Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Тәкамүл, јохса јарадылыш? III һиссә. Јарадылыша нијә инанырам?

Тәкамүл, јохса јарадылыш? III һиссә. Јарадылыша нијә инанырам?

«Әҝәр сән јарадылыша инанырсанса, ҹамаат сәнә елә бахыр ки, санки сән күтбејинсән, валидејнләринин данышдығы нағыллара инанан балаҹа ушагсан, ја да ки дини тәлимләрлә сәнин бејнини јујублар» (Ҹанет).

Сән дә Ҹанетин кечирдији һиссләри кечирирсән? Әҝәр еләдирсә, јәгин ки, јарадылышла бағлы шүбһәләрин олуб. Һәр шеј бир тәрәфә, һеч кәсә башгаларынын она ҝеридәгалмыш кими бахмасы хош дејил. Бәс белә вәзијјәтдә нә едә биләрсән?

 Етигадына гаршы ирәли сүрүлән етиразлар

1. Јарадылыша инанырсанса, инсанлар елә дүшүнәҹәкләр ки, сән елмә гаршысан.

«Мүәллимим дејирди ки, јарадылыша инан инсанлар дүнјадан баш ачмаг истәмәјән, нәләри исә изаһ етмәкдән гачан тәнбәл инсанлардыр» (Марија)

Билмәјин ваҹибдир. Белә иддиа ирәли сүрәнләр фактлардан хәбәрсиздирләр. Галилео вә Исаак Нјутон кими танынмыш алимләр јарадылыша инанырдылар. Онларын иманы елмә олан севҝиләринә мане олмурду. Бу ҝүн дә елә алимләр вар ки, онларын јарадылыша олан иманлары елмлә мәшғул олмаларына мане олмур.

Тәклиф: «Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ»нда ахтарыш бөлмәсинә «иманы барәдә данышыр» ифадәсини јазыб ахтарыш апар. Јарадылыша инанан, ејни заманда тибб вә елм саһәси илә мәшғул олан инсанларын мүсаһибәләрини оху. Ҝөр онлар нәјә ҝөрә јарадылыша инанырлар.

Јадда сахла: Јарадылыша инанмағын елм дүшмәни олдуғуну ҝөстәрмир. Әслиндә, тәбиәт һагда өјрәндикҹә сәнин јарадылыша олан иманын мөһкәмләнәҹәк (Ромалылара 1:20).

2. Сән Мүгәддәс Китабдакы јарадылышла бағлы јазыланлара инансан, инсанлар фикирләшәҹәкләр ки, сән дини фанатиксән.

«Чох инсана јарадылыша инанмаг ҝүләмәли ҝәлир. Онларын фикринҹә, Мүгәддәс Китабда јарадылышла бағлы јазыланлар садәҹә бир нағылдыр» (Жасмин).

Билмәјин ваҹибдир. Әксәр инсанларда Мүгәддәс Китабда јарадылыш һагда гејд олунан мәлуматла бағлы јанлыш фикирләр мөвҹуддур. Мисал үчүн, бәзи креасионистләр иддиа едирләр ки, јерин јаранма тарихи елә дә гәдим дејил вә ја дүнја һәр бири 24 саат олан алты ҝүнә јарадылыб. Мүгәддәс Китаб бу фикирләри дәстәкләмир.

 • Јарадылыш 1:1 ајәсиндә садәҹә олараг белә дејилир: «Башланғыҹда Аллаһ ҝөјү вә јери јаратды». Бу сөзләр дүнјанын милјард илдир мөвҹуд олдуғуна даир елмин ирәли сүрдүјү сүбутлара зидд ҝетмир.

 • Јарадылыш китабында истифадә олунан «ҝүн» сөзү узун бир дөврә аид ола биләр. Мисал үчүн, Јарадылыш 2:4 ајәсиндәки «ҝүн» сөзү алты јарадылыш ҝүнүнүн һамысына аиддир.

Јадда сахла. Мүгәддәс Китабын јарадылышла бағлы олан фикирләри елми фактларла уғунлуг тәшкил едир.

 Етигадын һагда фикирләш

Јарадылыша инанмаг нәјәсә кор-коранә инанмаг дејил. Әксинә, мәнтиги шәкилдә јүрүдүлмүш мүлаһизәјә әсасланыр. Ашағыдакыларын үзәриндә дүшүнүн.

Бу вахта гәдәр һәјат сәнә чох шеј өјрәдиб. Әтрафында нәләрә исә баханда баша дүшүрсән ки, онлар өз башына јарана билмәз. Мисал үчүн, бир камера, тәјјарә вә ја бир ев ҝөрәндә, тәбии олараг фикирләширсән ки, бунлар киминсә әл ишидир. Бәс онда нәјә ҝөрә инсан ҝөзүнә, сәмада учан гушлара вә ја Јер күрәсинә баханда белә фикирләшмәјәсән?

Фикирләш. Чох вахт мүһәндисләр тәбиәтдә ҝөрдүкләри һејрәтамиз шејләрдән бәһрәләнәрәк јени-јени ихтиралар едирләр вә онлар һаглы олараг истәјирләр ки, өз ихтиралары илә танынсынлар. Ортаја мәнтигли олараг белә бир суал чыхыр: әҝәр биз ихтирачылары вә онларын ихтираларыны гәбул едириксә, онда Јарадан Аллаһы вә Онун мөһтәшәм шејләр јаратдығыны нијә гәбул етмәјәк?

Тәјјарәни киминсә дүзәлтдијини фикирләшиб, гушу исә һеч кимин јаратмадығыны фикирләшмәк мәнтиглидир?

 Дәлилләри арашдырмаг үчүн көмәкчи васитәләр

Сән тәбиәтдәки дәлилләр васитәси илә јарадылыша олан инанҹыны мөһкәмләндирә биләрсән.

Тәклиф: «Ҝөзәтчи Гүлләсинин ОНЛАЈН КИТАБХАНАСЫ»нын ахтарыш бөлмәсиндә «Тәкамүл, јохса јарадылыш мөҹүзәси?» ифадәсини јазыб ахтарыш апар. «Ојанын!» журналынын ејни адлы рубрикасындан сәнин үчүн мараглы олан мәгаләләри сеч. Һәр мәгаләдә тәбиәтлә бағлы мүзакирә олунан мөвзуларын һансы саһәсинин сәнин үчүн даһа мараглы олдуғуну өзүн үчүн мүәјјәнләшдир. Вә фикирләш ҝөр бу биликләр Јараданын олдуғуна сәни неҹә әмин едә биләр?

Дәриндән арашдыр: Јарадылышла бағлы дәлилләри даһа дәриндән арашдырмаг үчүн ашағыдакы брошүралардан јарарлан.

 • «Һәјат неҹә јараныб?» (Рус вә ја түрк дилиндә)

  • Јер күрәси һәјатын олмасы үчүн мүкәммәл јердир вә јашамаг үчүн лазым олан һәр шејлә тәҹһиз олунуб. (Сәһифә 4—10)

  • Тәбиәт дизајн нүмунәләри илә долудур. (Сәһифә 11—17)

  • Мүгәддәс Китабын Јарадылыш бөлмәсиндә дүнјанын јаранмасы илә бағлы мәлуматлар елмлә ујғунлуг тәшкил едир. (Сәһифә 24—28)

 • «Һәјатын әмәлә ҝәлмәси. Беш ваҹиб суала ҹаваб»

  • Һәјат ҹансыз маддәләрдән өзбашына әмәлә ҝәлә билмәз. (Сәһифә 4—7)

  • Ҹанлыларын гурулушу тәсадүф нәтиҹәсиндә әмәлә ҝәлмәјәҹәк гәдәр чох мүрәккәбдир. (Сәһифә 8—12)

  • DNT-нин мәлумат сахлама һәҹми мүасир технолоҝијанын наилијјәтләрини өтүб кечир. (Сәһифә 13—21)

  • Һәјат нөвләринин һамысынын бир әҹдады олмамышдыр. Палеонтолоҝија елми әсас һејван нөвләринин тәдриҹән јох, ејни анда мејдана ҝәлдијини дәстәкләјир. (Сәһифә 22-29)

«Аллаһын варлығына мәни ән чох ҹанлылар аләми, тәбиәт әмин едир. Јер күрәсиндә һејванлардан тутмуш, каината гәдәр һәр шејдә низам-интизам һөкм сүрүр» (Томас).