамиләликдән гачмаг демәк дејил. Бунунла биз никаһы јарадан Аллаһа һөрмәт етдијимизи ҝөстәрмиш олуруг (Мәтта 5:19; 19:4—6).

Аллаһын Кәламындакы ганунлара риајәт етмәк бизим хејримизәдир (Әшија 48:17). Јашындан асылы олмајараг, һәр кәс Аллаһын «әхлагсызлыгдан гачын» әмринә риајәт етмәк үчүн өзүндә гәтијјәтлилик инкишаф етдирә биләр (1 Коринфлиләрә 6:18). Никаһдан өнҹә ҹинси әлагәдә оланлар адәтән нараһатчылыг вә пешманчылыг һисси кечирирләр. Евләнән инсан исә бу һиссләри јашамыр, әксинә ҹинси мүнасибәтләрдән там һәзз дујур.