Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Сонраја сахламаг вәрдишими неҹә тәрҝидә биләрәм?

Сонраја сахламаг вәрдишими неҹә тәрҝидә биләрәм?

Ев тапшырығыны вә ев ишләрини ҝеҹ гуртармагдан тәнҝә ҝәлмисән? Онда сәнә ишләри сонраја сахламаг вәрдишини тәрҝитмәк лазымдыр. Бу мәгалә сәнә ишләри сонраја сахламамаға көмәк едәҹәк, һәтта

Мәгаләни охудугдан сонра ашағыдакы  тести ҹавабландыр.

Мүгәддәс Китабда ишләри сонраја сахламағын аҹы нәтиҹәләри ҝөстәрилир. Орада дејилир: «Күләјә бахан тохум сәпмәз, булудлара бахан әкдијини бичмәз» (Ваиз 11:4).

Проблеми ағырлашдыран амилләрә нәзәр салаг вә ҝөрәк ишләри сонраја сахламамаг үчүн сән нә едә биләрсән.

 Ҝөзүндә иш дағ бојда ҝөрүнәндә

Сөзүн дүзү, бәзи ишләр ҝөзүмүзү елә горхудур ки, фикирләширик, ән јахшысы ону сонраја сахламагдыр. Ашағыда бәзи фајдалы тәклифләр вар.

  • Ҝөрәҹәјин иши кичик һиссәләрә бөл. Мелисса адлы бир гыз дејир: «Һәтта ҝөрәндә ки, һамысыны чатдыра билмирәм, чалышырам ишләрими бир-бир ҝөрүм».

  • Вахт итирмәдән башла. «Ишә дәрһал башла. Һәтта бу о демәк олса да ки, тапшырылан иши ҝүндәлик иш сијаһысына салмалысан, јахуд унутмамаг үчүн бунунла бағлы бир-ики гејд етмәлисән» (Вера).

  • Көмәк истә. Ола билсин, валидејнләринин вә ја мүәллимләринин дә белә чәтинлији олуб. Онларын тәҹрүбәсиндән јарарланмаг һеч дә пис олмазды. Онлар сәнә ишләрини низама салмагда вә план тәртиб етмәкдә көмәк едә биләрләр.

Мәсләһәт. «Өзүн үчүн график гур. Дүздүр, бунун үчүн сән интизамлы вә графикә риајәт етмәјә гәти гәрарлы олмалысан, амма бу ишә јарајыр, чүнки сән һәр бир иши вахтында ҝөрүб гуртарырсан» (Абби).

 Һәвәсин олмајанда

Чох вахт бизә дарыхдырыҹы ҝәлән ишләри ҹан чәкә-чәкә ҝөрүрүк. Белә исә, иш сәнә дарыхдырыҹы ҝәләндә нә едә биләрсән? Ашағыда ҝөстәриләнләрә нәзәр сал.

  • Иши тез битирмәјин фајдасыны дүшүн. Мисал үчүн, ишин сонунда дујаҹағын севинҹи тәсәввүр ет. «Ишими вахтында вә ја тез гуртармаг вә сонра отуруб динҹәлмәк мәнә ләззәт еләјир» (Еми).

  • Нәтиҹәни өзүнә хатырлат. Иши тәхирә салмагла сән стрессини артырыр вә уғур газанмаг шансыны сыфыра ендирирсән. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк» (Галатијалылара 6:7).

  • Фикриндә сон тарихи габаға чәк. Алиса адлы гыз дејир: «Иши бир-ики ҝүн тез гуртармалы олдуғум фикри мәнә көмәк едир. Сонра иши ҝөздән кечирирәм вә еһтијатда һәлә бир-ики ҝүнүм дә галыр».

Мәсләһәт. «Инсанын әһвал-руһијјәсиндән чох шеј асылыдыр. Өзүн өзүнә де ки, лазым олан һәр шеји едәҹәксән вә һеч нә сәнә мане олмајаҹаг. Мән буну өзүмә дејәндә етмәли олдуғун шеји едирәм» (Алексис).

 Онсуз да ишин башындан ашанда

Натан адлы бир оғлан ҝилејләнир: «Мәнә “ишләри сонраја сахлајан” ады верибләр. Амма бу, һагсызлыгдыр. Мәни белә чағыранлар һеч билмир ки, башымы гашымаға белә вахтым јохдур». Әҝәр сән дә Натанын вәзијјәтиндәсәнсә, онда ашағыдакы мәсләһәтләрә әмәл ет.

  • Асан ишләри әввәлә сал. «Кимсә мәнә демишди ки, беш дәгигәдән аз вахт апаран ишләри дәрһал ҝөрмәк лазымдыр, — Амбер адлы гыз дејир. — Бу, јығышдырмаг, палтарлары сәлигә илә асмаг, габлары јумаг, кимәсә зәнҝ етмәк кими ишләрдир».

  • Ҝөрәҹәјин ишләри ваҹиблијинә ҝөрә сырала. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Даһа ваҹиб шејләри ајырд [един]» (Филипилиләрә 1:10). Бу мәсләһәти ҝүндәлик һәјатында неҹә тәтбиг едә биләрсән? Анна адлы гыз дејир: «Ҝөрәҹәјим ишләрин сијаһысыны тутурам вә онлары нә вахт битирмәли олдуғуму гејд едирәм. Ән әсасы исә, һәр ишин гаршысында башлајаҹағым вә гуртараҹағым вахты јазырам».

Фикирләширсән ки, бүтүн бу графикләр, сијаһылар сәнин әл-голуну бағлајыр? Нәтиҹә чыхармаға тәләсмә! Әслиндә, ҝөрмәли олдуғун ишләрин сијаһысыны тутанда сән вахтын јох, вахт сәнин гулун олур. Бу исә стресси азалдыр. «Ишләрими планлы шәкилдә ҝөрәндә өзүмү раһат һисс едирәм вә онлар төкүлүб галмыр» (Келли).

  • Јајындырыҹы шејләри арадан галдыр. «Ваҹиб бир ишә башлајанда буну евдәкиләрин һамысына габагҹадан билдирирәм, — Ҹенифер дејир. — Онлардан нәзакәтлә хаһиш едирәм ки, мәним нәјисә етмәјими истәјирләрсә, буну мәнә өз ишимә башламаздан габаг десинләр. Мән һәмчинин мобил телефонуму вә електрон үнваныма ҝәлән мәктубларын билдириш сигналыны сөндүрүрәм».

Мәсләһәт. «Ишә башладынса, ону сона чатдыр. Әҝәр ишин чијниндә ағыр јүк олмасыны истәмирсәнсә, голларыны чирмәләјиб дәрһал ишә ҝириш. Онда ҝүнүн галан һиссәсиндә раһат нәфәс ала биләҹәксән» (Ҹордан).