Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Сәһв һәрәкәт етмишәмсә, нә етмәлијәм?

Сәһв һәрәкәт етмишәмсә, нә етмәлијәм?

 Сән нә едәрдин?

Каринанын башына ҝәләнләри оху. Тәсәввүр ет ки, бунлар сәнин башына ҝәлиб. Онун јериндә олса идин, нә едәрдин?

Карина: «Бир ҝүн мәктәбә ҝедәндә машыны чох бәрк сүрүрдүм. Полис мәни сахлады вә ҹәримә јазды. Јаман пис олмушдум! Анамла данышдым. О да мәнә деди ки, бу һагда атама демәлијәм. Амма мән буну етмәк истәмирдим».

Сән нә едәрдин?

 1. А варианты: атанын һеч нәдән хәбәр тутмајаҹағына үмид едәрәк сакитҹә дурардын.

 2. Б варианты: һәр шеји олдуғу кими атана данышардын.

Бәлкә дә, А варианты даһа үрәјинҹәдир. Ола билсин, анан елә фикирләшәр ки, сән ҝедиб атана һәр шеји данышмысан. Һәр нә сәһв етсән дә, ону бојнуна алмағын үчүн әсаслы сәбәбләр вар.

 Сәһвини бојнуна алмағын үчүн үч сәбәб

 1. 1. Чүнки дүзҝүн давранмыш оларсан. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Аллаһа ибадәт едән инсан «һәр саһәдә дүрүст ол[малыдыр]» (Ибраниләрә 13:18).

  «Дүрүст олмаг вә һәрәкәтләримә ҝөрә мәсулијјәт дашымағы өјрәнмәк үчүн үзәримдә аз ишләмәмишәм. Сәһв бурахан кими о дәгигә бојнума алырам» (Алексис).

 2. 2. Инсанлар сәһвини бојнуна аланлары даһа тез бағышлајырлар. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Ҝүнаһларыны өрт-басдыр едән уғур газанмаз, ону етираф едәрәк тәрк едән мәрһәмәт тапар» (Сүлејманын мәсәлләри 28:13).

  «Сәһвини бојнуна алмаг үчүн адама ҹәсарәт ҝәрәкдир, инсанларын етибарыны анҹаг бу ҹүр газанмаг олар. Онлар ҝөрүрләр ки, сән дүрүст инсансан. Сәһвини бојнуна алмагла сән пис вәзијјәти дүзәлтмиш олурсан» (Ричард).

 3. 3. Јеһова Аллаһы разы салмаг үчүн буну етмәк ваҹибдир. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Азғынлар Рәбдә икраһ јарадар, Рәбб әмәлисалеһләрлә дост олар» (Сүлејманын мәсәлләри 3:32).

  «Нәсә ҹидди бир сәһв едәндә баша дүшүрәм ки, ону бојнума алмалыјам. Јеһованын хејир-дуасыны алмаг истәјирәмсә, һәр шеји Онун ирадәсинә ујғун етмәлијәм» (Рәһилә).

Карина нә етди? О, ҹәримә талонуну алдығыны атасындан ҝизләтмәјә чалышды. Амма буну өмрүнүн ахырына кими ҝизләдә билмәзди. Карина дејир: «Тәхминән бир ил сонра атам сығорта гејдләринә баханда мәним адыма јазылан ҹәримә талонуну ҝөрдү. Өз башыма иш ачдым. Һәтта анам да онун сөзүнә бахмадығым үчүн мәнә чох аҹыгланды!»

Дәрс: Карина дејир: «Сәһвләри ҝизләтмәк вәзијјәти даһа да чәтинләшдирир. Онсуз да ҝеҹ-тез сәһвләринә ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹагсан!»

 Өз сәһвләриндән неҹә дәрс ҝөтүрә биләрсән?

Һамы сәһв едир (Ромалылара 3:23; 1 Јәһја 1:8). Ҝөрдүјүмүз кими, сәһви етираф етмәк — өзү дә ки, дәрһал — тәвазөкарлығын вә јеткинлијин ҝөстәриҹисидир.

Нөвбәти аддым исә сәһвләрдән дәрс ҝөтүрмәкдир. Тәәссүф ки, бәзи ҝәнҹләр буну етмирләр! Мәсәлән, 14 јашлы Прискилла адлы јенијетмә бир гыз кими. О дејир: «Әввәлләр етдијим сәһвләрә ҝөрә мәјуслуға гапылырдым. Өзүм һагда пис фикирдә олурдум. Сәһвләрим ҝөзүмдә дашыја билмәјәҹәјим ағыр јүк кими ҝөрүнүрдү. Өзүмү бәрбад вә аҹиз һисс едирдим».

Сәнин дә өзүнү белә һисс етдијин анлар олур? Онда бир шеји унутма: кечмиш сәһвләринлә јашамаг ҝөзүнү машынын арха ҝөрүнтү ҝүзҝүсүнә зилләјәрәк сүрмәјә бәнзәјир. Бу, инсанда ҝәрәксизлик һисси јарадыр вә габагдакы чәтинликләр гаршысында ону аҹиз гојур.

Ән јахшысы сәһвләринә таразлы јанашмағы өјрәнмәкдир.

«Архаја дөнүб сәһвинә бах вә ондан дәрс ҝөтүр ки, бир дә о сәһви тәкрарламајасан. Амма чох фикир еләмә, әкс һалда, батарсан» (Елиот).

«Сәһвләрдән дәрс ҝөтүрәндә тәҹрүбәм артыр. Бу исә мәнә хасијјәтими дүзәлтмәјә вә нөвбәти дәфә фәргли давранмаға көмәк едир. Ән јахшысы, сәһвләрә белә јанашмагдыр, онда инсан јеткинләшир» (Вера).