Бәзи һалларда ән јахшысы ајрылмагдыр. Ҹилин һадисәсинә нәзәр салаг. О дејир: «Истәдијим оғланын һәмишә киминлә вә һарада олдуғуму, нә етдијими сорушмасы әввәл-әввәл хошума ҝәлирди, амма иш о јерә ҝәлиб чыхды ки, ондан башга һеч кәслә вахт кечирмәјә имкан вермирди. Һәтта аиләмлә, хүсусилә дә атамла бир јердә оланда мәни гысганырды. Мүнасибәтләримизә сон гојанда, елә бил, чијинләримдән ағыр бир јүк ҝөтүрүлдү!»

Саранын да башына буна бәнзәр һадисә ҝәлмишди. О фикир верди ки, ҝөрүшдүјү оғлан Ҹон ришхәндчи, тәләбкар вә кобуддур. Сара дејир: «Бир дәфә мәни дүз үч саат гапынын ағзында ҝөзләтди. Анам гапыны ачанда исә ону ҝөрмәздән ҝәлди вә мәнә: “Тез ол ҝетдик, ҝеҹикирик!” — деди. “Мән ҝеҹикдим” јох, “Биз ҝеҹикирик”. О һеч үзр дә истәмәди вә һеч нә изаһ етмәди. Амма һәр шејдән әввәл, анама һөрмәт етмәли иди!»

Әлбәттә, бир сәһв һәрәкәт вә ја хасијјәтин һансыса мәнфи ҹәһәти мүнасибәтә сон гојмалы олдуғуна ишарә етмир (Мәзмур 130:3). Амма Сара Ҹонун бу кобуд һәрәкәтинин ани бир шеј јох, онун хасијјәти олдуғуну баша дүшәндә ајрылмаг гәрарына ҝәлди.

Әҝәр сән дә, Ҹил вә Сара кими, ҝөрүшдүјүн адамын сәнә мүнасиб һәјат јолдашы олмајаҹағыны баша дүшүрсәнсә, шүбһәләринә бармагарасы бахма! Бунунла разылашмаг чәтин олса да, әмин ол ки, мүнасибәтләринә сон гојмаг бу вәзијјәтдә ата биләҹәјин ән јахшы аддымдыр. Сүлејманын мәсәлләри 22:3 ајәсиндә дејилир: «Узагҝөрән габагҹадан шәри ҝөрүб ондан гачар».

Дүздүр, ајрылмаг о гәдәр дә асан дејил. Амма евлилијин өмүр боју давам едәҹәк издиваҹ олдуғуну нәзәрә алсаг, инди мүвәггәти ағры чәкмәк өмүр боју пешман олмагдан јахшыдыр.