Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Әдәб-әрканлы олмаға дәјәр?

Әдәб-әрканлы олмаға дәјәр?

«Башгалары мәним үчүн гапы ачмыр. Мән нијә ачмалыјам ки?»

«“Зәһмәт олмаса”, “сағ олун” вә “бағышлајын” демәкдән даһа ваҹиб шејләр вар».

«Баҹы-гардашларыма гаршы нәзакәтли олмасам да олар, биз ки аиләјик».

Сән дә бу сөзләрдән һансыныса демисәнми? Онда, јәгин ки, әдәб-әрканлы, нәзакәтли олмағын нә гәдәр фајдалы олдуғуну билмирсән.

 Әдәб-әрканлы олмағын фајдалары

Әдәб-әрканлы олмаг сәнә ашағыда ҝөстәрилән үч саһәдә фајда ҝәтирәҹәк:

 1. Газандығын ад. Башгалары илә неҹә рәфтар етмәјиндән асылы олараг, сән ја јахшы, ја да пис ад газанаҹагсан. Нәзакәтли олсан, һамы сәни јеткин вә мәсулијјәтли инсан кими таныјаҹаг вә сәнинлә буна мүвафиг тәрздә рәфтар едәҹәк! Анҹаг кобуд олсан, инсанлар сәни егоист кими таныјаҹаглар. Һәтта, ола билсин, буна ҝөрә сәни ишә ҝөтүрмәјәҹәкләр вә башга шејләрдән дә мәһрум олаҹагсан. Мүгәддәс Китабда да дејилдији кими, «гәддар адам өзүнә әзаб верәр» (Сүлејманын мәсәлләри 11:17).

 2. Достлуг мүнасибәтләрин. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Мәһәббәтә бүрүнүн, чүнки јалныз мәһәббәт инсанлар арасында камил бирлик јаратмаға гадирдир» (Колослулара 3:14). Достлуг мәсәләсиндә бу хүсусилә ваҹибдир. Инсанлар онларла нәзакәтли вә мәдәни даврананларла достлуг етмәк истәјирләр. Һеч сән өзүн кобуд, нәзакәтсиз адамларла достлуг едәрдин?

 3. Инсанларын сәнинлә рәфтары. Ҹенифер адлы бир ҝәнҹ гадын дејир: «Әҝәр һәмишә нәзакәтли олсан, бир мүддәтдән сонра һәтта ән кобуд инсанлар белә сәнә гаршы мүнасибәтини дәјишә биләр». Лакин кобуд олсан, башгаларынын сәнә мүнасибәти буна мүвафиг олаҹаг. Мүгәддәс Китабда јазылыб: «Һансы өлчү илә өлчүрсүнүзсә, һәмин өлчү илә дә сизә өлчәҹәкләр» (Матта 7:2).

Нәтиҹә. Үнсијјәт ҝүндәлик һәјатымызын ајрылмаз һиссәсидир. Буна ҝөрә дә башгаларынын сәнә мүнасибәти үнсијјәт етмәк габилијјәтиндән асылыдыр. Һәгигәтән дә, әдәб-әрканлы олмаға дәјәр.

 Даһа нәзакәтли олмаг үчүн нә едә биләрсән?

 1. Өзүнә гырагдан бах. Өзүнә бу суаллары вер: «Бөјүкләрә һөрмәтлә мүраҹиәт едирәм? Тез-тезми “зәһмәт олмаса”, “сағ олун”, “бағышлајын” дејирәм? Киминләсә данышанда фикрим башга јердә олмур ки, мәсәлән, месажлашмырам ки? Валидејнләримә вә баҹы-гардашларыма һөрмәт ҝөстәрирәм, јохса “биз бир аиләјик” дејиб истәдијим кими һәрәкәт едирәм?».

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Бир-биринизә һөрмәтдә һәмишә тәшәббүс ҝөстәрин» (Ромалылара 12:10).

 2. Мәгсәдләр гој. Үзәриндә ишләмәли олдуғун 3 саһәни јаз. Мисал үчүн, 15 јашлы Аллисон дејир: «Чох данышмагданса, чох гулаг асмағы өјрәнмәлијәм». 19 јашлы Дејвид исә аиләси вә достлары илә бирликдә оларкән месажлашмаг вәрдишиндән әл чәкмәли олдуғуну дејир вә бунлары әлавә едир: «Бу һөрмәтсизликдир. Елә бил, гаршымдакы инсана “сәнинлә данышмагданса, башгасы илә данышарам” демиш олурам». 17 јашы олан Едвард башгалары данышаркән сөзләрини кәсмәмәјин үзәриндә ишләмәли олдуғуну дејир. Јухарыда ады чәкилән Ҹенифер исә јашлыларла даһа нәзакәтли давранмағы мәгсәд гојуб. О дејир: «Әввәлләр тез-базар салам вериб, ҝәнҹ достларымын јанына ҝетмәк үчүн бәһанә ахтарырдым. Амма инди онларла таныш олмаға, һәгигәтән дә, сәј ҝөстәрирәм. Бунун нәзакәтли олмағыма хејли көмәји дәјиб!»

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Јалныз өз хејринизи ҝүдмәјин, башгаларынын да хејрини дүшүнүн» (Филипилиләрә 2:4).

 3. Наилијјәтләрини јохла. Бир ај әрзиндә дәјишмәк истәдијин саһәләрдә данышығына вә һәрәкәтләринә диггәт јетир. Бир ајдан сонра өзүнә бу суаллары вер: «Башгаларына гаршы нәзакәтли олмаг мәни нә дәрәҹәдә јахшы инсан едиб? Һәлә нәләрин үзәриндә ишләмәлијәм?» Буна мүвафиг јени мәгсәдләр гој.

  Мүгәддәс Китабда дејилир: «Инсанларын сизинлә неҹә рәфтар етмәсини истәјирсинизсә, сиз дә онларла елә рәфтар един» (Лука 6:31).