Илк өнҹә, мүнасибәтләринизи мүзакирә етмәк үчүн мүнасиб јер сечин. Бу, һара ола биләр?

Белә вәзијјәтдә өзүнү гаршы тәрәфин јеринә гој (Матта 7:12). Јәгин, истәмәздин ки, о, ајрылыг гәрарыны сәнә башгаларынын јанында десин.

Истисна һаллары чыхмаг шәртилә, мүнасибәтләринизә сон гојдуғуну телефон, автоҹаваблајыҹы, месаж вә ја електрон почт васитәсилә демәк һеч дә јахшы олмазды. Әксинә, белә ҹидди мәсәләни мүзакирә етмәк үчүн мүнасиб вахт вә јер сеч.

Бу заман нә дејәҹәксән? Һәвари Павел мәсиһчиләри бир-бирләринә һәгигәти сөјләмәјә тәшвиг едирди (Ефеслиләрә 4:25).

Јахшысы будур ки, нәзакәтли, ејни заманда гәтијјәтли оласан. Нәјә ҝөрә онун сәнә мүнасиб олмадығыны дүшүндүјүнү ајдын шәкилдә изаһ ет.

Гаршы тәрәфин бүтүн сәһвләрини садаламаг вә ја ону тәнгид атәшинә тутмаг лазым дејил. «Сән филан шеј едирсән, филан шеји һеч вахт етмирсән» демәкдәнсә, «Мәнә елә инсан лазымдыр ки...», ја да «Мәнҹә, филан сәбәбә ҝөрә мүнасибәтимизә сон гојмалыјыг» демәк даһа јахшыдыр.

Инди зәиф олмаг вә ја тәсир алтына дүшмәк вахты дејил. Јадда сахла ки, сән ҹидди сәбәбә ҝөрә ајрылмаг гәрарыны вермишдин. Амма о, сәнин фикрини дәјишдирмәк үчүн мүхтәлиф үсуллара әл ата биләр. Ҝөзүнү дөрд ач вә јол вермә ки, нәсә сәнин фикрини дәјишдирсин. Лори адлы бир ҝәнҹ гадын дејир: «Әввәлләр ҝөрүшдүјүм оғлан бүтүн ҝүнү кефсиз ҝәзирди.

Мәнҹә, о, гәсдән белә едирди ки, мәним она јазығым ҝәлсин. Она баханда үрәјим ағрыјырды. Анҹаг онун бу һәрәкәти гәрарымы дәјишмәди». Лори кими, сән дә нә истәдијини бил. Гәрарында гәти ол. Гој сәнин «“хејр” сөзүнүз хејр олсун» (Јагуб 5:12).

Ајрыландан сонра.

Ајрыландан сонра бир мүддәт пис олсан, тәәҹҹүбләнмә. Сән һәтта өзүнү мәзмурчу кими һисс едә биләрсән: «Мәним гәддим әјилиб, икигат бүкүлмүшәм, ҝүн боју јаслы ҝәзирәм» (Мәзмур 38:6).

Достларын јахшы нијјәтдән ирәли ҝәләрәк сәни дилә тута биләрләр ки, она даһа бир шанс верәсән. Лакин еһтијатлы ол! Чүнки вердијин гәрар онларын јох, сәнин һәјатына тәсир едәҹәк. Баш верәнләр сәни дилхор етсә дә, гәрарында гәти олмагдан горхма.

Әмин ол ки, бир мүддәт сонра гәлбиндәки ағры кечиб ҝедәҹәк. Бу арада исә өзүнә ҝәлмәк үчүн нөвбәти аддымлары ата биләрсән:

  • Өзүнә јахын билдијин етибарлы бир инсанла һиссләрини бөлүш (Сүлејманын мәсәлләри 15:22).

  • Јеһова Аллаһа бу мәсәлә илә бағлы дуа ет (Мәзмур 55:22).

  • Бош дурма, бир ишлә мәшғул ол (1 Коринфлиләрә 15:58).

  • Тәнһалыға гапылма (Сүлејманын мәсәлләри 18:1).

  • Сәнә өзүнә ҝәлмәјә көмәк едәҹәк инсанларла дәрһал үнсијјәт етмәјә башла. Мүсбәт шејләри дүшүнмәјә чалыш (Филипилиләрә 4:8).