Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Һәмҹинсимә мејл едирәм. Демәли, мән «мави»јәм?

Һәмҹинсимә мејл едирәм. Демәли, мән «мави»јәм?

Һеч дә јох!

Факт. Бир чох һалларда һәмҹинсә олан мејл мүвәггәти характер дашыјыр.

Мүәјјән мүддәт башга бир гыза мејли олан 16 јашлы Лизетт адлы бир гыз өз мүшаһидәләри илә бөлүшүр: «Биолоҝија дәрсләриндә өјрәндим ки, јенијетмәлик дөврүндә инсан организминдә һормонларын мигдары кәскин сурәтдә дәјишә биләр. Бир шејә әминәм: јенијетмәләр организмләри барәдә нә гәдәр чох шеј билсәләр, бир о гәдәр дә јахшы баша дүшәҹәкләр ки, һәмҹинсләринә мејл мүвәггәти һалдыр вә бу, һеч дә инсанын “мави” олмасы демәк дејил».

Бүтүн ҝәнҹләр сечим етмәлидирләр: ја бу дүнјанын позғун «әхлагы», ја да ки Аллаһын инсанлара бујурдуғу јүксәк әхлаг нормалары

Бәс јахшы, әҝәр бу ҹүр мејл мүвәггәти һал дејилсә, онда неҹә? Мәҝәр Аллаһын бу ҹүр мүнасибәтләрә гадаға гојмасы гәддарлыг дејил?

Әҝәр бу суала «бәли», — дејә ҹаваб версәк, онда белә чыхыр ки, бүтүн инсанлар ким илә вә неҹә ҝәлди өз ҹинси истәкләрини тәмин едә биләрләр. Мүгәддәс Јазылар гејри-тәбии сексуал арзулара гаршы мүбаризә апармаға чағырмагла инсанларын ләјагәтини уҹалдыр (Инҹил, Колослулара 3:5).

Аллаһын Кәламындакы тәләбләри јеринә јетирмәк чәтин дејил. Мүгәддәс Јазылар бүтүн инсанлардан тәләб етдији кими, һомосексуалистләрдән дә тәләб едир ки, «ҹинси әхлагсызлыгдан гачын»сынлар (Инҹил, 1 Коринфлиләрә 6:18). Һәгигәтән дә, Аллаһын тәләбләринә ујғун јашамаг истәјән милјонларла «мави» олмајан инсанлар өзүнү әлә алыр вә дүзҝүн олмајан арзуларыны боғурлар. Әҝәр һәгигәтән Аллаһы разы салмаг истәјирләрсә, һомосексуалистләр дә бу ҹүр арзуларына гаршы мүбаризә апара биләрләр (Төврат, Ганунун тәкрары 30:19).