Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Нијә порнографијадан узаг дурмалысан?

Нијә порнографијадан узаг дурмалысан?

 Буну етмәјә ирадән чатармы?

Әҝәр Интернетдән истифадә едирсәнсә, ҝеҹ-тез порнографија илә растлашаҹагсан. 17 јашлы Һејли дејир: «Индики дөврдә порнографијаны ахтармаг лазым дејил, өзү ҝәлиб сәни тапыр».

Порнографија ондан узаг дурмаға гәтијјәтли олан инсанлары да аздыра биләр. 18 јашлы Грег дејир: «Өзүмә сөз вермишдим ки, еһтијаты әлдән вермәјәҹәјәм, анҹаг баҹармадым. Һеч вахт өзүнә архајын олма».

Бу ҝүн порнографијаны әлдә етмәк әввәлкиндән даһа асандыр. Секстинг ортаја чыхандан бир чох јенијетмәләр өз порнографик ҝөрүнтүләрини һазырлајыб пајлашырлар.

Нәтиҹә. Бу ҝүн сән валидејнләринин, нәнә-бабанын сәнин јашында оларкән үзләшдикләри чәтинликләрдән даһа бетәрләри илә үзләширсән. Бу мәгамда белә бир суал јеринә дүшүр: порнографијадан узаг дурмаға ирадән чатармы? (Мәзмур 97:10).

Әсас истәмәкдир, онда баҹарарсан. Әввәлҹә, порнографијанын пис олдуғуна өзүн әмин олмалысан. Ҝәл бу мөвзу илә бағлы бир нечә јанлыш вә доғру фикирләри нәзәрдән кечирәк.

 Јанлыш вә доғру

Јанлыш: Порнографијанын мәнә зәрәри дәјмәз.

Доғру: Сигарет ағ ҹијәрләринә неҹә тәсир едирсә, еләҹә порнографија да дүшүнҹәләринә тәсир ҝөстәрир. Порнографија сәни мурдарлајыр. Бу, Јеһова Аллаһын әрлә арвадын мөһкәм вә әбәдилик бир-бириләринә бәнд олмалары үчүн јаратдығы бағлары дәјәрдән салыр (Јарадылыш 2:24). Порнографијаја бахсан, заман кечдикҹә виҹданын габар бағлајаҹаг вә јахшыны писдән сечә билмәјәҹәксән. Мәсәлән, бәзи мүтәхәссисләр гејд едир ки, порнографијаја мүнтәзәм бахан кишиләр гадын зоракылығына ади јанашырлар.

Мүгәддәс Китабда «абыр-һәјаны бүсбүтүн [итирән]» инсанлардан данышылыр (Ефеслиләрә 4:19). Белә инсанларын виҹданларына дағ басылдығындан ҝөрдүкләри пис ишләр онлары нараһат етмир.

Јанлыш: Порнографија сәнә ҹинси мүнасибәтләр һаггында нәләрисә өјрәдә биләр.

Доғру: Порнографија сәнә аҹҝөзлүјү өјрәдир. Порнографијаја баханлар инсанлары објект ҝөзүндә ҝөрүрләр вә онларын фикринҹә, инсан онларын худбин арзуларыны тәмин етмәк үчүн мөвҹуддур. Тәәҹҹүблү дејил ки, бир арашдырмаја ҝөрә, порнографијаја бахмаг вәрдиши олан инсанлар евләнәндән сонра ҹинси мүнасибәтләрдән даһа аз мәмнунлуг дујурлар.

Мүгәддәс Китаб мәсиһчиләри порнографијанын тәһрик етдији пис әмәлләрдән — ҹинси әхлагсызлыгдан, натәмизликдән, шәһвәтдән, еһтирасдан вә тамаһкарлыгдан чәкиндирир (Колослулара 3:5).

Јанлыш: Порнографијаја бахмагдан имтина едән кәсләр ҹинси мүнасибәтләрә ајыб бир шеј кими бахырлар.

Доғру: Порнографијаја бахмагдан имтина едән кәсләр, әслиндә, әхлаг дәјәрләри јүксәк олан инсанлардыр. Онлар ҹинси мүнасибәтләрә никаһ бағлары илә бағланан киши вә гадын арасындакы мүнасибәтләри мөһкәмләндирмәк үчүн Аллаһ тәрәфиндән верилмиш бир һәдијјә кими бахырлар. Белә инсанлар евләндикдән сонра ҹинси мүнасибәтләрдән даһа чох һәзз дујурлар.

Мүгәддәс Китабда ҹинси мүнасибәтләр һаггында ачыг данышылыр. Мәсәлән, әрләрә дејилир: «Ҝәнҹ икән евләндијин арвадынла хошбәхт јаша!.. Онун ешги илә мәст ол» (Сүлејманын мәсәлләри 5:18, 19).

 Порнографијадан неҹә узаг дурмаг олар?

Бирдән порнографијаја бахмаг истәји сәни елә чуғлајар ки, она мүгавимәт ҝөстәрмәкдә чәтинлик чәкә биләрсән. Белә вәзијјәтләрдә «Порнографијадан неҹә узаг дурмаг олар?» адлы чалышма вәрәгәси сәнә көмәк едә биләр.

Инан ки, порнографијаја бахмаг истәјини өлдүрә биләрсән. Артыг белә вәрдишин олса белә, тәрҝитмәк мүмкүндүр. Белә етсән, һәр саһәдә хејир ҝөрәрсән.

13 јашындан порнографијаја бахмаг вәрдишинин олдуғуну етираф едән Калвин дејир: «Мән билирдим ки, бу, дүзҝүн дејил, лакин һеч ҹүр порнографијаја бахмаг истәјими боға билмирдим. Һәр дәфә бахдыгдан сонра өзүмү чох пис һисс едирдим. Нәһајәт, атам буну билди. Дүзүнү десәм, елә бил, чијнимдән ағыр бир јүк ҝөтүрдүләр. Тәрҝитмәк үчүн мәнә көмәк лазым иди, буну да етдиләр».

Калвин порнографијадан узаг дурмағы өјрәнди. О дејир: «Порнографијаја алудә олмаг бөјүк бир сәһв иди. Мән онун аҹы нәтиҹәләрини һәлә дә чәкирәм, бахдыгларым вахташыры бејнимдә ҹанланыр. Һәрдән мәндә елә фикир јараныр ки, ҝөрәсән, бахмалы олмадығым шејләрә бахмаға һәлә дә давам етсәјдим, даһа нәләр ҝөрәрдим. Амма сонра отуруб дүшүнүрәм ки, Јеһова Аллаһын дедији кими даврандығым үчүн мән неҹә хошбәхт, неҹә тәмизәм вә ҝәләҹәјим неҹә дә парлагдыр».