Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Нәјә ҝөрә инсанлара көмәк етмәлијәм?

Нәјә ҝөрә инсанлара көмәк етмәлијәм?

 Чохларынын билмәдији ики сирр

Сирр 1: Инсанлара гаршы әлиачыг олсан, чох еһтимал ки, онлар да сәнинлә белә давранаҹаглар!

Сәнин сәхавәтли олмағын башгаларынын диггәтиндән јајынмајаҹаг. Мүгәддәс Китабда бу фикир белә ифадә олунуб:

 • «Һәмишә верин, онда сизә дә верәҹәкләр... Һансы өлчү илә өлчүрсүнүзсә, һәмин өлчү илә дә сизә өлчәҹәкләр» (Лука 6:38).

 • Башга сөзлә, сән инсанлара гаршы неҹәсәнсә, онлар да сәнә гаршы о ҹүр олаҹаглар.

Сирр 2: Кимәсә көмәк едәндә өзүнә көмәк етмиш олурсан!

Башгаларына әл тутмаг өзүнәһөрмәт һиссини артыраҹаг вә сәнә мәмнунлуг ҝәтирәҹәк. Мүгәддәс Китабда бу фикир белә ифадә олунуб:

 • «Вермәк алмагдан даһа чох хошбәхтлик ҝәтирир» (Һәвариләрин ишләри 20:35).

 • «Гонаглыг верәндә евинә касыблары, шикәстләри, чолаглары, корлары чағыр. Бах, онда үрәјин шад олаҹаг, чүнки бу адамларын сәнә вермәјә һеч нәләри јохдур» (Лука 14:13, 14).

 Гајғыкеш ҝәнҹләр

Гајғыкеш ҝәнҹләр һәр јердә вар! Бу да онлардан бәзиләри:

«Һәрдән диванда отуруб телевизора баханда бирдән јадыма дүшүр ки, валидејнләрим ишдән јорғун һалда ҝәләҹәкләр. Тез ајаға дуруб габлары јујурам, еви тозсоранлајырам, тозлары силирәм вә гәһвә һазырлајырам, чүнки онлар гәһвәни севирләр. Анам евә ҝәләндә дејир: “Һәр јердән ҝүл јағыр. Һәлә бу ҝөзәл гәһвә әтрини демирәм. Чох сағ ол, мәним балам!” Атамла анамын бәјәндији ишләри ҝөрмәк мәнә хош ҝәлир» (Кејси).

«Валидејнләрим һәмишә мәнә дајаг олублар вә еһтијаҹым олан һәр шејлә тәмин едибләр. Кечән ил машынларыны илә бағлы бөјүк проблем јарананда јығдығым пулдан хејлисини онун тәмири үчүн вермишдим. Онлар ҝөтүрмәк истәмәсәләр дә, мән исрар етдим. Валидејнләрим бундан да артығына лајигдирләр. Сәхавәтли олмаг вә онлар үчүн нә исә етмәк чох әладыр» (Һоли).

Билирсән? Јеһованын Шаһиди олан бир чох ҝәнҹләр Аллаһ һаггында тәблиғ етмәклә башгаларына көмәк едирләр. Һәтта онлардан бәзиләри бунун үчүн башга өлкәләрә көчмүшләр.

«Инсанлара Мүгәддәс Китабы өјрәнмәјә көмәк етмәк үчүн АБШ-дан Мексикаја көчдүм. Бәзән кимәсә вермәјә пулун, јахуд да һәдијјә алмаг имканын олмур. Амма ҝөрүрәм ки, вахтымы вә ҝүҹүмү хидмәтә сәрф едәндә инсанлар буну мадди шејләрдән даһа чох гијмәтләндирирләр» (Еван).

 Башгаларына неҹә көмәк едә биләрәм?

Бәс сән вермәјин ҝәтирдији хошбәхтлији дадмаг үчүн нә едә биләрсән? Ашағыдакы мәсләһәтләрә нәзәр сал.

Аилә үзвләринә көмәк:

 • Кимсә сәнә демәмиш өзүн еви јығышдыр, тозсоранла, габлары ју

 • Хөрәк һазырла

 • Валидејнләринә ачыгҹа јазыб миннәтдарлығыны билдир

 • Баҹы, јахуд гардашына ев тапшырыгларыны етмәјә көмәк ет

Башгаларына көмәк:

 • Хәстә оланлара ачыгҹа јаз ҝөндәр

 • Јашлы гоншунуза һәјәт-баҹаны јығышдырмаға көмәк ет

 • Евдән чөлә чыха билмәјәнләрә баш чәк

 • Һәјатынын чәтин анларыны јашајан кимәсә һәдијјә вер

Мәсләһәт. Даһа неҹә көмәк едә биләҹәјини фикирләш. Сонра гаршына бу һәфтә әрзиндә бир нәфәрә көмәк етмәк мәгсәдини гој. Бунун нә гәдәр хош олдуғуну ҝөрәндә өзүн дә тәәҹҹүбләнәҹәксән!

«Кимәсә көмәк етмәк хошбәхтлик ҝәтирир. Чүнки лајигли иш ҝөрмәк вә башгаларынын буна дәјәр вердијини билмәк чох хошдур. Әввәл-әввәл белә ҝөрүнмәсә дә, амма кимәсә хејирхаһлыг етмәк һәтта әјләнҹәли ола биләр. Нәјисә итирдијини дүшүнмүрсән, чүнки ахырда чох шеј әлдә едирсән» (Алана).