Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Сәһһәтимдә проблем варса — I һиссә

Сәһһәтимдә проблем варса — I һиссә

Ҹидди хәстәликдән әзијјәт чәкән ҝәнҹ оғлан вә ја гыз таныјырсан? Јахуд, ола билсин ки, елә сәнин сәнә башгалары кими јашамаға мане олан хәстәлијин вә ја физики гүсурун вар.

Әҝәр бу, беләдирсә, бәзән гәм-кәдәр һисс етмәјин тәбии һалдыр. Анҹаг Мүгәддәс Китабда сәнә тәсәлли верәҹәк ики фикир вар.

  • Сәнин Јараданын олан Јеһова Аллаһ нәләр чәкдијини чох ҝөзәл билир. О һәтта сәнин гејдинә галыр (1 Петер 5:7).

  • Јеһова Аллаһ бүтүн хәстәликләри арадан галдырмаг нијјәтиндәдир! Сән бу һагда Јешаја 33:24 вә Вәһј 21:1—4 ајәләриндә охуја биләрсән.

Ҹидди хәстәликләрдән әзијјәт чәкән сајсыз-һесабсыз ҝәнҹ оғлан вә гызлар өз тәҹрүбәләриндән әмин олмушлар ки, Аллаһа вә Онун вәдләринә иман етмәк онлар үчүн бөјүк дајагдыр. Дөрд нүмунәјә бахаг.

 ЈЕМИ

11 јашымдан әлиләм вә арабаја мәһкумам. Јүнҝүл әшја галдырмаг кими ади ишләр белә әлимдән ҝәлмир.

Беш јашым оланда һәкимләр мәнә ҝетдикҹә инкишаф едән вә һәрәкәтләрими хејли мәһдудлашдыран әзәлә дистрофијасы диагнозу гојмушдулар. Бәзән дөзмәјә һалым олмур, чүнки јашыдларымын етдикләрини едә билмирәм. Лакин валидејнләрим, еләҹә дә јығынҹагдакы достларым мәнә мәнәви вә руһани ҹәһәтдән дәстәк олурлар, көмәк едирләр. Мән таммүддәтли хидмәтчијәм вә һәмиманлыларым тез-тез мәнимлә бирҝә Мүгәддәс Китаба мараг ҝөстәрән инсанларын дәрсини кечмәјә ҝедирләр.

Иса демишди ки, һәр ҝүнүн өз гајғысы вар (Матта 6:34). Буна ҝөрә дә мән чалышырам ки, сабаһкы ҝүнүн гајғылар һагда фикирләшмәјим вә гаршыма әлчатан мәгсәдләр гојуб онлара наил олум. Аллаһын јени дүнјасында үзүҹү хәстәликләрин олмајаҹағы «әсил [һәјата]» говушаҹағым ҝүнү һәсрәтлә ҝөзләјирәм (1 Тимотејә 6:19).

Дүшүн. Гаршына «әлчатан мәгсәдләр» гојмасы Јемијә чох көмәк едир. Бәс сән өзүн үчүн һансы әлчатан мәгсәдләр гоја биләрсән? (1 Коринфлиләрә 9:26).

 МАТТЕО

Алты јашым оланда белимдә шиддәтли ағрылар башлады. Һәкимләр дејирдиләр ки, бу садәҹә мәним бој атмағымла бағлыдыр. Амма бир илдән сонра мәлум олду ки, онурға сүтунум бојунҹа шиш әмәлә ҝәлиб.

Әмәлијјат олундум, лакин ҹәрраһ шишин јалныз 40 фаизини ҝөтүрә билди. Амма ҹәми-ҹүмләтаны ики ајдан сонра шиш өз әввәлки өлчүсүнә гајытды! О вахтдан етибарән мүајинәләрин, мүалиҹәләрин вә мәјуслуғун арды-арасы кәсилмәди.

Бәзән ағрыларым о дәрәҹәдә шиддәтли олур ки, елә бил, бәдәнимә бычаг санҹырлар. Ән чох белим вә синәм ағрыјыр. Амма чалышырам ки, фикрим-зикрим хәстәлијимдә олмасын. Тез-тез өзүмә хатырладырам ки, башгалары да ағыр сынагларла үзләширләр, бунунла белә, никбин әһвал-руһијјәләрини горујуб сахлајырлар. Мәнә ән чох руһдан дүшмәмәјә көмәк едән бир ҝүн Јеһова Аллаһын бүтүн әзаб-әзијјәтләрә сон гојаҹағы вәдинә инанмағымдыр (Вәһј 21:4).

Дүшүн. Аллаһын бүтүн әзаблара сон гојаҹағы вәди үзәриндә дүшүнмәк сәнә, Маттео кими, дөзүмлү олмаға неҹә көмәк едә биләр? (Јешаја 65:17).

 БРУНА

Хәстәлијим өзүнү заһирән бүрузә вермәдијинә ҝөрә бәзиләри мәни тәнбәл һесаб едир. Амма, әслиндә, еви сәлигә-сәһмана салмаг, нәсә охујуб-арашдырмаг вә һәтта сәһәрләр чарпајыдан дурмаг кими ишләрин өһдәсиндән чәтинликлә ҝәлирәм.

16 јашым оланда мәнә сәпәләнмиш склероз диагнозу гојдулар. Үзүҹү вә ҝетдикҹә инкишаф едән бу хәстәлик мәнә нәинки ишләмәјә, һәтта истәдијим гәдәр Аллаһа хидмәт етмәјә мане олур. Тез-тез 1 Петер 5:7 ајәсини охујурам. Орада дејилир: «Бүтүн гајғыларынызы Онун үзәринә гојун, чүнки О, сизин гејдинизә галыр». Јеһованын һәр биримизин гајғысына галдығы фикри мәнә индијәдәк ҝүҹ верир.

Дүшүн. Бруна кими, гајғыларыны Јеһованын үзәринә гојмағын сәнә һансы көмәји дәјәҹәк? (Мәзмур 55:22).

 АНДРЕ

Бәзи инсанлар мәнимлә 10 јашлы ушаг кими давранырлар. Мән онлары ҝүнаһландырмырам, ахы мән заһирән ушаға охшајырам.

Ики јашым оланда мәндә надир шиш ашкар етдиләр. Бу шиш онурға бејнимдә башлајыб баш бејнимә гәдәр узанды. Һәкимләр хәстәлијими нәзарәт алтында ала билдиләр, амма мүалиҹә физики инкишафыма тәсирсиз өтүшмәди. Бу ҝүн мәним бојум 1,37 сантиметрдир. 18 јашым олдуғуну дејәндә чохлары дүшүнүр ки, јалан данышырам!

Јығынҹагда һәмиманлыларым мәнә һөрмәтлә јанашырлар. Мәктәбдәки ушаглардан фәргли олараг, бурада һеч ким мәни әлә салмыр. Чалышырам, никбин олум. Ахы мән Јеһова илә таныш олмушам. Бу исә инсанын һәјатында баш верә биләҹәк ән бөјүк хошбәхтликдир! Гаршыма һансы чәтинлик чыхырса-чыхсын, әминәм ки, Јеһова һәмишә мәнә көмәк едәҹәк. Јеһова Аллаһын вәд етдији ҝөзәл јени дүнја һагда дүшүнмәк мәнә никбинлијими горумаға көмәк едир (Јешаја 33:24).

Дүшүн. Андренин дедији кими, нәјә ҝөрә Јеһова илә таныш олмаг «инсанын һәјатында баш верә биләҹәк ән бөјүк хошбәхтликдир»? (Јәһја 17:3).

Сәһһәтимдә проблем варса — I һиссә