Тест

 • Һансы валидејнинлә даһа чох мүбаһисә јараныр?

  • Атамла

  • Анамла

 • Тез-тезми һәмин валидејнинлә мүбаһисән јараныр?

  • Надир һалларда

  • Арадабир

  • Тез-тез

 • Мүбаһисәниз нә дәрәҹәдә шиддәтли олур?

  • Тез вә сүлһлә һәлл олунур.

  • Анҹаг узун мүбаһисәдән сонра һәлл олунур.

  • Һәтта узун мүбаһисәдән сонра да һәлл олунмур.

Әҝәр сән валидејнләринлә јола ҝедә билмирсәнсә, фикирләшә биләрсән ки, вәзијјәти онлар дүзәлтмәлидирләр. Инди исә мүбаһисәнин сајыны азалтмаг вә араны јумшалтмаг үчүн сәнин һансы аддымлары ата биләҹәјинә бахаг. Әввәлҹә фикирләш...

 Мүбаһисәјә сәбәб нәдир?

 • Дүшүнмә габилијјәти. Бөјүдүкҹә дүшүнҹәләрин даһа дәрин олур, нәинки ушаг оланда. Ҝетдикҹә дүшүнҹә тәрзин формалашыр вә валидејнләринин дүшүнҹә тәрзиндән фәргләнир. Анҹаг Мүгәддәс Китабда дејилир: «Атаныза вә ананыза һөрмәт един» (Чыхыш 20:12).

  Факт. Дејинмәдән разылашмаг үчүн јеткин олмаг лазымдыр.

 • Сәрбәстлик. Бөјүдүкҹә валидејнләрин сәнә даһа чох сәрбәстлик верәҹәкләр. Анҹаг проблем ондадыр ки, сән даһа чох вә ја тез-тез сәрбәстлик истәјә биләрсән. Бу да мүбаһисәјә ҝәтириб чыхараҹаг. Анҹаг Мүгәддәс Китабда дејилир: «Валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын» (Ефеслиләрә 6:1).

  Факт. Валидејнләринин сәнә даһа чох азадлыг вермәси әлиндә олан азадлыгдан неҹә истифадә етмәјиндән асылыдыр.

 Сән нә едә биләрсән?

 • Өһдәнә дүшәни ет. Валидејнләрини ҝүнаһландырмагданса, неҹә сүлһ јарада биләҹәјини фикирләш. Ҹефри адлы бир ҝәнҹ дејир: «Мүбаһисәни һеч дә һәмишә валидејнләринин сөзләри јох, сәнин бу сөзләрә вердијин реаксија аловландырыр. Сакит данышмагла вәзијјәти јүнҝүлләшдирә биләрсән».

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Әлиниздән ҝәлән гәдәр һамы илә сүлһдә олмаға чалышын» (Ромалылара 12:18).

 • Гулаг ас. 17 јашлы Саманта етираф едир: «Бојнума алырам ки, буну етмәк чох чәтиндир. Амма валидејн ҝөрсә ки, сән она гулаг асырсан, о да сәнә гулаг асаҹаг».

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Һәр бир инсан ешитмәјә һазыр олмалы, данышмаға... тәләсмәмәлидир» (Јагуб 1:19).

  Мүбаһисә алова бәнзәјир, әҝәр гаршысы алынмаса нәзарәтдән чыхыб һәр јери бүрүјә биләр

 • Фикирләш ки, команда јолдашындыр. Тәсәввүр ет ки, мүбаһисә бир идман ојунудур. Мәсәлән, теннис. Ҝәрәк сән мәсәләни валидејнинә јох, торун о бири тәрәфинә өтүрәсән. Адам адлы ҝәнҹ дејир: «Мүбаһисә вахты валидејнләр ушаглары үчүн ән јахшысыны истәјир, елә ушаглар да өзләри үчүн ән јахшысыны истәјир. Белә баханда икисинин дә мәгсәди ејнидир».

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Сүлһә апаран... шејләрә ҹан атаг» (Ромалылара 14:9).

 • Анлајышлы ол. Сара адлы ҝәнҹ гыз дејир: «Чалышырам валидејнләрими дә баша дүшүм, чүнки онларын мүбаризә апардыглары шәхси проблемләри һеч дә бизимкиндән аз дејил». Карла адлы башга бир ҝәнҹ гыз да бу сөзләрә гошулараг дејир: «Өзүмү валидејнләримин јеринә гојмаға чалышырам. Әҝәр ушаг бөјүтсәм вә ејни вәзијјәтлә растлашсам, мән неҹә давранардым? Ушағымын јахшылығыны дүшүнәрдимми?»

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Тәкҹә өзүнүзү фикирләшмәјин, башгаларыны да фикирләшин» (Филиппилиләрә 2:4).

 • Итаәткар ол. Сонда Мүгәддәс Китаб сәндән бу ҹүр давранмағы тәләб едир (Колослулара 3:20). Итаәткар олсан, ишләрин јағ кими ҝедәҹәк. Карен адлы ҝәнҹ гыз дејир: «Валидејнләримин сөзләринә гулаг асанда даһа аз стресс кечирирәм. Онлар мәним үчүн чох гурбанлар верибләр, буна ҝөрә дә мәним итаәткарлығым онларын етдикләринин јанында һеч нәдир». Итаәткарлыг мүбаһисәнин дәрманыдыр!

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Одун олмајанда оҹаг сөнәр» (Мәсәлләр 26:20).

Мәсләһәт. Әҝәр валидејнинлә үнсијјәт етмәк сәнә чәтиндирсә, дүшүнҹәләрини бир вәрәгә јаз ја да месажла ҝөндәр. Алиса адлы гыз бөлүшүр: «Мән буну кефим јахшы олмајанда едирәм. Бу, мәнә гышгырмадан вә сонрадан пешман олаҹағым сөзләр демәдән һиссләрими ифадә етмәјә көмәк едир».