Контентә кеч

Порнографијаја бахмаг вәрдишиндән неҹә азад олум?

Порнографијаја бахмаг вәрдишиндән неҹә азад олум?

Ашағыдакылары едә биләрсән:

Порнографијанын нә олдуғуну баша дүш. Порнографија васитәсилә Шејтан Аллаһын тәмиз вә ләјагәтли һесаб етдији иши мурдарламаг нијјәтини ҝүдүр. Буну анламаг сәнә «шәрә нифрәт» етмәјә көмәк едәҹәк (Зәбур, Мәзмур 97:10).

Нәтиҹәләри һагда дүшүн. Порнографија онун сәһнәләриндә иштирак едән инсанларын ләјагәтини алчалдыр. Она баханлары позғун едир. Елә буна ҝөрә дә Мүгәддәс Јазыларда дејилир: «Узагҝөрән габагҹадан шәри ҝөрүб ондан гачар, ҹаһил исә ирәли чыхар, зијан тапар» (Сүлејманын мәсәлләри 22:3).

Өзүнә сөз вер. «Ҝөзләрим үчүн әһд етмишәм, ҝөзүм бир гыза бахармы?» — салеһ Әјјуб дејир (Әјјуб 31:1). Бәс сән өзүнлә һансы «әһдләри» кәсә биләрсән? Бәзиләри бунлардыр:

  • Тәк оланда Интернетә ҝирмәјәҹәјәм.
  • Ҝөзләнилмәдән ачылан еротик сајтлары бағлајаҹағам.
  • Әҝәр бирдән јенә порнографијаја бахсам, јеткин бир достумла бу һагда сөһбәт едәҹәјәм.

Порнографијанын бир хүсусијјәти вар: она нә гәдәр чох бахсан, бир о гәдәр дә бу вәрдишдән азад олмаг чәтин олаҹаг

Аллаһдан көмәк дилә. «Гојма ҝөзләрим фани шејләрә бахсын, Өз јолунда мәнә һәјат бәхш ет», — дејә мәзмурчу Аллаһа дуада јалварырды (Зәбур, Мәзмур 119:37). Аллаһын истәји будур ки, сән дә пис вәрдишә галиб ҝәләсән. Әҝәр Ондан көмәк диләсән, бундан јаха гуртармаг үчүн О, сәнә ҝүҹ-гүввә верәҹәк (Инҹил, Филипилиләрә 4:13).

Бу һагда киминләсә даныш. Проблемини башгасы илә бөлүшмәклә бу вәрдишин өһдәсиндән ҝәлмәкдә илк аддымы атмыш олаҹагсан (Сүлејманын мәсәлләри 17:17).

Унутма: һәр дәфә порнографијаја бахмаг арзусунун өһдәсиндән ҝәләндә бөјүк гәләбә газанырсан. Гәләбәјә вә вердији ҝүҹә ҝөрә Јеһова Аллаһа өз миннәтдарлығыны билдир. Порнографијадан гачынмағын Аллаһа хош ҝедир! (Сүлејманын мәсәлләри 27:11).