Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Валидејнимин сәһһәтиндә проблем варса, нә едә биләрәм?

Валидејнимин сәһһәтиндә проблем варса, нә едә биләрәм?

Ҝәнҹләрин чоху хәстәләрин гејдинә галмаг барәдә фикирләшмирләр. Хүсусилә дә валидејнләринин сәһһәтиндә проблем јаранана гәдәр.

Бәс әҝәр анан вә ја атан сән јенијетмә оларкән хәстәлијә тутуларса, онда неҹә? Ҝәл бу ҹүр чәтинликлә үзләшән ики ҝәнҹин һадисәсинә нәзәр салаг.

  • Емалајнын һадисәси

  • Емилинин һадисәси

Емалајнын һадисәси

Анамда Елерс-Данлос синдрому (ЕДС) вар. Бу синдром хроникидир вә инсанын ојнагларына, дәрисинә вә дамарларына ағры верир.

Бу хәстәлијин мүалиҹәси јохдур. Анамын сәһһәти сон он илдә ҝүнү-ҝүндән писләшир. Һәрдән ганы ашағы дүшдүјүндән һәјаты үчүн тәһлүкә јараныр. Ағрылар елә кәскинләшир ки, артыг јашамаг истәмир.

Биз аиләликҹә Јеһованын Шаһидијик. Јығынҹағымыз бизә чох дәстәк олур. Мисал үчүн, бу јахынларда мән јашларда бир гыз бизә ачыгҹа ҝөндәрди. Орада бизи чох истәдијини вә һәр заман онун дәстәјинә архалана биләҹәјимизи гејд етмишди. Нә јахшы ки, бу ҹүр достларымыз вар.

Мүгәддәс Китабын бизә чох көмәји дәјиб. Мәним ән севдијим ајәләрдән бири Зәбур 34:18 ајәсидир. Орада дејилир: «Јеһова гәлбисыныглара јахындыр». Диҝәр бир ајә исә Ибраниләрә 13:6 ајәсидир. Бу ајәдә дејилир: «Јеһова дајағымдыр, әсла горхмарам».

Сон ајә мәнә хүсусилә көмәк олур. Ән бөјүк горхум анамы итирмәкдир. Мән ону чох истәјирәм. Онунла кечирдијим һәр ҝүнә ҝөрә миннәтдарам. Бу ајәнин сајәсиндә баша дүшдүм ки, гаршыда мәни ҝөзләјән истәнилән чәтинликлә мүбаризә апара биләрәм.

Амма бир горхум да вар. ЕДС ирси хәстәликдир. Анама нәнәмдән кечиб. Мәнә дә анамдан. Бәли, мәндә дә ЕДС хәстәлији вар. Анҹаг Ибраниләрә 13:6 ајәси мәни әмин едир ки, Јеһова мәни бу вәзијјәтдә тәк гојмајаҹаг.

Инди мән нә кечмиши дүшүнүб јашајырам, нә дә ҝәләҹәјимә ҝөрә нараһатам. Мән бу ҝүн малик олдугларымын гәдрини билирәм. Анамын кечмишдә едә билдикләри илә инди едә билмәдији шејләри мүгајисә етсәм, мәјус оларам. Мүгәддәс Китабда дејилир ки, үзләшдијимиз чәтинликләр ҝәләҹәкдә бизи ҝөзләјән хәстәликсиз әбәди һәјат үмиди илә мүгајисәдә «гысамүддәтли вә јүнҝүл»дүр (2 Коринфлиләрә 4:17; Вәһј 21:1—4).

Дүшүн. Емалајна мүсбәт әһвал-руһијјәни горумаға нә көмәк едир? Чәтинликлә үзләшәндә сән неҹә мүсбәт әһвал-руһијјәни горуја биләрсән?

Емилинин һадисәси

Мән орта мәктәбдә охујанда атам илк дәфә депрессијаја дүшдү. Елә бил атам ҝедиб јеринә башгасы ҝәлмишди. О вахтдан бәри атам мәјуслугдан, иррасионал горхудан вә стрессдән әзијјәт чәкир. Артыг 15 илдир ки, бу вәзијјәтдәдир. Баша дүшүрәм мәјуслуг һисси кечирмәк онун үчүн нә гәдәр чәтиндир. Чүнки о билир ки, бу ҹүр һиссләр кечирмәси үчүн һеч бир мәнтиги сәбәб јохдур!

Биз Јеһованын Шаһидијик. Јығынҹағымыз бизә чох дәстәк олур. Диндашларымыз чох гајғыкеш вә анлајышлы инсанлардыр. Онлар өзләрини һеч вахт елә апармајыблар ки, атам өзүнү јығынҹагда јарарсыз һесаб етсин. Атам бу ҹүр чәтинликләрә таб ҝәтирдији үчүн инди ону даһа чох истәјирәм.

Атамын әввәлки вахтлары үчүн дарыхырам. О, һеч нәјә ҝөрә нараһат олмајан, дејиб-ҝүлән бири иди. Атама ҝөрә нараһатам, чүнки о, һәр ҝүн бејниндәки ҝөрүнмәјән дүшмәнлә мүбаризә апармалы олур.

Атам мүсбәт әһвал-руһијјәни горујуб сахламаг үчүн әлиндән ҝәләни едир. Бу јахынларда депрессијасы кәскинләшмишди. Һәмин вахт атам чалышырды ки, Мүгәддәс Китабдан бир нечә ајә дә олса охусун. Бунун она чох хејри дәјди. Һәтта буну мүнтәзәм шәкилдә етмәк онун һәјатыны хилас етди. Депрессијаја дүшәндән бәри атамы һеч вахт бу ҹүр ҝөрмәмишдим.

Ән севдијим ајә Нәһәмја 8:10 ајәсидир. Орада јазылыр: «Јеһованын бәхш етдији севинҹ сизә галадыр». Бу һәгигәтән дә беләдир. Јығынҹагда олмаг вә орада фәал шәкилдә иштирак етмәк мәнә севинҹ верир. Ичимдәки бошлуғу долдурмаға көмәк едир. Бүтүн ҝүнү әһвалым јахшы олур. Атамын нүмунәси мәнә өјрәтди ки, нә илә мүбаризә апарырамса апарым, Јеһова һәмишә мәнә дајаг олаҹаг.

Дүшүн. Емили хәстә атасына неҹә дәстәк олурду? Депрессијадан әзијјәт чәкән биринә неҹә көмәк едә биләрсән?