Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Тәкамүл, јохса јарадылыш? IV һиссә. Јарадылыша инандығымы неҹә изаһ едә биләрәм?

Тәкамүл, јохса јарадылыш? IV һиссә. Јарадылыша инандығымы неҹә изаһ едә биләрәм?

Јарадылыша инанырсан, анҹаг бу һагда мәктәбдә ачыг-ашкар данышмаға чәкинирсән. Ола билсин, мәктәб дәрслијин дә тәкамүл нәзәријјәсини дәстәкләјир вә сән горхурсан ки, мүәллимләрин вә синиф јолдашларын сәни әлә сала биләрләр. Јарадылыша инанмағынын сәбәбини әминликлә неҹә изаһ едә биләрсән?

 Баҹарарсан!

Бәлкә дә дүшүнүрсән: «Тәкамүл һагда мүзакирәләр апараҹаг гәдәр биликли дејиләм». Бир вахтлар Даниелла да белә фикирләширди. Диана дејир: «Фикирләшәндә ки, мүәллимәмин вә синиф јолдашларымын дедикләринә зидд нәсә демәлијәм, мәни дәһшәт бүрүјүр. Онлар мүбаһисә заманы елми терминләр ишләдәндә мән чаш-баш галырам».

Нә олурса олсун, сәнин мәгсәдин мүбаһисәдә галиб ҝәлмәк дејил. Сәнә дүнјанын киминсә тәрәфиндән јарадылдығы фикрини нәјә ҝөрә мәнтигли һесаб етдијини изаһ етмәк үчүн алим олмаг лазым дејил.

Мәсләһәт. Мүгәддәс Китабдан Ибраниләрә 3:4 ајәсиндә чох садә вә мәнтигли фикир вар: «Һәр евин бир бәннасы вар, һәр шејин бәннасы исә Аллаһдыр».

Ҝәнҹ бир гадын Керол Ибраниләрә 3:4 ајәсиндәки принсипә әсасән белә бир фикир сөјләмишди: «Тәсәввүр ет ки, инсандан әсәр-әламәт олмајан сых бир мешәдә ҝәзирсән. Сонра јерә баханда диш чөпү ҝөрүрсән. Нә фикирләшәрдин? Чохлары дејәрди ки, бурада кимсә олуб. Белә кичик вә әһәмијјәтсиз олан диш чөпү шүурлу варлығын олмасыны сүбут едирсә, бәс каинат бунун даһа бөјүк сүбуту дејил?

Әҝәр кимсә дејәрсә: Һәр шеји Аллаһ јарадыбса, бәс онда Аллаһы ким јарадыб?

Белә дејә биләрсән: Аллаһ һаггында һәр шеји баша дүшмүрүксә, о демәк дејил ки, Аллаһ мөвҹуд дејил. Мисал үчүн, мобил телефонуну истеһсал едән инсанын тарихчәси һагда һеч бир мәлуматын јохдур. Анҹаг сән инанырсан ки, буну кимсә дүзәлдиб. Биз Јарадан һагда чох шеји өјрәнә биләрик. Сәнин үчүн мараглыдырса, өјрәндијим шејләри сәнинлә бөлүшмәјә шад оларам.

 Һазыр ол:

Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «сиздән изаһат тәләб едән һәр кәсин гаршысында үмидинизи мүдафиә етмәјә һазыр олун, анҹаг буну һәлимликлә вә дәрин һөрмәтлә един» (1 Бутрус 3:15). Буна ҝөрә дә, ики амилә диггәт јетир — нә дејәҹәксән вә неҹә дејәҹәксән.

 1. Нә дејәҹәксән? Аллаһы севмәк чох ваҹибдир. Бу сәни өз әгидән һагда данышмаға тәшвиг едә биләр.Тәкҹә Аллаһы нә гәдәр чох севдијин һагда данышсан, һәмин инсана Аллаһын һәр шејин Јараданы олдуғуна инандыра билмәрсән. Јарадылыша инанмағын нә үчүн мәнтигли олдуғуну тәбиәтдән нүмунәләр чәкәрәк ҝөстәрә биләрсән.

 2. Неҹә дејәҹәксән? Өзүнә әмин ол, лакин кобуд вә тәкәббүрлү олма. Әҝәр сән гаршындакы инсанын әгидәси һагда һөрмәтҹил тәрздә данышсан вә онун гәрар вермәк һаггы олдуғуну гәбул етсән, еһтимал ки, онлар да сәнә гулаг асаҹаглар.

  «Мәнҹә, сөһбәт заманы инсанлары сөзләринлә алчатмамаг вә өзүнү чох билмиш кими ҝөстәрмәмәк чох ваҹибдир. Алчалдыҹы тонда данышсан, бунун нәтиҹәси пис ола биләр» (Елен).

 Етигадыны изаһ етмәк үчүн көмәкчи васитәләр

Етигадынын мүдафиәсинә һазыр олмаг һаванын дәјишкән олдуғуну ҝөрүб евдән тәдбирли чыхмаға бәнзәјир

Алисија адлы бир јенијетмә дејир: «Јахшы һазырлашмајанда пәрт олмамаг үчүн һеч ағзыны да ачмырсан». Алисијанын гејд етдији кими, етигадыны баша салмаг үчүн һазырлыг чох ваҹибдир. Ҹенна дејир: «Иманымы изаһ етмәк үчүн ағлымда садә, амма мәнтигли нүмунәләр оланда јарадылышла бағлы мүзакирә заманы өзүмү даһа раһат һисс едирәм».

Белә нүмунәләри һарадан тапа биләрсән? Бир чох ҝәнҹләр ашағыда ҝәтирилән мәнбәләрдән истифадә едирләр:

 • «Һәјат неҹә јараныб?»

 • «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб»

 • «Јарадылыш мөҹүзәләри Аллаһын әзәмәтини бәјан едир (видео)»

 • «Ојанын» журналында «Тәкамүл, јохса јарадылыш мөҹүзәси?» адлы рубрика. («Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ»нда ахтарыш бөлмәсинә [дырнаг ишарәсини дә гој] «тәкамүл, јохса јарадылыш мөҹүзәси?» ифадәсини јаз вә ахтарыш апар.

 • Әлавә мәлуматлар үчүн «Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ»ндан истифадә едә биләрсән.

Һәмчинин сән инди охудуғун «Тәкамүл, јохса јарадылыш?» рубрикасынын әввәлки сајларындан фајдалана биләрсән.

 1. I һиссә. Аллаһа инанмаг үчүн һансы әсаслар вар?

 2. II һиссә. Тәкамүлү тәкзиб етмәјә әсас вармы?

 3. III һиссә. Јарадылыша нијә инанырам?

Мәсләһәт: Сәнин өзүнү әмин едән нүмунәләри сеч.

 Онлары јадда сахламаг даһа асан олаҹаг вә әминликлә данышаҹагсан. Етигадыны неҹә изаһ едәҹәјини әввәлҹәдән мәшг ет.