Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Неҹә ҝөрүнүрәм?

Неҹә ҝөрүнүрәм?

Нијә ҝејиминә фикир вермәлисән? Чүнки ҝејим чох шеј дејир. Бәс сәнин ҝејимин сәнин һаггында нә дејир?

 Дәблә бағлы үч бөјүк сәһв вә онлардан гачмағын јоллары

1-ҹи сәһв: Рекламларын тәсири.

Тереза адлы јенијетмә дејир: «Бәзән тренд ҝејимләр мәни өзүнә ҹәлб едир, чүнки бу һагда чохлу рекламлар ҝөрүрәм. Бејнин бу ҹүр палтарлары ҝејинән инсанларын шәкилләри илә доланда онлары ағлындан чыхармаг чәтин олур».

Рекламчыларын торуна тәкҹә гызлар дүшмүр. Бир китабда дејилир: «Оғланлар да мода трендләринин тәсири алтындадырлар. Маркетерләр оғланлара артыг јенијетмә јашларындан тәсир ҝөстәрмәјә чалышырлар» («The Everything Guide to Raising Adolescent Boys»).

Чыхыш јолу. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Садәлөвһ һәр сөзә инанар, узагҝөрән һәр аддымыны өлчүб-бичәр» (Мәсәлләр 14:15). Бу принсипә әсасән рекламларда ҝөрдүкләрини арашдырмалысан. Мисал үчүн, рекламда ачыг-сачыг палтар ҝөрәндә өзүндән соруш:

  • «Моданы изләмәјим кимин хејринәдир?»

  • «Бу ҝејим мәним неҹә һәјат сүрдүјүмү ҝөстәрәҹәк?»

  • «Белә палтарлар мәним әсил шәхсијјәтими әкс етдирир?»

Мәсләһәт. Бир һәфтә әрзиндә чохлу ҝејим рекламларына вә мода илә әлагәли верилишләрә бах. Орада һансы һәјат тәрзи реклам едилир? Белә реклам вә верилишләр сән дә бу ҹүр палтарлар алмаг фикри јарадыр? Карен адлы јенијетмә дејир: «Рекламлар инсаны јахшы ҝөрүнмәјә, јахшы ҝејинмәјә вә өз “идеал” бәдәнини ҝөстәрмәјә вадар едир. Рекламчылар билирләр ки, ән асан һәдәф јенијетмәләрдир».

2-ҹи сәһв: Дәбә ујғунлашмаг

Мануел адлы јенијетмә оғлан дејир: «Әҝәр һансыса бир палтар дәбдәдирсә, һамы бу палтардан ҝејинәҹәк. Әҝәр сән ҝејинмәсән, инсанлар сәнә биртәһәр бахаҹаглар». Анна адлы јенијетмә гыз да бу фикирлә разыдыр. О, бөлүшүр: «Мәсәлә дәбдә дејил, мәсәлә дәбә ујғунлашмагдадыр».

Чыхыш јолу. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бу зәманәјә ујғунлашмајын» (Ромалылара 12:2). Бу мәсләһәти әлдә рәһбәр тутараг, гардеробуна бах вә өзүндән соруш:

  • «Палтар сечимимә ән чох нә тәсир едир?»

  • «Бренд ҝејимләр мәним үчүн нә дәрәҹәдә ваҹибдир?»

  • «Ҝејимим илә инсанлары өзүмә ҹәлб етмәјә чалышырам?»

Мәсләһәт. Фикрини ики сечимә — тренд ҝејимләрә (гәбул олунан) вә ја дәбсиз ҝејимләрә (гәбул олунмајан) јөнәлтмәкдәнсә, үчүнҹү сечим, јәни сәнә јарашан вә абырлы ҝејимләр һагда фикирләш. Белә олдугда, сән өзүнү даһа раһат һисс едәҹәксән вә башгалары кими ҝөрүнмәк сәни нараһат етмәјәҹәк.

3-ҹү сәһв: «Ҹәлбедиҹи ҝејимләрин јахшы олдуғуну» фикирләшмәк.

Ҹенифер адлы гыз етираф едир: «Ачығы, о гәдәр дә ачыг-сачыг олмајан ҝејимләр белә, һәддән артыг гыса, дар вә ачыг-сачыг ҝејимләр кими ҹазибәдар олур».

Чыхыш јолу. Мүгәддәс Китабда дејилир: «Гој бәзәјиниз заһири шејләр... јох, дахили варлығыныз олсун» (1 Бутрус 3:3, 4). Бу мәсләһәти әсас ҝөтүрәрәк фикирләш ки, нә даһа ҹәлбедиҹидир — хариҹи, јохса дахили ҝөзәллик?

Мәсләһәт. Сәнин ән јахшы «бәзәјин» әдәбли олмағындыр. Дүздүр, әдәбли олмаг инди елә дә дәбдә дејил. Амма бир шеји фикирләш:

Нә вахтса чох вә јалныз өзү һагда данышан инсанла сөһбәт етмисән? Ән бетәри исә бу инсанын һеч хәбәри јохдур ки, бунунла өзүнү сәндән узаглашдырыр.

Ҝејим сөһбәтә охшајыр. Фикрини өзүнә ҹәмләмәклә әтрафындакылары өзүндән узаглашдыра биләрсән

Әдәбсиз ҝејим ҝејинәндә сән бу ҹүр инсана бәнзәјирсән. Бу ҹүр ҝејимлә, санки, һәр кәсә «мәнә бах» дејирсән. Палтарын ҝөстәрир ки, сән ја өзүнә архајын дејилсән, ја да ки өзүнә вурғунсан, јахуд да һәр икиси. Һәмчинин ҝејиминдән елә тәәссүрат ојана биләр ки, сән диггәтә, һәтта пис нијјәтлә ҝөстәрилән диггәтә белә мөһтаҹсан.

Сатмадығын шеји реклам етмәкдәнсә, әдәбли ҝејинмәјә чалыш. Моника адлы јенијетмә дејир: «Әдәбли ҝејинмәк гоҹа нәнә кими ҝејинмәк демәк дејил. Бу ону ҝөстәрир ки, сән һәм өзүнә, һәм дә әтрафындакылара һөрмәт гојурсан».