Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Електрон ојунлар барәдә нәләри билмәлијәм?

Електрон ојунлар барәдә нәләри билмәлијәм?

 Тест

Електрон ојунлар сәнајеси АБШ-а милјардларла доллар ҝәлир ҝәтирир. Сәнҹә, АБШ-да...

 1. Електрон ојунлар ојнајанларын орта јаш һәдди нә гәдәрдир?

  1. 18

  2. 30

 2. Електрон ојунлар ән чох ојнајан кимләрдир: кишиләр, јохса гадынлар?

  1. 55 фаиз кишиләр; 45 фаиз гадынлар

  2. 15 фаиз кишиләр; 85 фаиз гадынлар

 3. Електрон ојунлар ојнајанларын арасында һансы груп инсанлар үстүнлүк тәшкил едир?

  1. Јашы 18 вә ондан јухары олан гадынлар

  2. Јашы 17 вә ондан ашағы олан оғланлар

Ҹаваблар (2013-ҹү илин статистикасына әсасланыб)

 1. Б. 30.

 2. А. Гадынлар, демәк олар ки, ојнајанларын јарысыны — 45 фаизини тәшкил едирләр.

 3. А. Јашы 18 вә ондан јухары олан гадынлар ојнајанларын 31 фаизини, јашы 17 вә ондан ашағы олан оғланлар исә 19 фаизини тәшкил едир.

Статистика кимләрин електрон ојунлар ојнадығыны ҝөстәрсә дә, бу ојунларын хејри вә ја зијаны һагда мәлумат вермир.

 Хејри

Електрон ојунлар барәдә ашағыда дејиләнләрдән һансыларла разысан?

 • «Бу, аиләнә вә достларына даһа јахын олмағын шән үсулудур» (Ајрин).

 • «Електрон ојунлар реаллыгдан гачмаға көмәк едир» (Аннетт).

 • «Онлар сәнә даһа тез реаксија ҝөстәрмәји өјрәдир» (Кристофер).

 • «Бу ојунлары ојнајанда адам проблемләри һәлл етмәји өјрәнир» (Еми).

 • «Онлар зеһни итиләшдирир; дүшүнмә габилијјәтини ишә салыр, планлашдырмағы вә стратеҝија гурмағы өјрәдир» (Ентони).

 • «Бәзи ојунлар достларла команда шәклиндә ишләмәји өјрәдир» (Томас).

 • «Елә ојунлар вар ки, мәшг етмәјә вә формада галмаға көмәк едир» (Ҹејл).

Ола билсин, сән бурада дејиләнләрдән бәзиләри илә ја да һамысы илә разысан. Видеоојунларын инсанын һәм зеһни үчүн, һәм дә физики сағламлығы үчүн фајдасы ола биләр. Бәзи ојунлар вахт кечирмәк, јахуд, Аннеттин дедији кими, «реаллыгдан гачмаг» үчүн ојнанылса да, бу һеч дә һәмишә пис дејил.

● Мүгәддәс Китабда дејилир ки, «һәр шејин өз вахты вар», бу, истираһәт вә әјләнҹәјә дә аиддир (Ваиз 3:1—4).

 Зијаны

Електрон ојунлар вахтыны чох алмыр ки?

«Ојнамаға башладымса, әл чәкә билмирәм. Өзүмә дејирәм: “Буну да кечим даһа ојнамајаҹағам!” Лакин бир дә башымы галдырырам ки, артыг бир нечә саатдыр ки екранын габағындајам!» (Аннетт).

«Видеоојунлар хејли вахтыны ала биләр. Саатларла ојнајандан сонра адама елә ҝәлир ки, ваҹиб бир иш ҝөрүб, беш ојун ојнајыб. Амма, әслиндә, һеч нә етмәјиб» (Серена).

Нәтиҹә. Итирдијин пулу тапмаг олур, амма вахты итирдинсә, ону гајтармаг олмур. Онда белә чыхыр ки, вахт пулдан дәјәрлидир. Буна ҝөрә имкан вермә ки, сәни сојсунлар!

● Мүгәддәс Китабда дејилир: «Вахтынызын гәдрини билин» (Колослулара 4:5).

Електрон ојунлар дүшүнҹә тәрзинә тәсир ҝөстәрир?

«Инсанлар реал һәјатда һәбс ҹәзасы вә ја өлүм һөкмү кәсилән ҹинајәт һадисәләрини видеоојунларда һеч “оф” демәдән “төрәдирләр”» (Сет).

«Бир чох ојунларын гајдаларына ҝөрә, һәдәфә чатмаг үчүн дүшмәнләри мәғлуб етмәк лазымдыр. Бу исә чох вахт онлары дәһшәтли шәкилдә гәтлә јетирмәк демәкдир» (Аннетт).

«Һәрдән ојун заманы һеч өзүн дә фәргинә вармадан достларына “Өл!” вә ја “Инди сәни өлдүрәҹәјәм!” кими сөзләр дејирсән» (Натан).

Нәтиҹә. Зоракылыг, позғунлуг вә ҹадуҝәрлик кими Аллаһын нифрәт етдији әмәлләрлә долу олан ојунлар ојнама (Галатијалылара 5:19—21; Ефеслиләрә 5:10; 1 Јәһја 2:15, 16).

● Мүгәддәс Китабда дејилир ки, Јеһова нәинки зоракылыг едәнләрә, һәтта «зоракылығы севәнләрә нифрәт едир» (Мәзмур 11:5, Јени Дүнја Тәрҹүмәси). Електрон ојун сечиминин ҝәләҹәкдә неҹә инсан олаҹағыны демәсә дә, инди неҹә инсан олдуғундан хәбәр верир.

Бунун үзәриндә фикирләш. Бир китабда дејилир: «Ҝөрүнүр, зоракы видеоојунлар ушагларын давранышына даһа чох тәсир ҝөстәрир нәинки телевизор. Чүнки телевизорда гәддар, ганичән гәһрәманлара бахырлар, ојнајаркән исә һәмин гәһрәманлар онлар өзләри олурлар. Ојун ојнајаркән биз нә исә өјрәнирик, демәли, гәддар видеоојунлар ушаглара гәддарлығы өјрәдир» («Getting to Calm»; мүгајисә ет: Јешаја 2:4).

 Реаллыға гајыт

Бир чох ҝәнҹләр електрон ојунлара таразлы јанашмағы өјрәнибләр. Ики нәфәрин нүмунәсинә нәзәр салаг.

«Вахт вар иди, дүз ҝеҹәјарысына гәдәр отуруб ојнајырдым. Фикирләширдим: “Беш саат јатсам да, бәсимдир, гој бир аз да ојнајым!” Лакин инди електрон ојунлара ади һобби кими бахырам. Анҹаг һәр шејин һәддини билмәк лазымдыр» (Ҹозеф).

«Ојнамағы азалдандан бәри бүтүн ишләрими чатдырырам! Хидмәтим јахшылашды, јығынҹагдакылара көмәк едирәм вә һәтта мусиги аләтиндә чалмағы өјрәндим. Сән демә, компүтер ојунларындан башга, һәјатда мараглы чох шеј вар!» (Дејвид).

● Мүгәддәс Китабда дејилир ки, јеткин киши вә гадынлар һәр шејин һәддини билирләр (1 Тимотејә 3:2, 11). Әјләнмәк онлара зөвг версә дә, дајанмағын вахтыны билирләр вә буну етмәк үчүн ҝүҹлү ирадәјә маликдирләр (Ефеслиләрә 5:10).

Нәтиҹә. Һәддини биләндә електрон ојунлар адама зөвг верир. Амма имкан вермә ки, онлар сәнин вахтынын ағасы олсун вә ја һәјатда ән ваҹиб шејләрдән диггәтини јајындырсын. Ојунда һансыса һәдәфә чатмаг үчүн сәрф етдијин вахтыны вә ҝүҹүнү нијә дә реал һәјатда һәдәфә чатыб галиб олмаг үчүн сәрф етмәјәсән?