Контентә кеч

ҜӘНҸЛӘРИН СУАЛЛАРЫ

Орал секси ҹинси әлагә сајмаг олар?

Орал секси ҹинси әлагә сајмаг олар?

Бирләшмиш Штатларын Хәстәликләрә Нәзарәт вә Профилактика Мәркәзинин вердији мәлумата ҝөрә, 15—19 јашлы ҝәнҹләр арасында сорғу апарылыб. Сорғуда иштирак едәнләрин тәхминән јарысы орал секс илә мәшғул олдуғуну билдириб. Јазычы Шарлен Азам өз китабында гејд едир: «Ҝәнҹләрлә [орал секс һагда] сөһбәт етсәниз, ҝөрәҹәксиниз ки, онлар үчүн бу, гәбаһәтли бир шеј дејил. Онлар буну ҹинси әлагә сајмыр» («Oral Sex Is the New Goodnight Kiss»).

 Сән неҹә фикирләширсән?

Ашағыдакы суаллары ҹавабландыр.

 1. Орал секслә мәшғул олан гыз һамилә гала биләр?

  1. Һә

  2. Јох

 2. Орал секс сағламлыг үчүн зәрәрлидир?

  1. Һә

  2. Јох

 3. Орал секси ҹинси әлагә сајмаг олар?

  1. Һә

  2. Јох

 Фактлар нәји ҝөстәрир?

Өз ҹавабларынызы ашағыдакы ҹавабларла мүгајисә един.

 1. Орал секслә мәшғул олан гыз һамилә гала биләр?

  Ҹаваб. Јох. Мәһз буна ҝөрә, сәһв дә олса, чохлары орал секси тәһлүкәсиз сајыр.

 2. Орал секс сағламлыг үчүн зәрәрлидир?

  Ҹаваб. Һә. Орал секслә мәшғул олан шәхс һепатит (А вә ја Б), ҝенитал зијил, сүзәнәк, һерпес, ГИЧС вә сифилис хәстәликләринә јолуха биләр.

 3. Орал секси ҹинси әлагә сајмаг олар?

  Ҹаваб. Һә. Гаршы тәрәфин ҹинсијјәт органлары илә һәр һансы бир әлагә — тәбии ҹинси әлагә, орал, анал әлагә, башгасынын ҹинсијјәт органыны сығалламаг вә ја гыҹыгландырмаг кими шејләр ҹинси мүнасибәт сајылыр.

 Бу, нәјә ҝөрә ваҹиб мәсәләдир?

Бу мөвзуја даир Мүгәддәс Китабдан бир нечә ајәјә бахаг.

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Аллаһ истәјир ки, сиз... әхлагсызлыгдан узаг дурасыныз» (1 Салоникилиләрә 4:3).

Орижинал дилдә «әхлагсызлыг» ифадәси алтында тәбии әлагә, орал, анал секс вә башгасынын ҹинсијјәт үзвүнү сығалламаг вә ја гыҹыгландырмаг да дахил олмагла никаһдан кәнар ҹинси мүнасибәтин бүтүн нөвләри нәзәрдә тутулур. Әхлагсызлыгла мәшғул олан шәхс бунун аҹы нәтиҹәләрини дадаҹаг. Ән әсасы исә Аллаһла мүнасибәтләрини корлајаҹаг (1 Бутрус 3:12).

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Әхлагсызлыгла мәшғул олан өз бәдәнинә гаршы ҝүнаһ ишләјир» (1 Коринфлиләрә 6:18).

Орал сексин һәм физики, һәм дә руһани зәрәрләри вар. Бу һәмчинин инсана емосионал зәрбә вурур. Бу һагда бир китабда дејилир: «Инсан тәкҹә ваҝинал ҹинси әлагәдән (тәбии ҹинси әлагә) сонра пешман олмур вә өзүнү истифадә олунмуш кими һисс етмир. Никаһдан кәнар ҹинси әлагәдә олдугдан сонра инсан һансы мәнфи һиссләри кечирирсә, истәнилән нөв гејри-тәбии ҹинси әлагәдән сонра да һәмин пис һиссләри кечирә биләр. Ҹинси әлагә елә ҹинси әлагәдир. Бунун башга ады јохдур» («Talking Sex With Your Kids»).

Мүгәддәс Китабда дејилир: «Мән сәнин Аллаһын Јеһовајам, Мән сәнин хејринә сәни өјрәдирәм» (Әшија 48:17).

Сән инанырсан ки, Јеһова Аллаһын ҹинси әлагә илә бағлы вердији ганунлар сәнин хејринәдир? Јохса сәнә елә ҝәлир ки, бу ганунлар әл-голуну бағлајыр? Бу суаллара ҹаваб вермәк үчүн тәсәввүр ет ки, сән ишыгфорларын, сүрәт һәддләринин , «стоп» нишанларынын олдуғу сых нәглијјат јолундасан. Ишыгфорлара, нишанлара манеә, јохса мүдафиә кими бахаҹагсан? Бәс әҝәр сән вә диҝәр сүрүҹүләр онлара мәһәл гојмасаныз, нә баш верәр?

Јол һәрәкәти гајдалары сәнин азадлығыны мәһдудлашдырса да, сәни мүдафиә едир. Ејнилә, Аллаһын ганунлары да сәнә мәһдудијјәтләр гојса да, сәнин һәјатыны мүдафиә едир

Аллаһын ганунлары һагда да ејни шеји демәк олар. Әҝәр онлара мәһәл гојмасан, сонда әкдијини бичәҹәксән (Галатијалылара 6:7). Бир китабда дејилир: «Нә гәдәр чох әгидәнин әксинә ҝедәҹәксән, сәһв олдуғуну билдијин ишләрлә мәшғул олаҹагсан, бир о гәдәр дә өзүнә һөрмәтин азалаҹаг. Анҹаг Аллаһын ганунларына ујғун јашасан, һәгигәтән дә, әхлаглы инсан олдуғуну ҝөстәрәҹәксән. Ән өнәмлиси исә виҹданын тәмиз олаҹаг» (1 Бутрус 3:16) («Sex Smart»).