Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Ҝөрәсән дөјмә вурдурум?

Ҝөрәсән дөјмә вурдурум?

 Кәнардан бу неҹә ҝөрүнәҹәк?

«Фикирләширәм ки, бәзи дөјмәләр ҝөзәл сәнәт әсәридир», — дејә Рајан адлы бир ҝәнҹ бөлүшүр.

Дөјмә вурдурмаг истәмәјинин сәбәби дөјмә вурдуранлара мүнасибәтин ола биләр. Мәсәлән, Ҹилиан адлы бир јенијетмә дејир: «Мән ашағы синифдә охујанда бир гызын анасы өлдү. О, јенијетмә јашына чатанда анасынын адыны бојнунун архасына дөјдүрдү. Мәнә елә ҝәлир ки, бу ҹүр дөјмә гәшәнҝ ҝөрүнүр».

Сәбәб нә олурса олсун, дәринә узунмүддәтли дөјмә вурдурмаг гәрарына ҝәлмәздән әввәл, отуруб јахшы-јахшы фикирләшмәлисән! Дөјмә вурдурмағы дүшүнүрсәнсә, нәләри ҝөтүр-гој етмәлисән? Һансы Мүгәддәс Китаб принсипләри ән дүзҝүн гәрары вермәјинә көмәк едә биләр?

 Нәләри ҝөтүр-гој етмәлисән?

Һәјати тәһлүкә вармы? Мајо Клиникасынын рәсми сајтында билдирилир ки, «дөјмә дәрини зәдәләјә биләр, мәсәлән, дәри инфексијаларына вә саирә хәстәликләрә јол ача биләр. Бәзән дөјмәнин әтрафында гранулома илтиһабы әмәлә ҝәлир. Дөјмә һәмчинин келоидә — чапыг тохумаларын инкишаф едиб шишә чеврилмәсинә ҝәтириб чыхарыр». Бундан әлавә, һәмин сајтда гејд олунур ки, «дөјмә вурмаг үчүн истифадә олунан ҹиһаздан гана микроб кечә биләр вә инсан ганда јаранан мүхтәлиф хәстәликләрә јолуха биләр».

Бу, сәни неҹә инсан кими таныдаҹаг? Истәр-истәмәз инсанларда сәнин һаггында мүәјјән фикир јаранаҹаг. Дөјмә сәни ја јеткин, етибарлы бири кими, ја да тәҹрүбәсиз вә гејри-ҹидди бири кими таныдаҹаг. Саманта адлы бир јенијетмә дејир: «Дөјмә вурдурмуш бирини ҝөрәндә дәрһал мәндә һәмин инсанын әһли-кеф олдуғу фикри јараныр».

18 јашлы Мелани исә бу барәдә фәргли дүшүнүр. О дејир: «Мәнҹә дөјмә тәбии ҝөзәллији ҝизләдир. Бу ҹүр инсанлар, санки, сәнин онлары олдуглары кими гәбул етмәјини истәмир вә бу сәбәбдән өзләрини дөјмәләр алтында ҝизләдирләр».

Безмәјәҹәксән ки? Заман кечдикҹә, чәки вә ја јаш артдыгҹа дөјмә дартылаҹаг вә формасыны итирәҹәк. Ҹозеф адлы ҝәнҹ оғлан дејир: «Мән вурулан дөјмәнин илләр сонра неҹә ҝөрүндүјүнү ҝөрмүшәм, бу һеч дә јахшы ҝөрсәнмир».

«Дөјмә тез-тез дәбдән дүшүр. Бир вахтлар бәјәнилән дөјмә бир нечә илдән сонра ҝөздән дүшә биләр», — дејә Ален бөлүшүр.

Ален һаглыдыр. Бу фактдыр ки, инсанларын јашы, ҝөрүнүшү, зөвгү вә сечимләри дәјишир, амма вурдурдуглары дөјмә дәјишмир. Тереза адлы ҝәнҹ дејир: «Дөјмә вурдурмаг мәнә јалныз лазымсыз бир шеј кими ҝәлир. Истәмәрәм ки, илләр сонра пешман олаҹағым шејләрин арасында о да олсун».

 Мүгәддәс Китабдакы һансы принсипләри тәтбиг етмәк олар?

Јеткин инсан гәрар вермәздән габаг бүтүн фактлары өлчүб-бичмәк үчүн вахт ајырыр (Мәсәлләр 21:5; Ибраниләрә 5:14). Буна ҝөрә дә дөјмә вурдурмагла бағлы Мүгәддәс Китабын нөвбәти принсипләринә нәзәр сал.

 • Колослулара 3:20: «Еј ушаглар, һәр шејдә валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын, чүнки бу, Ағаја хош ҝедир».

  Валидејнләринлә јашајыр, амма онлара итаәт етмирсәнсә, ахырын неҹә олаҹаг?

 • 1 Бутрус 3:3, 4: «Гој бәзәјиниз заһири шејләр — сач дүзүмү, гызыл зинәтләр, дәбдәбәли либаслар јох,.. сакит вә һәлим руһун чүрүмәјән либасыны ҝејмиш дахили варлығыныз олсун».

  Сәнҹә нәјә ҝөрә Мүгәддәс Китаб дахили варлыға бу гәдәр өнәм верир?

 • 1 Тимутијә 2:9: «Гадынлар... өзләрини... абыр-һәја илә, ағыл-камалла бәзәсинләр».

  «Абыр-һәја» сөзүнүн мәнасы нәдир? Нәјә ҝөрә абыр-һәјалы олмаг бәдәнинә дөјмә вурдурмагдан даһа хош ҝөрүнүр?

 • Ромалылара 12:1: «Бәдәнинизи дири, мүгәддәс вә мәгбул гурбан кими Аллаһа тәгдим един. Бу јолла сиз ағылла ибадәт етмиш олаҹагсыныз».

  Нә үчүн белә етмәклә сән өз бәдәнини Аллаһын ҝөзүндә дәјәрли етмиш олурсан?

Бу фактлары нәзәрә алараг, чохлары дөјмә вурдурмаға пис бахыр. Әслиндә, онлар дөјмәдән даһа јахшы шејләр тапыблар. Јухарыда ады чәкилән Тереза дејир: «Әҝәр сәнин һәгигәтән севдијини вә ја биринә дәјәр вердијини ҝөстәрән ифадә вә ја шүар варса, онда ја бу шүара ујғун јаша, ја да һәмин инсанын сәнин үчүн нә гәдәр дәјәрли олдуғуну онун өзүнә де. Дөјмә вурдурмагданса, инандығын шејләрлә јаша».